Αποζημίωση για τις συσκευές που καταστράφηκαν από τις διακοπές ρεύματος

Αποζημίωση για τις συσκευές που καταστράφηκαν από τις διακοπές ρεύματος

Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ΔΣ του ΔΕΔΔΗΕ Κωνσταντίνος Μασούρας, έκανε γνωστό ότι προβλέπεται αποζημίωση για αυτές τις περιπτώσεις.

Οι διακοπές ρεύματος λόγω των προβλημάτων που δημιούργησε η κακοκαιρία "Μήδεια", προκάλεσε και βλάβες ή και καταστροφές σε ηλεκτρικές συσκευές. Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ΔΣ του ΔΕΔΔΗΕ Κωνσταντίνος Μασούρας, έκανε γνωστό ότι προβλέπεται αποζημίωση για αυτές τις περιπτώσεις.

Συγκεκριμένα, ο Κωνσταντίνος Μασούρας μιλώντας στον ΑΝΤ1 απαντώντας σε σχετική ερώτηση ενημέρωσε ότι "υπάρχει φόρμα στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ, όπου κάθε πελάτης θα αποζημιωθεί αν αποδειχθεί ότι καταστράφηκαν οικιακές συσκευές κατά τη διακοπή του ρεύματος".

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ στην ιστοσελίδα του, η διαδικασία βάσει της οποίας χορηγείται χρηματικό ποσό σε καταναλωτές που έχουν υποστεί βλάβη ηλεκτρικών συσκευών τους, εξαιτίας τυχαίας διακοπής του ουδετέρου αγωγού του εναερίου ή υπογείου δικτύου Χαμηλής Τάσης είναι η εξής:

Για βλάβες σε ηλεκτρικές συσκευές σας, που θεωρείτε ότι οφείλονται σε προβλήματα του δικτύου, που ο ΔΕΔΔΗΕ όφειλε να έχει αντιμετωπίσει μπορείτε, εντός το πολύ δέκα (10) εργάσιμων ημερών από το συμβάν, να υποβάλλετε αίτηση αποζημίωσης στο τοπικό γραφείο του ΔΕΔΔΗΕ, από το οποίο εξυπηρετείται το ακίνητό σας.

Επιπλέον

• εφόσον διαπιστωθεί ευθύνη υπαλλήλων ή υπηρεσιών μας από σχετικές πράξεις ή παραλείψεις τους, σας αποζημιώνουμε με χρηματικό ποσό, το ύψος του οποίου κρίνεται κατά περίπτωση και αναλόγως της ζημίας σας. Δεν χορηγείται αποζημίωση για βλάβες ηλεκτρικών συσκευών που οφείλονται σε τυχαίες βλάβες υλικών του δικτύου, πλην τυχαίας βλάβης του ουδετέρου αγωγού του δικτύου χαμηλής τάσης, καθώς και για βλάβες συσκευών που δεν συσχετίζονται, χρονικά ή με βάση την τοπολογία του δικτύου, με συμβάν του δικτύου.

• ειδικότερα, εφόσον η βλάβη των συσκευών σας οφείλεται σε τυχαία βλάβη (Βλάβη μη οφειλόμενη σε υπαιτιότητα υπαλλήλων ΔΕΔΔΗΕ ή συνεργαζόμενων εργολάβων, από σχετικές πράξεις ή παραλείψεις τους, ούτε σε λόγους ανωτέρας βίας) του ουδετέρου αγωγού του δικτύου χαμηλής τάσης σας χορηγούμε, αναλόγως της ζημίας σας, χρηματικό ποσό έως 600 € ανεξαρτήτως τύπου παροχής

Για την καταβολή της αποζημίωσης ή του χρηματικού ποσού θα πρέπει:

• να υποβάλετε έγκαιρα την παραπάνω αίτηση αποζημίωσης. • να θέσετε στη διάθεσή μας, εφόσον σας ζητηθεί, τις συσκευές ή τον εξοπλισμό που έχει υποστεί βλάβη, για έλεγχο πριν από την επισκευή τους.

• να θέσετε στη διάθεσή μας, όταν σας ζητηθεί, παραστατικά ηλεκτρολογικού συνεργείου τεκμηρίωσης της βλάβης και του κόστους επισκευής ή αντικατάστασης των συσκευών με άλλα παρόμοιων προδιαγραφών (τιμολόγια κ.λπ.).

• να υπογράψετε Υπεύθυνη Δήλωσης αποδοχής της αποζημίωσης ή του χρηματικού ποσού που σας χορηγούμε

Σας ενημερώνουμε ότι ο ΔΕΔΔΗΕ:

• αποφασίζει επί των αιτήσεων αποζημίωσης εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την υποβολή τους, προστιθέμενου του χρόνου τυχόν καθυστέρησης από πλευράς σας για την υποβολή στοιχείων που σας ζητούνται.

• σε περίπτωση αποδοχής της αίτησής σας, σας καταβάλλει χρηματικό ποσό, εντός ενός μηνός από την απόφαση επί της αίτησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ