Όσα πρέπει να ξέρετε για τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης σε ΙΧ και πισίνες

Όσα πρέπει να ξέρετε για τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης σε ΙΧ και πισίνες

Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης εφαρμόστηκε για πρώτη φορά με το άρθρο 44 του Ν. 4111/2013 και είχε ισχύ για τα εισοδήματα που δηλώνονταν από την χρήση (φορολογικό έτος μετέπειτα) του 2013.

Τι προβλέπει ο νόμος

Μετά την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του νόμου 4111/2013 με τον νόμο 4334/2015, (άρθρου 1 του ν. 4334/2015, με εφαρμογή για τα εισοδήματα που δηλώνονται στο φορολογικό έτος 2015 και εφεξής), το σχετικό άρθρο που αφορά τον Φόρο Πολυτελούς Διαβίωσης έχει ως εξής:

«1.α. Επιβάλλεται φόρος πολυτελούς διαβίωσης στα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που προκύπτουν από την κυριότητα ή κατοχή επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μεγάλου κυβισμού, αεροσκαφών, ελικοπτέρων και ανεμοπτέρων, δεξαμενών κολύμβησης, καθώς και σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης άνω των πέντε (5) μέτρων, όπως αυτά προκύπτουν από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και τα λοιπά επιπλέον στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η ΓΓΠΣ.

β. Ο φόρος αυτής της παραγράφου που επιβάλλεται στα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης της προηγούμενης υποπαραγράφου, υπολογίζεται αναλυτικά ως εξής:

  1. i) Για επιβατικά αυτοκίνητα από χίλια εννιακόσια είκοσι εννέα (1.929) κυβικά εκατοστά έως δυόμιση χιλιάδες (2.500) κυβικά, ο φόρος ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%).
  2. ii) Για επιβατικά αυτοκίνητα από δυόμιση χιλιάδες (2.500) κυβικά εκατοστά και άνω, ο φόρος ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή δέκα τρία τοις εκατό (13%).

Από την επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης εξαιρούνται τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με παλαιότητα άνω των δέκα (10) ετών από το έτος πρώτης κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ, καθώς και τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης αναπήρων, τα οποία απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας.

iii) Για αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα, ο φόρος ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή δέκα τρία τοις εκατό (13%).

  1. iv) Για δεξαμενές κολύμβησης, εσωτερικές και εξωτερικές, ο φόρος ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή δέκα τρία τοις εκατό (13%).

ν) Για τα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης άνω των πέντε (5) μέτρων, ο φόρος ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης του σκάφους επί συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%). Δεν λαμβάνεται υπόψη η δαπάνη για την αμοιβή του πληρώματος. Από το φόρο της περίπτωσης v εξαιρούνται τα ιστιοφόρα σκάφη και πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο, τύπον τρεχαντήρι, βαρκαλάς, πέραμα, τσερνίκι, λίμπερτυ τα οποία προέρχονται από ελληνική ναυτική παράδοση.

Προσοχή: Τα πλοία αυτά είναι τρεχαντίρι, τσερνίκι, βαρκαλάς, υδραίικος βαρκαλάς, γαΐτα, κορίτα (μικρή γαΐτα), χανιώτικη γαΐτα, καραβόσκαρο, αιγυπτιακό καραβόσκαρο, πέραμα, περαματάκι Καλλονής, λίμπερτυ, λέμβος (σκάφη), συμιακή σκάφη, γα(ν)τζάο, μπότης (κούτουλο), μούλος, παπαδιά, τάκος, πριάρι, γούτσος, πλάβα, σκάφος δυτών (βουτηχτάδικο), πάσαρι, γυαλάδικο, πλάκα, φρεγάτα, φρεγαντίνι, μαρτήγος (μαρτηγάνα), μύστικο, σεμπέκ, ζάμπεκο, τσαμπέκο, γαλιότα, φούστα, καραβέλα, γαλιόνι, καράκα, γαλέρα, γαλεάσσα, κιρλαγίτσι, clipper, ταρτάνα, τραμπάκολο, μπαρκέτο, σκιεράτσα, σαχίνι, μαρσιλιάνα, πιελέγκο, πίγκος, ραγιάδο (ραζοβάσελο), σακτούρα (σαχτούρι), σαΐτα (σάικα), σλουπ (sloop), γαυλίς (μπρατσέρα), κέρκουρος (κότερο μπούμα), σακκολαίφη (σακολέβα, μπελλού α λα μαλτέζα), δρόμων (κορβέτο), νάβα, δρόμων ημιολικός (μπάρκο μπέστια), πολάκ(κ)α, βριγαντίνο, βρίκιον (μπρίκι, πάρων), βρικογόλετο, ημιολία (σκούνα), μυοπάρων (γολέτα), επιδρομίς (λόβερ), λιβυρνίς (μπομπάρδα), γαυλολιβυρνίς (μπομπάρδα σαμπατιέρα), γαβάρα (μυοδρόμων), λεύκα, γκαφ, λατίνι, πένα, ψάθα (διψίαθος).

γ. Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης, βεβαιώνεται με βάση τις δηλώσεις που υποβάλλονται και εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα υπολογισμού του φόρου εισοδήματος κάθε οικονομικού έτους. Βεβαιώνεται επίσης με φύλλα ελέγχου, εφόσον αυτά έχουν οριστικοποιηθεί με διοικητική επίλυση της διαφοράς ή λόγω μη άσκησης ή εκπρόθεσμης άσκησης προσφυγής και με οριστικές αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων ή πρακτικών δικαστικού συμβιβασμού. Για την καταβολή του ποσού του φόρου της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις περί καταβολής του φόρου εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα.

Ειδικά για το οικονομικό έτος 2013, εκδίδεται ξεχωριστό εκκαθαριστικό σημείωμα από αυτό του υπολογισμού του φόρου εισοδήματος.»

δ. Η προθεσμία άσκησης της προσφυγής ή υποβολής αίτησης για διοικητική επίλυση της διαφοράς, καθώς και η άσκηση της προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου, δεν αναστέλλουν τη βεβαίωση και την είσπραξη της οφειλής που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ του παρόντος.

ε. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να καθορίζονται τυχόν απαιτούμενες πρόσθετες λεπτομέρειες και θέματα της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του φόρου πολυτελούς διαβίωσης.

στ. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που δηλώνονται με τις φορολογικές δηλώσεις οικονομικού έτους 2013 και μετά.»

Που υπολογίζεται ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης.

Από όσα αναφέρονται στον άρθρο 44 του Ν. 4111/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, ο υπολογισμός του φόρου πολυτελούς διαβίωσης βασίζει τον υπολογισμό του στα ποσά τεκμηρίων που αναγράφονται στην φορολογική δήλωση.

Αποτέλεσμα αυτού του τρόπου υπολογισμού είναι ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης να έχει όλες τις μειώσεις ή τις εξαιρέσεις που έχουν οι φορολογούμενοι στα τεκμήρια. Δηλαδή η παλαιότητα, η ακινησία όπου προβλέπεται, η μείωση κατά 30% των τεκμηρίων για συνταξιούχους κλπ., επηρεάζουν και τον υπολογισμό του φόρου πολυτελούς διαβίωσης.

Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης στα αυτοκίνητα

Ο φόρος υπολογίζεται ως ποσοστό του ετήσιου τεκμηρίου διαβίωσης, κάτι που αναμένεται να αλλάξει από του χρόνου (φορολογικό έτος 2017), με βάση τις εξαγγελίες του Υπουργείου Οικονομικών, που όμως δεν τις έχουμε δει σε σχέδιο νόμου.

Για τα αυτοκίνητα από 1.929 έως 2.500 κυβικά ο φόρος πολυτελείας ανέρχεται στο5% της αντικειμενικής δαπάνης (τεκμήριο διαβίωσης). Για τα αυτοκίνητα από2.501 κυβικά και άνω ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 13% επί του τεκμηρίου διαβίωσης.

Από την επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης εξαιρούνται τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με παλαιότητα άνω των 10 ετών από το έτος πρώτης κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα, καθώς και τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης αναπήρων, τα οποία απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας.

Η παλαιότητα των οχημάτων μετρά, και εδώ, από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του οχήματος και όχι από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας στην Ελλάδα.

Το ερώτημα που τίθεται είναι αν μια εταιρία με πολλά αυτοκίνητα, πληρώνει φόρο πολυτελούς διαβίωσης για όλα;

Επειδή ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις αντικειμενικές αξίες, επί των οποίων υπολογίζεται ο φόρος, φόρο πολυτελούς διαβίωσης πληρώνουν τα αυτοκίνητα που αναφέρονται στις φορολογικές δηλώσεις των εταίρων, διαχειριστών ή προέδρων και διευθυνόντων συμβούλων.

Αν δηλαδή μια Α.Ε. κατέχει 10 αυτοκίνητα, σύμφωνα με την νομοθεσία ο πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο Διευθύνων Σύμβουλος υποχρεούται να αναγράψει στην ατομική φορολογική του δήλωση ο όχημα με τον μεγαλύτερο κυβισμό, από τα οχήματα που κατέχει η εταιρία.

Πάνω σε αυτό το όχημα θα υπολογισθεί και φόρο πολυτελούς διαβίωσης.

Όμως στην περίπτωση που ο φορολογούμενος (ο σύζυγος ή η σύζυγος) έχει ατομική επιχείρηση, η οποία χρησιμοποιεί για τις ανάγκες της επιβατικά ή μικτής χρήσης αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, για τον υπολογισμό της αντικειμενικής δαπάνης λαμβάνονται υπόψη όλα αυτά τα αυτοκίνητα της ατομικής επιχείρησης.

Τα παραπάνω με την προϋπόθεση ότι τα αυτοκίνητα αυτά ή κάποια από τα αυτοκίνητα είναι πάνω από 1.929 κυβικά.

ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Κυβικά εκατοστά (cc)

Μέχρι και πέντε έτη

Πάνω από πέντε και μέχρι 10 έτη

1.929

410,00

287,00

2.000

440,00

308,00

2.100

485,00

340,00

2.200

530,00

371,00

2.300

575,00

403,00

2.400

620,00

434,00

2.500

1.729,00

1.210,00

2.600

1.846,00

1.292,00

2.700

1.963,00

1.375,00

2.800

2.080,00

1.456,00

2.900

2.197,00

1.538,00

3.000

2.314,00

1.620,00

3.100

2.470,00

1.729,00

3.200

2.626,00

1.838,00

3.300

2.782,00

1.947,00

3.400

2.938,00

2.057,00

3.500

3.094,00

2.166,00

Μειώσεις στον υπολογισμό των τεκμηρίων των αυτοκινήτων

Να θυμίσουμε ότι όσο αφορά τα αυτοκίνητα πέρα από την μείωση της παλαιότητα των οχημάτων και τη μείωση κατά 30% για συνταξιούχους άνω των 65 ετών έχουμε ακόμη:

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης δεν εφαρμόζεται:

-για επιβατικά ιδιωτικής χρήσης τα οποία είναι ειδικά διασκευασμένα για πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητικές αναπηρίες τουλάχιστον σε ποσοστό το εξήντα επτά τοις εκατό (67%). Ως επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ειδικά διασκευασμένα για κινητικά αναπήρους θεωρούνται εκείνα που διασκευάστηκαν ύστερα από άδεια της αρμόδιας αρχής για να οδηγούνται από πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητική αναπηρία με ποσοστό πάνω από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή για να μεταφέρουν αυτά τα πρόσωπα μαζί με τα αντικείμενα που είναι απαραίτητα για τη μετακίνησή τους καθώς και

-για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που διαθέτουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας το οποίο εκδίδεται από διεθνή ή ημεδαπό φορέα που έχει αρμοδιότητα να εκδίδει τέτοιο πιστοποιητικό και φέρει χαρακτηριστικές αριθμημένες πινακίδες που εκδίδονται από τα αρμόδια εξουσιοδοτημένα νομικά πρόσωπα σύμφωνα με την υπ. αριθ. Α-οικ. 61041 / 5235 / 28-11-2013 Απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω απαλλαγή δεν εφαρμόζεται σε αυτοκίνητα που διαθέτουν μεν πιστοποιητικό αυθεντικότητας αλλά φέρουν συμβατικές πινακίδες.

- οι νεκροφόρες παρότι χαρακτηρίζονται ως επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, γίνεται δεκτό να μην λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό των αντικειμενικών δαπανών των Ε.Ι.Χ.

Προσοχή:

Σε περίπτωση ακινησία

Εάν κατά την διάρκεια του φορολογικού έτους, επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης είχε μεταβιβαστεί ή είχε τεθεί σε ακινησία, ή είχε καταστραφεί ολοκληρωτικά, ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης επιβάλλεται ανάλογα για τους μήνες που αυτό βρίσκονταν στην κυριότητα ή κατοχή του υπόχρεου μέσα στο φορολογικό έτος, δεδομένου ότι η αντικειμενική δαπάνη περιορίζεται σε τόσα δωδέκατα όσοι και οι μήνες κυριότητας ή κατοχής του αυτοκινήτου. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτήσει το Ε.Ι.Χ. μέσα στο έτος. Να θυμίσουμε ότι διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ημερών λογίζεται ολόκληρος μήνας.

Σε περίπτωση συγκυριότητα

Σε περίπτωση συγκυριότητας, ο φόρος επιμερίζεται ανάλογα των μεριδίων (ποσοστού συνιδιοκτησίας) καθενός συγκύριου, όπως και η αντικειμενική δαπάνη.

Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης για τα άλλα αντικείμενα.

Ο φόρος, όπως είπαμε, υπολογίζεται ως ποσοστό του ετήσιου τεκμηρίου διαβίωσης, και πέρα από τα οχήματα επιβάλλεται:

  1. Στις πισίνες εξωτερικές και εσωτερικές με το φόρο να υπολογίζεται με ποσοστό 13% επί της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης.

ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ

Επιφάνεια της πισίνας (σε τ.μ.)

Εξωτερική πισίνα

Εσωτερική Πισίνα

20

416,00

832,00

25

520,00

1.040,00

30

624,00

1.248,00

35

728,00

1.456,00

40

832,00

1.664,00

45

936,00

1.872,00

50

1.040,00

2.080,00

55

1.144,00

2.288,00

60

1.248,00

2.496,00

65

1.456,00

2.912,00

70

1.664,00

3.328,00

75

1.872,00

3.744,00

80

2.080,00

4.160,00

85

2.288,00

4.576,00

90

2.496,00

4.992,00

95

2.704,00

5.408,00

100

2.912,00

5.824,00

105

3.120,00

6.240,00

110

3.328,00

6.656,00

115

3.536,00

7.072,00

120

3.744,00

7.488,00

Προσοχή:

Η αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης για τις δεξαμενές κολύμβησης υπολογίζεται για όλο το έτος χωρίς να περιορίζεται σε μήνες χρήσης είτε πρόκειται για κύρια κατοικία είτε για δευτερεύουσα. Στις περιπτώσεις θανάτου ή μεταβίβασης/απόκτησης κατοικίας μέσα στο έτος, η αντικειμενική δαπάνη υπολογίζεται στους μήνες χρήσης.

Προκειμένου για κοινόχρηστες πισίνες που βρίσκονται σε συγκροτήματα πολυκατοικιών, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης επιμερίζεται στους ιδιοκτήτες και ενοικιαστές των ακινήτων με βάση τα χιλιοστά κάθε διαμερίσματος στο οικόπεδο.

Επίσης, αν η δεξαμενή κολύμβησης (πισίνα) χρησιμοποιείται από τους ενοίκους επιπλωμένων δωματίων ή ξενοδοχείων (ατομικές επιχειρήσεις), από την εκμετάλλευση των οποίων αποκτάται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, η αντικειμενική δαπάνη αυτής δεν βαρύνει τον επιχειρηματία.

Διευκρινίζεται ότι η μη χρήση πισίνας αποδεικνύεται με πιστοποιητικό καταστροφής της.

  1. Στα αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα. Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης υπολογίζεται με συντελεστή 13% επί του ποσού του τεκμηρίου διαβίωσης για αεροσκάφη και ελικόπτερα.

Να θυμίσουμε ότι η δαπάνες αεροσκαφών, ελικοπτέρων, ανεμόπτερων σύμφωνα με το άρθρο 31 του ΚΦΕ υπολογίζεται:

α) Για ανεμόπτερα στο ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ.

β) Για αεροσκάφη με κινητήρα κοινό, εσωτερικής καύσης και στροβιλοελικοφόρα, καθώς και ελικόπτερα, στο ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων (65.000) ευρώ για τους εκατόν πενήντα (150) πρώτους ίππους ισχύος του κινητήρα τους που προσαυξάνεται με το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε ίππο πάνω από τους εκατόν πενήντα (150) ίππους.

γ) Για αεροσκάφη αεριοπροωθούμενα (JET) στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ για κάθε λίμπρα ώθησης. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ', εκτός της ακινησίας και παλαιότητας, εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση αυτή.

δ) Για τις υπερελαφρές πτητικές αθλητικές μηχανές (ΥΠΑΜ) που υπάγονται στην παρ.1 του άρθρου 4 του υπ' αριθμ. Δ2/26314/8802/27.7.2010 Κανονισμού υπερελαφρών πτητικών αθλητικών μηχανών (Β'1360), στο ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει από 1.1.2011 και μετά. Επιπλέον διευκρινίζουμε ότι:

Σύμφωνα με τη ΠΟΛ.1076/2015:

-Δεν λαμβάνεται υπόψη η αντικειμενική δαπάνη για τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα επαγγελματικής χρήσης εφόσον αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις κατάταξής τους ως επαγγελματικά από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ήτοι να πληρούν τις προϋποθέσεις αδειοδότησης που ορίζει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ως εταιρείες παροχής αεροπορικών υπηρεσιών.

-Η αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης για τις περιπτώσεις που έχει παραχωρηθεί η χρήση αεροσκάφους, ελικοπτέρου και ανεμοπτέρου με χρησιδάνειο, βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον χρήστη Το ίδιο ισχύει και για τα σκάφη αναψυχής.

  1. Πλοία. Με ποσοστό 13% υπολογίζεται πλέον και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης στους κατόχους σκαφών, πάνω από 5 μέτρα.

ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΕ ΚΑΜΠΙΝΑ

Μέτρα

Τεκμήριο

Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης 13%

5

4.000,00

0,00

6

6.000,00

780,00

7

9.000,00

1.170,00

8

12.000,00

1.560,00

9

15.000,00

1.950,00

10

22.500,00

2.925,00

11

30.000,00

3.900,00

12

37.500,00

4.875,00

13

52.500,00

6.825,00

14

67.500,00

8.775,00

15

82.500,00

10.725,00

16

105.000,00

13.650,00

17

127.500,00

16.575,00

18

150.000,00

19.500,00

19

180.000,00

23.400,00

20

210.000,00

27.300,00

21

240.000,00

31.200,00

22

270.000,00

35.100,00

23

320.000,00

41.600,00

24

370.000,00

48.100,00

*Ο Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης ισχύει πάνω από 5 μέτρα (5,01 ως 6,00 είναι η πρώτη κλίμακα), οπότε όσοι έχουν δηλώσει τα σκάφη τους σαν πέντε μέτρα ΔΕΝ θα πληρώσουν φόρο

ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ*

Μέτρα

Τεκμήριο

Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης 13%

5

4.000,00

0,00

6

6.000,00

780,00

7

8.000,00

1.170,00

8

10.000,00

1.300,00

9

12.000,00

1.560,00

10

14.000,00

1.820,00

11

16.000,00

2.080,00

12

18.000,00

2.340,00

*Για σκάφη ανοιχτού τύπου πάνω από 12 μέτρα το τεκμήριο αυξάνεται κατά 2.000 ευρώ **Ο Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης ισχύει πάνω από 5 μέτρα (5,01 ως 6,00 είναι η πρώτη κλίμακα), οπότε όσοι έχουν δηλώσει τα σκάφη τους σαν πέντε μέτρα ΔΕΝ θα πληρώσουν φόρο

Προσοχή:

Επιπλέον διευκρινίζουμε ότι:

-Στις επιχειρήσεις ενοικίασης σκαφών για τον προσδιορισμό της αντικειμενικής δαπάνης λαμβάνεται υπόψη μόνο το σκάφος με τη μεγαλύτερη αντικειμενική δαπάνη και μόνο κατά το χρόνο που δεν είναι εκμισθωμένο σε τρίτους.

-Η αντικειμενική δαπάνη για τα σκάφη αναψυχής βαρύνει τον κύριο ή τον κάτοχο που είναι κάτοικος Ελλάδος ανεξάρτητα από την εθνικότητα της χώρας στο νηολόγιο της οποίας έχει καταχωρηθεί. Επομένως εφόσον φυσικό πρόσωπο είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος και έχει στην κυριότητα του ή στην κατοχή του σκάφος με ξένη σημαία το οποίο είτε πλέει στα ελληνικά ύδατα είτε είναι ελλιμενισμένο, είτε εκτελεί συνήθεις πλόες στην αλλοδαπή βαρύνεται με την αντικειμενική δαπάνη. Η αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης ισχύει και για σκάφη ερασιτεχνικής αλιείας καθώς και για τα jet ski.

Επίσης, αναγνωρίζεται πλέον η ακινησία για τα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης. Για την απόδειξη του χρόνου ακινησίας πρέπει να υποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος βεβαίωση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής για το ακριβές χρονικό διάστημα (χρόνος έναρξης και λήξης ακινησίας ή συνέχιση της ακινησίας κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους), που θα προκύπτει από τις αντίστοιχες καταχωρήσεις σε σχετικό βιβλίο που θα τηρείται από αυτή.

*Ο Αποστόλης Αλωνιάτης είναι οικονομολόγος - φοροτεχνικός, Α' Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Σύμβουλος Διοίκησης της PROSVASIS AEBE και συγγραφέας.

Για να δείτε όλα τα άρθρα του Απόστολου Αλωνιάτη στο fpress.gr κάντε κλικ εδώ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ