Χωρίς φόρο τα κέρδη από το swap ομολόγων

Τι προβλέπει η απόφαση

Χωρίς φόρο τα κέρδη από το swap ομολόγων

Αφορολόγητα θα είναι τα όποια κέρδη προκύψουν με την ανταλλαγή των 20 ομολόγων του PSI.

Με υπουργική απόφαση (1332/15/11/2017), που εκδόθηκε χθες, ορίζεται ότι τα κεφαλαιακά κέρδη, τα οποία προκύπτουν από την ανταλλαγή ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου ή εταιρικών ομολόγων με εγγύηση Δημοσίου με άλλους τίτλους κατ' εφαρμογή του προγράμματος συμμετοχής του ελληνικού χρέους απαλλάσσονται από τον φόρο.


Το swap των ομολόγων αποτελεί, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γ. Χουλιαράκης, μέρος του προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού δημόσιου χρέους.

Ως εκ τούτου, προκύπτει ότι και στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 42 του ν.4172/2013, αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση του κέρδους (υπεραξίας) που θα αποκτήσουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες από την ανταλλαγή των τίτλων τους κατ’ εφαρμογή της σχετικής υπουργικής απόφασης.

Αυτό σημαίνει ότι απλά εξαιρείται από τη φορολόγηση η ανταλλαγή (σ.σ. δεν θεωρείται, δηλαδή, πώληση), αλλά η υποχρέωση ακολουθεί το νέο ομόλογο, εφόσον φυσικά ο κάτοχος πωλήσει πριν τη λήξη του και από το αποτέλεσμα πώλησης προκύπτει κεφαλαιακό κέρδος. Σημειώνεται ότι ο φόρος υπεραξίας βαρύνει όσους αγόρασαν δευτερογενώς τα εν λόγω ομόλογα που εκδόθηκαν στο πλαίσιο του PSΙ.

Με την παραπάνω απόφαση αίρονται τα αντικίνητρα συμμετοχής που υπήρχαν για ιδιώτες ομολογιούχους και ασφαλιστικά ταμεία τα οποία είχαν αγοράσει, δευτερογενώς, ελληνικά κρατικά ομόλογα σε χαμηλότερες τιμές από αυτές της ανταλλαγής.