Αυτά είναι τα 117 "προαπαιτούμενα" του αναπτυξιακού σχεδίου -Το σχέδιο αποκρατικοποιήσεων

Σε 106 σελίδες και τρία παραρτήματα περιγράφονται 117 μεταρρυθμίσεις ενώ το αναπτυξιακό σχέδιο περιλαμβάνει και αναλυτικό πίνακα αποκρατικοποιήσεων για μετά το τέλος του μνημονίου

Αυτά είναι τα 117 "προαπαιτούμενα" του αναπτυξιακού σχεδίου -Το σχέδιο αποκρατικοποιήσεων

Παρεμβάσεις στον χώρο της υγείας, της παιδείας, αλλαγές στον χώρο της ενέργειας και έναν εκτενή κατάλογο με περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου τα οποία θα πρέπει να αποκρατικοποιηθούν μετά το τέλος του 3ου μνημονίου περιλαμβάνει το έκτασης 106 σελίδων αναπτυξιακό σχέδιο. Το τελικό κείμενο δεν περιλαμβάνει σαφή δέσμευση, χρονικά προσδιορισμένη για αύξηση του κατώτατου μισθού ούτε συγκεκριμένα μέτρα μείωσης των φορολογικών βαρών. Αντίθετα, ρητή είναι η δέσμευση ότι θα τηρηθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι κάτι που σημαίνει ότι το πρωτογενές πλεόνασμα θα φτάσει στο 3,5% του ΑΕΠ και θα παραμείνει σε αυτό το επίπεδο για όλη την περίοδο μέχρι και το 2022. Αυτό σημαίνει ότι για να υπάρξουν μειώσεις φορολογικών συντελεστών θα πρέπει η ελληνική πλευρά να εμφανίσει και υπερπλεόνασμα επί σειρά ετών. 

 1. Λειτουργία του Παρατηρητηρίου Επιχειρηµατικότητας για το σχεδιασµό πολιτικών, την καλύτερη ρύθµιση και την εκ των υστέρων (ex post) αξιολόγησης: 4ο τρίμηνο 2019
 2. Πλήρης εφαρµογή του νέου συστήµατος ελέγχων και εποπτείας της αγοράς: 1ο τρίμηνο 2020
 3. Διορισµός από τις αρχές υπευθύνου για την οργάνωση και την εφαρµογή της εποπτείας: 1ο τρίμηνο 2020
 4. Εξειδίκευση στα κριτήρια επικινδυνότητας των ελέγχων: 1ο τρίμηνο 2020
 5. Εξειδίκευση της µεθοδολογίας για το σχεδιασµό των ελέγχων και την εποπτεία της αγοράς: 1ο τρίμηνο 2020
 6. Απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών χορήγησης αδειών στον κατασκευαστικό κλάδο (Λειτουργία του ψηφιακού συστήµατος): 3ο τρίμηνο 2018
 7. Εφαρµογή του σχεδίου δράσης για το ελληνικό Κτηµατολόγιο: 2ο τρίμηνο 2021 Ολοκλήρωση της φάσης µετάπτωσης των δεδοµένων: 1ο τρίμηνο 2020
 8. Πλήρης λειτουργικότητα της νέας υπηρεσίας και ολοκλήρωση του σχεδιασµού Κτηµατολογίου: 2021
 9. Ολοκλήρωση και υιοθέτηση των δασικών χαρτών: 2020
 10. Καθορισµός ακτογραµµών: 1ο τρίμηνο 2019
 11. Ολοκλήρωση των Μεταρρυθµίσεων Χωροταξικού Σχεδιασµού: 2018-2021
 12. Εφαρµογή της δευτερεύουσας νοµοθεσίας για το νέο θεσµικό πλαίσιο: Τέλος 2018
 13. Αναθεώρηση του Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδιασµού: 3ο τρίμηνο 2018
 14. Σχεδιασµός τοπικών χωρικών σχεδίων για όλη τη χώρα: έναρξη 3ο τρίμηνο 2018
 15. Ενσωµάτωση των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού για τις κύριες οικονοµικές δραστηριότητες όπως ο τουρισµός (2019), η βιοµηχανία (2020), ο ορυκτός πλούτος (2020), οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (2020), η Ιχθυοκαλλιέργεια (2021) -Υιοθέτηση ΠΔ για την καθιέρωση οργανωµένων περιοχών για ιχθυοκαλλιέργεια σε όλη τη χώρα σύμφωνα µε το τρέχον χωροταξικό πλαίσιο: 4ο τρίμηνο 2019
 16. Ολοκλήρωση και εφαρµογή του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών: σε εξέλιξη
 17. Εφαρµογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ανάπτυξη του τοµέα της εφοδιαστικής αλυσίδας: θα ολοκληρωθεί το 2020
 18. Σχεδιασµός και Ανάπτυξη νέων ευρυζωνικών δικτύων που αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων συνδεσιµότητας που θέτει η ψηφιακή ατζέντα «Ευρώπη 2020» και η κοινωνία των Gigabit 2025: 3ο τρίμηνο 2018
 19. Η δράση για την ανάπτυξη υπηρεσιών υπερ-υψηλών ταχυτήτων για τα ευρυζωνικά δίκτυα νέας γενιάς - Super-Fast Broadband - µε προϋπολογισµό 700 εκατοµµυρίων ευρώ, σχεδιάζεται για την επίτευξη υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο (τουλάχιστον 100Mbps µε άµεση αναβάθµιση σε 1Gbps) για νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε όλη την επικράτεια: 3ο τρίμηνο 2018
 20. Σχεδιασµός και Ανάπτυξη δικτύων πέµπτης γενιάς (5G) στη χώρα, σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Οδικό Χάρτη για το 5G: 3ο τρίμηνο 2018
 21. Δηµιουργία µιας ενιαίας ψηφιακής πύλης: σε εξέλιξη, έναρξη στο 4ο τρίμηνο 2018
 22. Το Ηλεκτρονικό Σύστηµα Διαχείρισης Εγγράφων θα επεκταθεί σε όλους τους Τοµείς Δηµόσιας Διοίκησης και στη συνέχεια στις Τοπικές Αρχές και τα Επιµελητήρια: 4ο τρίμηνο 2018, Τέλος 2019
 23. Διασύνδεση µε την ηπειρωτική χώρα των µη διασυνδεδεµένων νησιών: Σε εξέλιξη. Η πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2ο τρίμηνο του 2018
 24. Διασύνδεση της Κρήτης µε την ηπειρωτική χώρα: 1η φάση μέχρι το 2019, 2η φάση μέχρι το τέλος του 2023
 25. Μέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας για τις ΜµΕ: 2018-2020
 26. Μέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας για τα δηµόσια κτήρια: 2018-2020
 27. Μέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας για ιδιωτικές κατοικίες (25 000 ετησίως): σε εξέλιξη
 28. Πλήρης εφαρµογή των έξυπνων ενεργειακών µέτρων: Σε εξέλιξη. Ολοκλήρωση μέχρι το 2030.
 29. Δηµοπρασίες για νέες εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ: 2600MW μέχρι το 2020
 30. Αναθεώρηση του νοµικού πλαισίου για τις ΑΠΕ: 1ο τρίμηνο 2020
 31. Δηµιουργία νέας οντότητας ανταλλαγής ενέργειας (HENEX) για τη χονδρική αγορά ενέργειας µετά την εφαρµογή του Target Model: 2ο τρίμηνο 2018
 32. Υλοποίηση των αγορών DA, ID: Μέχρι το τέλος του 2018
 33. Υλοποίηση της αγοράς FW: 1ο τρίμηνο 2019
 34. Yιοθέτηση του Target Model: Απρίλιος 20198
 35. Market coupling in Day Ahead Market: 2ο τρίμηνο 2019
 36. Επέκταση δικτύων διανοµής φυσικού αερίου στην Αττική, Θεσσαλία και Θεσσαλονίκη και σε άλλους τοµείς: μέχρι το τέλος του 2021
 37. Αγωγός ΤΑΠ: σε εξέλιξη, ολοκλήρωση μέχρι το τέλος του 2019
 38. Αγωγός IGB: 2ο τρίμηνο 2020
 39. Διαµετακοµιστικός σταθµός Αλεξανδρούπολης: 2020
 40. Αναβάθµιση του σταθµού Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου LNG της Ρεβυθούσας: 3ο τρίμηνο 2018
 41. –Σύνδεση Ελλάδας Ιταλίας µέσω του αγωγού αγωγός Poseidon: 2023
 42. Αγωγός East Med: 2025
 43. Υποδοµές CNG: Μέχρι το τέλος του 2021
 44. Αναδιάρθρωση της ΔΕΗ και εφαρµογή του νέου στρατηγικού σχεδίου για την ανάπτυξή της: σε εξέλιξη
 45. Αντιµετώπιση των ληξηπροθεσµων οφειλών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας - Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της ΔΕΗ στην συλλογή οφειλών: Σε εξέλιξη, μέχρι το 2ο τρίμηνο του 2020
 46. Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της εκµετάλλευσης των ορυκτών πρώτων υλών: 1ο τρίμηνο 2018
 47. Εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίµα µέχρι το 2030. Η πρώτη έκδοση του Εθνικού Σχεδίου αναµένεται το δεύτερο/τρίτο τρίµηνο του 2018: 10-30 τρίμηνο 2018
 48. Ανάπτυξη των ενεργειακών υποδοµών µέσω υλοποίησης διεθνών έργων: σε εξέλιξη
 49. Αναβάθµιση των υποδοµών στα λιµάνια του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας – σύνδεση µε τη Βαλκανική ενδοχώρα και τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης: σε εξέλιξη
 50. Εφαρµογή Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αξιοποίησης του ΤΑΙΠΕΔ (Asset Development Plan / ADP): Σε εξέλιξη
 51. Ενίσχυση της επιχειρηµατικής δοµής και διακυβέρνησης του ΤΑΙΠΕΔ: Σε εξέλιξη
 52. Εφαρµογή του Στρατηγικού Σχεδίου του ΤΑΙΠΕΔ: Σε εξέλιξη
 53. Αξιολόγηση των επιχειρηµατικών πλάνων των ΔΕΚΟ: Ιούλιος 2018
 54. Βασικοί δείκτες απόδοσης για ΔΕΚΟ: Οκτώβριος 2018
 55. Αξιολόγηση των µελών των Διοικητικών Συµβουλίων των Δηµόσιων Επιχειρήσεων: Σε εξέλιξη
 56. Αξιολόγηση των ΔΣ σε ΕΛΤΑ και ΟΑΣΑ: Ιούνιος 2018
 57. Οργανωτική Αναδιάρθρωση του ΕΤΑΔ: Σεπτέμβριος 2018
 58. Εφαρµογή του Σχεδίου Δράσης για την ανάπτυξη του Οικοσυστήµατος της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας 2017-2023: Σε εξέλιξη-2023
 59. Εφαρµογή πολιτικών που προωθούν την ανάληψη παραγωγικών αλλά και βιώσιµων πρωτοβουλιών που βασίζονται σε κοινωνικές και συνεργατικές οικονοµικές αξίες: σε εξέλιξη
 60. Σύµφωνα µε τον ν. 4513/2018 θεσπίσθηκαν και θα τεθούν πλήρως σε λειτουργία οι Ενεργειακές Κοινότητες, µε σκοπό την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας και της καινοτοµίας στον τοµέα της ενέργειας: 1ο τρίμηνο 2018
 61. Δηµιουργία και εφαρµογή πολιτικών µικρο-χρηµατοδότησης µέσω της ανάπτυξης ιδρυµάτων µίκρο-χρηµατοδότησης και υποστήριξης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων καθώς και άλλων οικονοµικών και κοινωνικών οµάδων: 4ο τρίμηνο 2018
 62. Εφαρµογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονοµία: 1ο τρίμηνο 2018
 63. Εφαρµογή του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Πρόληψη των Αποβλήτων: σε εξέλιξη
 64. Δηµιουργία ενός µόνιµου Φόρουµ Διαλόγου για την «Κυκλική Οικονοµία» µε βιοµηχανίες, µεγάλες και µικροµεσαίες επιχειρήσεις, ερευνητές, κοινωνικούς επιχειρηµατίες, κλπ: 2ο τρίμηνο 2019
 65. Καλύτερη διάκριση µεταξύ λυµάτων και προϊόντων. Πρότυπα για τη χρήση δευτερευόντων πρώτων υλών: 3ο τρίμηνο 2018
 66. Εισαγωγή φορολογικών και κινήτρων για επιχειρήσεις που εφαρµόζουν/επενδύουν σε φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία πέραν της ισχύουσας νοµοθεσίας: 4ο τρίμηνο 2018
 67. Δηµιουργία «Πράσινων Κέντρων» σε τοπικό επίπεδο που θα υποστηρίζουν την επισκευή, επανάχρηση, ανταλλαγή, κατάρτιση στις διαδικασίες επισκευής και επανάχρησης: σε εξέλιξη
 68. Ανάπτυξη προτύπων για τη χρήση λιπασµάτων από οργανικά απόβλητα: 3ο τρίμηνο
 69. Δηµιουργία του νοµικού πλαισίου για την παραγωγή βιο-µεθανίου (greengas/πράσινο αέριο) από οργανικά απόβλητα και περαιτέρω χρήση / διοχέτευση του στο δίκτυο φυσικού αερίου (ή χρήση ως εναλλακτικό καύσιµο για µεταφορές): 2ο τρίμηνο 2019
 70. Αναβάθµιση του Πληροφοριακού Συστήµατος Ύδρευσης για την παροχή διαφανούς κοστολόγησης και τιµολόγησης για όλους τους παρόχους ύδρευσης: 3ο τρίμηνο 2018
 71. Επιχειρηµατικά Πλάνα για τους δύο µεγαλύτερους αστικούς παρόχους ύδρευσης (ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ): 3ο τρίμηνο 2018
 72. Ανάπτυξη αποχετευτικού δικτύου για όλες τις κατοικηµένες περιοχές άνω των 2.000 κατοίκων: Σε εξέλιξη
 73. Ανάπτυξη της ελληνικής στρατηγικής για τη βιώσιµη διαχείριση των δασών: 4ο τρίμηνο 2018
 74. Επανασχεδιασµός του Χάρτη των Θαλάσσιων Μεταφορών Μικρών Αποστάσεων για την ολοκλήρωση της σύνδεσης των νησιών, ιδιαίτερα των πιο αποµακρυσµένων, µεταξύ τους (ακτινωτή διασύνδεση) καθώς και µε την ηπειρωτική χώρα:2018-2020
 75. Ανάπτυξη ολοκληρωµένου σχεδίου θαλάσσιων, αεροπορικών και χερσαίων µεταφορών, προκειµένου να επιτευχθεί η έγκαιρη µετάβαση των κατοίκων και των επισκεπτών από και προς τα νησιά: 2018-2020
 76. Δηµιουργία ενός εθνικού προγράµµατος Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης: 3ο τρίμηνο 2018-05-22 Αυτό-αξιολόγηση της σχολικής µονάδας, αξιολόγηση στελεχών της εκπαίδευσης, νέες δοµές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, δηµιουργία νέων προγραµµάτων σπουδών και ωρολογίων, νέο εκπαιδευτικό υλικό, εισαγωγή νέων µεθόδων αξιολόγησης όπως η περιγραφική αξιολόγηση: 3ο τρίμηνο 2018
 77. Ενιαίο Ολοήµερο πρόγραµµα προσχολικής και δηµοτικής εκπαίδευσης: σε εξέλιξη
 78. Σταδιακή καθιέρωση της διετούς φοίτησης στην προσχολική εκπαίδευση: 3ο τρίμηνο 2018-3ο τρίμηνο 2020
 79. Εισαγωγή ενός νέου συστήµατος εισαγωγικών εξετάσεων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση: 2ο τρίμηνο 2020
 80. Συνεχής βελτίωση των εξής: - φιλικής προς την ένταξη προσέγγιση που υιοθετήθηκε στην ειδική αγωγή - νέων δοµών για την ένταξη των παιδιών προσφύγων και µεταναστών στην εκπαίδευση: σε εξέλιξη
 81. Συνεχής βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας των ΑΣΑΕΕ Κύριος στόχος των ΑΣΑΕΕ είναι να προωθήσουν την περιφερειακή ολοκλήρωση. Ο ρόλος τους περιλαµβάνει επίσης ελέγχους στην εφαρµογή του στρατηγικού πλάνου κάθε Ιδρύµατος και της δαπάνης του προϋπολογισµού τους: σε εξέλιξη
 82. Εισαγωγή µιας Στρατηγικής Συνέργειας µεταξύ Πανεπιστηµίων, ΤΕΙ και Κέντρων Έρευνας: 3ο τρίμηνο 2019
 83. Ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων και νοµοθεσίας: 1ο τρίμηνο 2019
 84. Προετοιµασία εφαρµογής: 2ο τρίμηνο 2019
 85. Έναρξη εφαρµογής: 3ο τρίμηνο 2019
 86. Εκκίνηση διετών προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης και εκπαίδευσης που θα οργανωθούν και θα επιβλέπονται από τα ΑΕΙ σε συνεργασία µε άλλους ενδιαφερόµενους φορείς από την αγορά και τις τοπικές αρχές: 3ο τρίμηνο 2019
 87. Αναβάθµιση των Προγραµµάτων Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET): σε εξέλιξη
 88. Σταδιακή υιοθέτηση του Προγράµµατος Μαθητείας: σε εξέλιξη
 89. Αναβάθµιση των επαγγελµατικών λυκείων: 2018-2021
 90. Ανάπτυξη του δικτύου Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας: Σε εξέλιξη
 91. Άνοιγµα 100 τοπικών µονάδων υγείας (Tο.M.Y.): 2ο τρίμηνο 2018
 92. Άνοιγµα 70 επιπλέον TOMY: 1ο τρίμηνο 2019
 93. Ανοιχτή πρόσκληση του ΕΟΠΥΥ για σύναψη σύµβασης µε οικογενειακούς γιατρούς: 2ο τρίμηνο 2018
 94. Εφαρµογή του σχεδιασµού για κεντρικοποιηµένες προµήθειες (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) Το στρατηγικό πλάνο περιλαµβάνει: - Λειτουργική αναβάθµιση της EΚΑΠΥ - Μακροπρόθεσµος σχεδιασµός κεντρικών προµηθειών για ένα µεγάλο µέρος των ιατρικών συσκευών, φαρµάκων και υπηρεσιών που χρησιµοποιούνται στο εθνικό σύστηµα υγείας -Βελτίωση της ποιότητας των πληροφοριών που διακινούνται στο σύστηµα υγείας -Βελτίωση των διαδικασιών υποβολής προσφορών, χρήση σύγχρονων και ανταγωνιστικών εργαλείων, βελτίωση του οργανωτικού και διοικητικού πλαισίου των συµβάσεων, παροχή κατάρτισης στο προσωπικό, καθιέρωση κοινών προτύπων (έγγραφα και διαδικασίες) Αναβάθµιση της συµβολής των πληροφοριακών συστηµάτων Αναβάθµιση της επικοινωνίας µε διεθνείς οργανισµούς και συµµετοχή σε αντίστοιχα δίκτυα: 2018-2021
 95. Ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των νοσοκοµείων Ενδεικτικά µέτρα: -Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήµατος Business Intelligence µέσω του οποίου θα καταστούν προσβάσιµοι σε σχεδόν πραγµατικό χρόνο ορισµένοι κεντρικοί νοσοκοµειακοί δείκτες -Ανάπτυξη και εφαρµογή ενός σχεδίου για την καταπολέµηση της διαφθοράς στον τοµέα της υγείας (σε συνεργασία µε τον ΟΟΣΑ) -Ανάπτυξη ενός συστήµατος ΚΕΝ (DRG) για τις δαπάνες νοσηλείας, για την παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας και τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και της κατανοµής πόρων -Επέκταση αρµοδιοτήτων της Διαπραγµατευτικής Επιτροπής για φαρµακευτικά προϊόντα ώστε να συµπεριληφθούν τα νοσοκοµειακά φάρµακα -Συνέχιση της επανεξέτασης των δαπανών, σε συνεργασία µε της ΚΕΥ, ώστε να οριστούν περιοχές διάθεσης αποβλήτων: σε εξέλιξη
 96. Εξορθολογισμός των δαπανών υγείας: σε εξέλιξη
 97. Υιοθέτηση και εφαρμογή μέτρων με στόχο την αύξηση της διείσδυσης των γενόσημων: σε εξέλιξη
 98. Ανάπτυξη ενός κρίσιμου αριθμού οδηγιών συνταγογράφησης και θεραπευτικών πρωτοκόλλων και εισαγωγή του ψηφιακού συστήματος συνταγογράφησης: σε εξέλιξη
 99. Καθιέρωση Οργανισμού Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας ώστε να εκτιμηθεί ποια προϊόντα αποζημιώνονται και υπό ποιες συνθήκες: 4ο τρίμηνο 2018
 100. Ενίσχυση και αναβάθμιση της κοινωνικής προστασίας: Σύνταξη σε μια μέρα: 4ο τρίμηνο 2019
 101. Εφαρμογή του σχεδίου δράσης του ΕΦΚΑ για τη συγχώνευση όλων των ΟΚΑ: 2018-2020
 102. Κοινωνικές επενδύσεις για παιδιά και οικογένειες (σχολικά γεύματα, βρεφονηπιακοί σταθμοί, επιδόματα στέγασης): εκκίνηση το 2ο τρίμηνο του 2018
 103. Μέτρα για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ηλικιωμένοι, Ρομά, άστεγοι): εκκίνηση 2ο τρίμηνο του 2018
 104. Πλήρης εφαρμογή της έκθεσης για τα επιδόματα αναπηρίας -Καθιέρωση σε εθνικό επίπεδο της έκθεσης για τα επιδόματα αναπηρίας -Παράδοση των προτάσεων της τεχνικής βοήθειας για πλήρη εφαρμογή -Πλήρης εφαρμογή των προτάσεων της τεχνικής βοήθειας έως και 4ο τρίμηνο 2018 ή με βάση τις προτάσεις της τεχνικής βοήθειας
 105. Επέκταση του Εθνικού Μηχανισμού για τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών για την κοινωνική ένταξη: 2ο τρίμηνο 2018-05-22
 106. Παρουσίαση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Σε εξέλιξη
 107. Από-ιδρυματοποίηση παιδιών και ατόμων με αναπηρίες: 2018-2020
 108. Σχεδιασμός και εφαρμογή σχεδίου δράσης για την ενδυνάμωση των νέων: Εκκίνηση το 2ο τρίμηνο του 2018
 109. Έγκαιρη εφαρμογή του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ): σε εξέλιξη
 110. Ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού του Εθνικού ΠΔΕ: 1ο τρίμηνο 2019
 111. Ολοκλήρωση του οδικού χάρτη για τη χαλάρωση και την εξάλειψη των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων: σε εξέλιξη
 112. Πλήρης εφαρμογή των πολιτικών που στοχεύουν στη μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων/Ανοιγμάτων (NPLs/NPEs): 3ο τρίμηνο 2018-2ο τρίμηνο 2019
 113. Περαιτέρω βελτίωση της τραπεζικής εταιρικής διακυβέρνησης: σε εξέλιξη
 114. Ίδρυση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ): 4ο τρίμηνο 2018
 115. Εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των υφιστάμενων εργαλείων για τη χρηματοδότηση των ΜμΕ και την ανάπτυξη νέων: σε εξέλιξη
 116. Ανάπτυξη χρηματοδοτικών μέσων για την προώθηση νέων έργων υποδομής και ενεργειακής απόδοσης: 4ο τρίμηνο 2018
 117. Πλήρης εφαρμογή του ισχύοντος Αναπτυξιακού Νόμου: 2018-2023

Στο αναπτυξιακό σχέδιο έχει προσαρτηθεί και ο στόχος για την αξιοποίηση των ακόλουθων περιουσιακών στοιχείων του ΤΑΙΠΕΔ:

Το σχέδιο αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων του ΤΑΙΠΕΔ ενσωματώνεται και αυτό σε παράρτημα του αναπτυξιακού σχεδίου και περιλαμβάνει τα ακόλουθα περιουσιακά στοιχεία:

 1. Την επέκταση της παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα η οποία βρίσκεται ήδη σε διαβούλευση με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές.
 2. Την πώληση του 30% των μετοχών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών η οποία επίσης βρίσκεται σε στάδιο προετοιμασίας.
 3. Την παραχώρηση του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας, διαδικασία η οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη
 4. Την πώληση του 35,5% των μετοχών των Ελληνικών Πετρελαίων
 5. Την πώληση του 17% των μετοχών της ΔΕΗ
 6. Την πώληση του 24% των μετοχών της Εταιρείας Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης
 7. Την πώληση του 11% των μετοχών της ΕΥΔΑΠ
 8. Την πώληση του 65% των μετοχών της ΔΕΠΑ
 9. Την ολοκλήρωση της επένδυσης στο Ελληνικό
 10. Την ολοκλήρωση της επένδυσης στην περιοχή Αφάντου Ρόδου
 11. Την παραχώρηση των μαρίνων Πύλου, Αλίμου και Χίου
 12. Την παραχώρηση 10 διαφορετικών λιμενικών αρχών,