Έχετε εξασφαλίσει για φέτος το "αφορολόγητο" της εφορίας;

Λίγες ημέρες πριν το τέλος του χρόνου, πρέπει να γίνει ο τελικός έλεγχος - Όλο το πλαίσιο - Το εργαλείο υπολογισμού των απαιτούμενων ηλεκτρονικών πληρωμών

Έχετε εξασφαλίσει για φέτος το "αφορολόγητο" της εφορίας;

Λίγες μέρες πριν το τέλος του χρόνου, είναι η ώρα να κάνουμε ένα τελικό έλεγχο για το αν έχουμε πραγματοποιήσει τις δαπάνες για την κάλυψη του αφορολόγητου. Η διάταξη αφορά όσους έχουν εισοδήματα από μισθούς (όπως αναφέρονται στο άρθρο 12 του ΚΦΕ), συντάξεις και , υπό προϋποθέσεις, αγροτικό εισόδημα.

Του Αποστόλη Αλωνιάτη*

Υποχρέωση κάλυψης του αφορολόγητου έχουν όσοι εισπράττουν εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες ή από συντάξεις. Ανατρέχουμε στο άρθρο 12 του Ν.4172/2013 και εντοπίζουμε τα ακόλουθα:

1. Το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης.

2. Για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες:

α) στο πλαίσιο σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο,

β) βάσει σύμβασης, προφορικής ή έγγραφης, με την οποία το φυσικό πρόσωπο αποκτά σχέση εξαρτημένης εργασίας με άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωμα να ορίζει και να ελέγχει τον τρόπο, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών,

γ) οι οποίες ρυθμίζονται από τη νομοθεσία περί μισθολογίου και ειδικών μισθολογίων των υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου,

δ) ως διευθυντής ή μέλος του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας,

ε) ως δικηγόρος έναντι πάγιας αντιμισθίας για την παροχή νομικών υπηρεσιών,

στ) βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα και δεν διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που διαφέρει από την κατοικία του. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία, σύμφωνα με μία από τις περιπτώσεις α' έως ε' του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα μπορούν να προβλέπονται περαιτέρω προϋποθέσεις και να καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή αυτής της περίπτωσης.

 1. Ως ακαθάριστα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις θεωρούνται τα εξής:

α) ημερομίσθιο, μισθός, επίδομα αδείας, επίδομα ασθενείας, επίδομα εορτών, αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας, αμοιβές, προμήθειες, επιμίσθια και φιλοδωρήματα,

β) επιδόματα περιλαμβανομένων του επιδόματος κόστους διαβίωσης, του επιδόματος ενοικίου, της αποζημίωσης εξόδων φιλοξενίας ή ταξιδίου,

γ) αποζημίωση εξόδων στα οποία έχει υποβληθεί ο εργαζόμενος ή συγγενικό πρόσωπο του εργαζομένου,

δ) παροχή οποιασδήποτε μορφής που λαμβάνει ο εργαζόμενος πριν την έναρξη της εργασιακής σχέσης,

ε) αποζημιώσεις για τη λύση ή καταγγελία της εργασιακής σχέσης,

στ) συντάξεις που χορηγούνται από κύριο και επικουρικό φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης, καθώς και από επαγγελματικά ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο,

ζ) το ασφάλισμα που καταβάλλεται εφάπαξ ή με τη μορφή περιοδικής παροχής στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων,

η) κάθε άλλη παροχή που εισπράττεται έναντι υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης.

θ) Ποσοστό έως 35% των κερδών προ φόρων, το οποίο καταβάλλεται από τους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στους εργαζομένους τους.»

Επιπλέον κάλυψη αφορολόγητου έχουν:

 1. Όσοι μισθωτοί, μέτοχοι, μέλη Δ.Σ. και εταίροι έχουν τεκμαρτό εισόδημα από «Παροχές σε είδος» του άρθρου 13 του Ν.4172/2013 (παροχή σε είδος από αυτοκίνητα, δάνεια, παροχή κατοικίας ή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών)
 2. Όσοι φορολογούμενοι φορολογηθούν με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του Ν.4172/2013, ή οποία αναφέρει:

«Όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ και εφόσον δεν ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία απαιτείται η υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών ή ατομική αγροτική δραστηριότητα, το εισόδημα αυτό, εξαιρουμένου του εισοδήματος από κεφάλαιο και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, και η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, φορολογούνται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο και την παράγραφο 1 του άρθρου 16. Εάν το πραγματικό εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό φορολογείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 29. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τους φορολογούμενους που διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, για το εισόδημα που απέκτησαν μετά τη διακοπή της.»

Οι παραπάνω φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων και πρέπει, για να μην έχουν το πέναλτι, να συγκεντρώσουν αποδείξεις δαπανών που έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικό τρόπο.

Για να κατοχυρώσουμε μια δαπάνη ώστε να συμμετέχει στις κάλυψη του αφορολόγητου πρέπει να έχει εξοφληθεί με χρεωστική, πιστωτική ή προπληρωμένη κάρτα, ή να έχει εξοφληθεί μέσω e-banking.

Ποιες δαπάνες ΔΕΝ συμμετέχουν για το «κτίσιμο» του αφορολόγητου.

 • Ενοίκια.
 • Αγορά οχημάτων, αυτοκινήτων, μοτοσικλετών.
 • Τέλη κυκλοφορίας.
 • Δόσεις στεγαστικών δανείων.
 • Αγορά ομολόγων και χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Όλες οι άλλες δαπάνες κατοχυρώνουν το αφορολόγητο.

Προσοχή: Η ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή υπολογίζεται πλέον στην κάλυψη του αφορολόγητου.

Ποιο είναι το ποσό που πρέπει να συγκεντρώσουμε.

Εισόδημα

Ποσοστό

0-10.000

10%

10.001 έως 30.000

15%

30.000 και άνω

20%

Σημειώνεται ότι το ανώτατο ποσό αποδείξεων που πρέπει να συγκεντρώσει κάποιος ανεξαρτήτως εισοδήματος είναι 30.000 ευρώ.

Προσοχή: Η συλλογή των αποδείξεων λειτουργεί κλιμακωτά.

Δηλαδή

ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΜΕ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

1.000,00

100

10,00%

10.000,00

1.000,00

10,00%

15.000,00

1.750,00

11,67%

20.000,00

2.500,00

12,50%

25.000,00

3.250,00

13,00%

30.000,00

4.000,00

13,33%

40.000,00

6.000,00

15,00%

50.000,00

8.000,00

16,00%

60.000,00

10.000,00

16,67%

70.000,00

12.000,00

17,14%

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ FPRESS.GR (επειδή επίκειται αύξηση του ποσού από το 2019, το εργαλείο υπολογίζει και το ποσό που θα χρειαστείτε από το νέο έτος σε περίπτωση επιβεβαίωσης του σεναρίου)

Ποινή για την μη κάλυψη του ποσού που χρειάζεται για την κατοχύρωση της έκπτωσής φόρου.

Αν δεν συγκεντρωθεί το σύνολο των δαπανών που χρειάζονται για την κατοχύρωση της έκπτωσης φόρου , ο φορολογούμενος θα πληρώσει το 22% επί της διαφοράς των δαπανών:

ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΜΕ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΛΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΦΟΡΟΣ

15.000,00

1.750,00

11,67%

1.500,00

250,00

55,00

25.000,00

3.250,00

13,00%

3.000,00

250,00

55,00

30.000,00

4.000,00

13,33%

2.500,00

1.500,00

330,00

35.000,00

5.000,00

14,29%

4.000,00

1.000,00

220,00

45.000,00

7.000,00

15,56%

5.000,00

2.000,00

440,00

50.000,00

8.000,00

16,00%

7.000,00

1.000,00

220,00

60.000,00

10.000,00

16,67%

6.500,00

3.500,00

770,00

65.000,00

11.000,00

16,92%

8.000,00

3.000,00

660,00

70.000,00

12.000,00

17,14%

7.000,00

5.000,00

1.100,00

Η κάλυψη της δαπάνης γίνεται ατομικά ή οικογενειακά.

Το ποσό των δαπανών δηλώνεται ατομικά από κάθε σύζυγο ή από κάθε μέρος συμφώνου συμβίωσης. Σε περίπτωση που καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δυο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό δύναται κατά την εκκαθάριση να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του ελάχιστου απαιτούμενου ποσού δαπανών.

Ποιοι δεν έχουν υποχρέωση να χρησιμοποιούν πλαστικό χρήμα.

Οι ΜΗ υπόχρεοι χρήσεις ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.

Α) Όσοι έχουν υποχρέωση να συγκεντρώνουν ΧΑΡΤΙΝΕΣ αποδείξεις για την κατοχύρωση της έκπτωσης του φόρου.

 • Οι φορολογούμενοι εβδομήντα (70) ετών και άνω.
 • Οι Φορολογούμενοι με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.
 • Οι Φορολογούμενοι που βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.
 • Οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ν. 4172/2013, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
 • Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στο εξωτερικό.
 • Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων.
 • Οι φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
 • Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ, σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4172/2013.
 • Οι φορολογούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματός τους, σύμφωνα με την περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4172/2013.
 • Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
 • Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.
 • Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).

Β. Όσοι ΔΕΝ έχουν υποχρέωση να συγκεντρώνουν αποδείξεις για την κατοχύρωση της έκπτωσης του φόρου.

 • Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών και οι στρατιωτικοί, εφόσον υπηρετούν στην αλλοδαπή, οι υπηρετούντες στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα και οι φυλακισμένοι.

Πως μπορώ να ελέγξω ποιο ποσό έχω καλύψει μέχρι σήμερα.

Υπολογιστή αφορολόγητου δημιούργησε και προσφέρει σε όλους τους πελάτες της οι τράπεζες.

Με τον Υπολογιστή Αφορολόγητου μπορείτε τώρα να ενημερώνεστε μέσω των e-banking εφαρμογών των τραπεζών, για το αφορολόγητο ποσό που εξασφαλίζετε από τις συναλλαγές σας με τις κάρτες της τράπεζας ή μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών e-banking.

Η ενημέρωση

Ο Υπολογιστής Αφορολόγητου εμφανίζει:

 • τη συνολική αξία των συναλλαγών σας που συνεισφέρουν στο «χτίσιμο» αφορολόγητου
 • τις δαπάνες σας κατηγοριοποιημένες (πληρωμές λογαριασμών, τρόφιμα/ποτά, ταξίδια, ένδυση- υπόδηση κ.ά.)
 • το ιστορικό των συναλλαγών σας για κάθε κατηγορία.

Επιπλέον, μπορείτε να υπολογίσετε το ύψος των δαπανών που χρειάζεται να συγκεντρώσετε μέσα στο έτος, με βάση το εισόδημά σας, προκειμένου να θεμελιώσετε το αφορολόγητό σας.

Προσοχή: Σε περίπτωση κοινών λογαριασμών, εμφανίζονται οι δαπάνες που έχει κάνει μόνο το πρώτο πρόσωπο του λογαριασμού. Θα πρέπει να κρατάτε τα extre των κινήσεων των χρεωστικών καρτών και στο τέλος, αν δεν εμφανίσουν και τις πληρωμές των συνδικαιούχων οι τράπεζες, πρέπει να ζητηθεί βεβαίωση για την εξόφληση δαπανών μέσα από την κάρτα.

*Ο Αποστόλης Αλωνιάτης είναι οικονομολόγος - φοροτεχνικός, Α' Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Οικονομικός Διευθυντής της PROSVASIS AEBE και συγγραφέας.

Άλλα άρθρα του Αποστόλη Αλωνιάτη στο fpress.gr

Όλες οι υποχρεώσεις φυσικών και νομικών προσώπων μέχρι το τέλος του έτους

Οι 18 απαντήσεις σε ισάριθμες ερωτήσεις για τον φόρο κληρονομιάς

Ποιες φορολογικές δηλώσεις πρέπει να γίνουν μέχρι το τέλος του χρόνου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ