Όλες οι υποχρεώσεις των νομικών προσώπων - Πως θα φορολογηθούν φέτος τα μερίσματα - Οι δηλώσεις

Όλες οι υποχρεώσεις των νομικών προσώπων - Πως θα φορολογηθούν φέτος τα μερίσματα - Οι δηλώσεις

Μπορεί ο Αύγουστος να θεωρείται μήνας διακοπών για τους περισσότερους Έλληνες, πέρα από την φετινή παράταση των φορολογικών δηλώσεων, αλλά δεν παύει να είναι ένας μήνας με υποχρεώσεις για τα νομικά πρόσωπα, με διπλογραφικά βιβλία.

 

Δεν μιλάμε βέβαια μόνο για τις τρέχουσες υποχρεώσεις , αλλά για τις ειδικές υποχρεώσεις που αφορούν την δημοσιότητα των οικονομικών καταστάσεων τους, και την δημοσιοποίηση της σύγκλησης της ετήσιας γενικής συνέλευσης τους.

Σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων

Μετά την τροποποίηση του νόμου σχετικά με τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του φορολογικού έτους 2019, η τελευταία ημέρα σύγκλησης της Γενική Συνέλευσης είναι η 10η ημέρα του ένατου μήνα από την λήξη του φορολογικού έτους.

Για τις εταιρίες με λήξη του φορολογικού έτους την 31η Δεκεμβρίου 2019, η τελευταία ημέρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης είναι η 10η Σεπτεμβρίου 2020.

Με βάση τα ανωτέρω και λόγω του ότι η δημοσιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων πραγματοποιείται είκοσι (20) ημέρες πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, μη υπολογιζόμενης της ημερομηνίας σύγκλησης και της ημερομηνίας κατάθεσης:

α) Οι Γενικές Συνελεύσεις θα πρέπει να συγκληθούν μέχρι 10.9.2020.

β) Η δημοσιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων και των προσκλήσεων, σε περίπτωση που εμπίπτουν στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να γίνει μέχρι 20.8.2020, με την παραδοχή ότι η Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί την τελευταία ημέρα της προθεσμίας. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης σε ημερομηνία προγενέστερη της καταληκτικής, ισχύει το εικοσαήμερο πριν την σύγκληση, μη υπολογιζόμενο σε αυτό της ημέρας σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης και της ημερομηνίας δημοσίευσης.

γ) Η κατάθεση στο ΓΕΜΗ του Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να γίνει εντός είκοσι (20) ημερών από την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Πληρωμή φόρου μερισμάτων 5%

Σύμφωνα με τον νόμο η λογιστικοποίηση των μερισμάτων γίνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έγκριση του από την Γενική Συνέλευση των μετόχων σε περίπτωση Α.Ε.

Το ίδιο ισχύει και για τα εταιρικά κέρδη ΙΚΕ και ΕΠΕ.

Ο φόρος 5% αποδίδεται τρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής.

Αν η Γενική Συνέλευση των μετόχων ή των εταίρων συγκληθεί την 10η Σεπτεμβρίου 2020, η απόδοση του φόρου μερισμάτων 5% πρέπει να αποδοθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Αν το Νομικό Πρόσωπο έχει την μορφή της Ο.Ε., Ε.Ε κ.λπ. με διπλογραφικά βιβλία, ο φόρος παρακρατείται μέσα σε ένα μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης και η δήλωση υποβάλλεται τρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής.(30η Οκτωβρίου 2020).

(Στην νέα παράταση, που η λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης είναι η 28 Αυγούστου 2020, δεν αναφέρεται κάποια παράταση στην απόδοση του φόρου μερισμάτων των νομικών προσώπων με την μορφή της Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ. με διπλογραφικά. Θεωρούμε ότι και για όσες εταιρίες αυτής της μορφής υποβάλουν την φορολογική τους δήλωση μέσα στο διάστημα της παράταση που δόθηκε, ο φόρος μερισμάτων παραμένει καταβλητέος μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Οκτωβρίου ).

Διανομή μερισμάτων και ποσοστό φορολόγησης

Πότε φορολογούνται με συντελεστή 5% και πότε με 10%.

Μερίσματα

Σύμφωνα με τον Ν.4646/12.12.2019, τα μερίσματα που θα διανεμηθούν από την 1.1.2020 κει μετά θα φορολογηθούν με συντελεστή 5%, αντί για 10% που φορολογήθηκαν στο φορολογικό έτους 2019.

Με την εγκύκλιο Ε.2012/2020, η διοίκηση έδωσε οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου Άρθρο 24. «Τροποποίηση των άρθρων 40 και 64 του ΚΦΕ, σχετικά με τη φορολογία μερισμάτων» του Ν.4646/2019.

Με το έγγραφο αυτό ξεκαθαρίζεται σε ποιες περιπτώσεις θα εφαρμοστή ο νέος συντελεστής 5% και σε ποιες περιπτώσεις τα μερίσματα θα εξακολουθήσουν να έχουν συντελεστή 10%.

Πότε έχουμε συντελεστή 5%

Βασικές προϋποθέσεις που καθορίζουν τον συντελεστή φορολόγησης των διανεμόμενων μερισμάτων είναι ο χρόνος και ο εταιρικός τύπος της επιχείρησης.

Ο μειωμένος συντελεστής φορολογίας και παρακράτησης φόρου μερισμάτων 5% εφαρμόζεται επί των ακόλουθων διανομών:

Α) στα κέρδη που διανέμουν οι Α.Ε., ΕΠΕ και ΙΚΕ, για τα οποία η απόφαση έγκρισης διανομής (του τρέχοντος ή των προηγούμενων φορολογικών ετών) από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου έχει ληφθεί από την 1.1.2020 και μετά.

Να θυμίσουμε εδώ ότι οι εταιρίες αυτές έχουν δικαίωμα να κάνουν τακτική Γενική Συνέλευση μέχρι την δέκατη ημέρα του ένατου μήνα από την λήξη της φορολογικής περιόδου. Δηλαδή όσες εταιρίες έχουν φορολογικό έτος από 1.1.2019 έως 31.12.2019 μπορούν να πραγματοποιήσουν την συνέλευση που θα διανείμει τα κέρδη μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 2020, άρα μετά την 1.1.2020 με συντελεστή 5%.

Σε περίπτωση που έχουν διανεμηθεί προμερίσματα από Α.Ε. ή έχουν πραγματοποιηθεί προσωρινές απολήψεις έναντι κερδών Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. μέσα στο φορολογικό έτος 2019, επί των οποίων έχει διενεργηθεί παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10%, δεδομένου ότι η απόφαση διανομής των οποίων τελεί υπό την έγκριση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων, αντίστοιχα, που θα πραγματοποιηθεί εντός του φορολογικού έτους 2020, εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής (5%).

Στην περίπτωση αυτή ο τυχόν αποδοθείς επιπλέον φόρος 5% επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθείς, με βάση τη διαδικασία που προβλέπεται στις ΠΟΛ.1129/2011 και 1039/2015 εγκυκλίους.

Β) Στα κέρδη που διανέμουν οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικές κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανής εταιρείες, καθώς και κοινοπραξίες, που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, για τα οποία ο χρόνος του δικαιώματος είσπραξής τους από τα μέλη των υπόψη νομικών οντοτήτων είναι μετά την 1.1.2020.

Όπως έχει διευκρινισθεί με την ΠΟΛ.1223/2015 εγκύκλιό της διοίκησης , ως χρόνος απόκτησης του δικαιώματος είσπραξης των διανεμόμενων κερδών (μερισμάτων), τα οποία αφορούν κέρδη του τρέχοντος φορολογικού έτους, όπως αυτά προκύπτουν από τις σχετικές εγγραφές στα τηρούμενα βιβλία, θεωρείται η τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους.

Προσοχή: Συντελεστή 5% θα έχουν όλα τα κέρδη που θα διανεμηθούν μετά την 1.1.2020, είτε αυτά προκύπτουν από τα κέρδη του φορολογικού έτους 2019, είτε προέρχονται από κέρδη παρελθουσών χρήσεων που έχουν λογιστικοποιηθεί και απεικονίζονται στα κέρδη εις νέο.

Πότε έχουν συντελεστή 10%

Όσο αφορά τα κέρδη που διανέμουν οι Α.Ε., ΕΠΕ και ΙΚΕ, ο συντελεστής 10% θα εφαρμόζεται μόνο για εταιρίες που έχουν χρήση 1.7.2018 έως 30.6.2019 και βιάστηκαν να κάνουν συνέλευση και να διανείμουν κέρδη πριν την 1.1.2020, δηλαδή με ημερομηνία μέσα στο 2019.

Να θυμίσουμε ότι όσες εταιρίες έχουν λήξη φορολογικού έτους 30.6.2019 μπορούν και αυτές να κάνουν Γενική Συνέλευση μέχρι την δέκατη ημέρα του ένατου μήνα από την λήξη της φορολογικής περιόδου. , ήτοι δηλαδή έως 10 Μαρτίου 2020.

Για παράδειγμα αν μια Α.Ε. έκανε τακτική συνέλευση στις 30.11.2019, τα κέρδη που διένειμε θα έχουν φόρο 10%. Αν όμως η τακτική συνέλευση γινόταν στις 31.1.2020 τότε τα μερίσματα αυτά θα φορολογηθούν με 5%.

Σε περίπτωση διακοπής

Άλλη περίπτωση είναι η διανομή κερδών μέσα στο 2019, από εταιρίες που έκαναν διακοπή λειτουργίας.

Όσο αφορά τυχόν διανεμόμενα κέρδη παρελθόντων φορολογικών ετών, καθώς και για τις προσωρινές απολήψεις κερδών που διανέμουν οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, ή αστικές κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανής εταιρείες, καθώς και κοινοπραξίες, που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, δεδομένου ότι ως χρόνος κτήσης του υπόψη εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που λαμβάνει χώρα η διανομή ή απόληψη (πίστωση ή καταβολή), όπως προκύπτει από τις σχετικές εγγραφές στα τηρούμενα βιβλία, παρακρατείται φόρος με τον συντελεστή που ισχύει κατά τον χρόνο της διανομής ή απόληψης

Αυτό σημαίνει ότι, για διανομές παρελθουσών χρήσεων ή απολήψεις κερδών εντός του φορολογικού έτους 2019 παρακρατείται φόρος με συντελεστή 10%, ενώ για διανομές παρελθουσών χρήσεων ή απολήψεις κερδών εντός του φορολογικού έτους 2020 παρακρατείται φόρος με συντελεστή 5%.

Το σημαντικό δηλαδή για να μπορέσουμε να διακρίνουμε αν θα παρακρατείται ο χαμηλότερος συντελεστής 5% είναι αν διανέμονται ή το όργανα που εγκρίνει την διανομή το αποφάσισε μετά τις 1.1.12020

Μερίσματα αλλοδαπής

Για εισόδημα από μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης, και εδώ ο μειωμένος συντελεστής 5% εφαρμόζεται όταν η απόκτηση του δικαιώματος είσπραξης αυτού (π.χ. απόφαση του αρμόδιου οργάνου) είναι μετά την 1.1.2020 και σε περίπτωση που δεν είναι ευχερής η διαπίστωση του χρόνου αυτού, όταν ο χρόνος καταβολής τους στον δικαιούχο, μέσω πίστωσης του τραπεζικού του λογαριασμού ή με άλλο τρόπο, πραγματοποιείται μετά την 1.1.2020 (βλέπε σχετικά την εγκύκλιο ΠΟΛ.1223/2015).

Πως υποβάλλεται η δήλωση

  1. Νομικό πλαίσιο
  2. Α.1099/2019 Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, όπως ισχύει.
  3. Α.1100/2019 Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/2013.
  4. Α.1101/2019 Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις, της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 και των περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει.
  5. Σύμφωνα με συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις της ΑΑΔΕ (aade.gr), «Δήλωση απόδοσης Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις, από Αμοιβές Επιχειρηματικής Δραστηριότητας καθώς και από Μερίσματα, Τόκους και Δικαιώματα» (7 Αυγούστου 2020)
  6. Τι ισχύει για τον παρακρατούμενο φόρο αμοιβής από επιχειρηματική δραστηριότητα και τόκους, μερίσματα και δικαιώματα σε αλλοδαπά πρόσωπα;

Για τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται καταχώρηση εγγραφής για αλλοδαπό δικαιούχο που δε διαθέτει ελληνικό ΑΦΜ θα συμπληρώνονται στο αρχείο αναλυτικών εγγραφών τα πεδία «Αλλοδαπός», «Χώρα» και «Συντελεστής Φορολόγησης». Στις περιπτώσεις αυτές θα επιλέγεται η ένδειξη «ναι» στο πεδίο «Αλλοδαπός χωρίς ΑΦΜ», η «Χώρα» φορολόγησης, και κατόπιν θα συμπληρώνεται από το χρήστη ο «Συντελεστής Φορολόγησης» ενώ το πεδίο «ΑΦΜ» θα μένει κενό. (απαιτείται έκδοση της desktop εφαρμογής με ημερομηνία ίση ή μεταγενέστερη της ημερομηνίας δημοσίευσης της Α.1289/2019 (Ημερομηνία δημοσίευσης ΦΕΚ 3275 Β/27-08-2019) που τροποποίησε την Α.1101/2019).

Ισχύει γενικά ότι όταν ο χρήστης θέλει να εισάγει πολλές εγγραφές για υπόχρεους χωρίς ΑΦΜ (π.χ. αλλοδαπούς) με τον ίδιο κωδικό αποδοχών, δεν θα πρέπει να αφήνει εντελώς κενά τα ΑΦΜ, αλλά θα πρέπει να εισάγει κάτι διαφορετικό σε κάθε εγγραφή στο πεδίο ΑΦΜ (οτιδήποτε, π.χ. 1, 2, 3). Σε αντίθετη περίπτωση θα τους εμφανίζεται το μήνυμα «Υπάρχουν πολλαπλές εγγραφές με τον ίδιο ΑΦΜ και είδος αποδοχών).

  1. Τι συμβαίνει σε περίπτωση που η καταληκτική ημερομηνία είναι επίσημη αργία, Σάββατο ή Κυριακή;

Σε περίπτωση υποβολής εμπρόθεσμης δήλωσης, με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής επίσημη αργία, Σάββατο ή Κυριακή, τότε, βάσει του αρθ.7 του Ν.4174/2013, η προθεσμία εκπλήρωσης της υποχρέωσης παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα για τη φορολογική διοίκηση.

Για παράδειγμα, η προθεσμία υποβολής της δήλωσης παρακρατούμενου φόρου μηνός Μαρτίου 20xx έχει προθεσμία νόμιμης υποβολής και πληρωμής την 02/06/20xx (ημέρα Δευτέρα).

  • Πότε ανοίγει η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης για μια υποβληθείσα δήλωση; 

Η επιλογή της υποβολής τροποποιητικής δήλωσης για μια υποβληθείσα δήλωση ανοίγει το αργότερο 2 εργάσιμες μέρες από την ημέρα οριστικής υποβολής της προηγούμενης δήλωσης (αρχικής ή τροποποιητικής κατά περίπτωση).

  1. Τι συμβαίνει όταν παρέλθει η ημερομηνία πληρωμής (βάσει της Ταυτότητας Οφειλής) χωρίς να έχει καταβληθεί ο φόρος στην Τράπεζα;

Η ημερομηνία που αναγράφεται στην ταυτότητα οφειλής (ποσό δόσης της xx/xx/20xx) δεν είναι πλέον η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής, αλλά η ημερομηνία μέχρι την οποία δεν μεταβάλλεται το ποσό των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής και συνεπώς το σύνολο της οφειλής της δήλωσης μαζί με τις σχετικές επιβαρύνσεις. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής του οφειλόμενου ποσού πέραν της ως άνω ημερομηνίας, ο υπόχρεος θα πρέπει, από την «προσωποποιημένη πληροφόρηση», να επιλέξει τα «στοιχεία οφειλών εκτός ρύθμισης», προκειμένου να ενημερωθεί για τις επιπλέον επιβαρύνσεις.

  1. Τι συμβαίνει στην περίπτωση που πρέπει να αποδοθεί παρακρατούμενος φόρος για παραπάνω από μια κατηγορίες δηλώσεων εισοδήματος;

Για κάθε κατηγορία δήλωσης εισοδήματος (μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις, επιχειρηματική αμοιβή (παρακράτηση, προκαταβολή), τόκοι, μερίσματα και δικαιώματα) πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστή δήλωση, για την ίδια περίοδο, επιλέγοντας διαφορετική κατηγορία δήλωσης.

Ο Αποστόλης Αλωνιάτης είναι οικονομολόγος - φοροτεχνικός, Α' Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Σύμβουλος Διοίκησης της PROSVASIS AEBE και συγγραφέας.

Για να δείτε όλα τα άρθρα του Απόστολου Αλωνιάτη στο fpress.gr κάντε κλικ εδώ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ