Οι 23 servicers που κινδυνεύουν με πρόστιμο έως 500.000 ευρώ αν δεν σέβονται τους δανειολήπτες

Το νομοσχέδιο προβλέπει συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τους servicers ως προς την ενημέρωση, εξυπηρέτηση και σεβασμό των δικαιωμάτων των καταναλωτών

Οι 23 servicers που κινδυνεύουν με πρόστιμο έως 500.000 ευρώ αν δεν σέβονται τους δανειολήπτες

θα μπορούν και να χορηγούν δάνεια

Σημαντικές αλλαγές στο σύνολο της αγοράς πιστώσεων και δανείων επιφέρει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ανακοινώθηκε πριν λίγο από τον Κωστή Χατζηδάκη. Μεταξύ άλλων επιβάλλει την υποχρέωση στους servicers να παρέχουν μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας προσωποποιημένη και αναλυτική ενημέρωση προς τους οφειλέτες, για το ύψος της οφειλής, το ιστορικό των πληρωμών, τις δόσεις, το επιτόκιο της ρύθμισης κ.λπ. Ο οφειλέτης θα μπορεί να βλέπει τα στοιχεία αυτά εισερχόμενος με χρήση του κωδικού του σε ειδική εφαρμογή στις ιστοσελίδες των servicers (κατ’ αναλογία με το webbanking των τραπεζών). Ειδικότερα:

Οι αγοραστές και οι διαχειριστές πιστώσεων υποχρεούνται να διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα προσωποποιημένης πληροφόρησης, μέσω του οποίου θα παρέχουν στο δανειολήπτη άμεσα, τη στιγμή της πρόσβασής του, και με ανανέωση των στοιχείων σε μηνιαία τουλάχιστον βάση, ενημέρωση αναφορικά με την οφειλή του, η οποία θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής:

α) πληροφορίες σχετικά με τα ποσά που οφείλει ο δανειολήπτης, με αναλυτική καταγραφή των ποσών που οφείλονται ως κεφάλαιο, τόκοι, προμήθειες, τυχόν άλλες χρεώσεις, καθώς και το ισχύον επιτόκιο,

β) την περιοδικότητα των δόσεων, το ύψος αυτών, την ημερομηνία πληρωμής εκάστης αυτών, το τρέχον υπόλοιπο, καθώς και το λογαριασμό εξυπηρέτησης της οφειλής.

Το σύστημα προσωποποιημένης πληροφόρησης θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2024. Έως τότε οι servicers υποχρεούνται να παρέχουν εγγράφως τις πληροφορίες αυτές (ύψος οφειλής, δόσεις, επιτόκιο κ.λπ.) σε κάθε δανειολήπτη μετά από αίτησή του σε προθεσμία 30 ημέρων.

Πέντε συν μία υποχρεώσεις για τους servicers

Επιπλέον υποχρεώσεις που τίθενται για τους servicers σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της Κοινοτικής Οδηγίας είναι:

1.Να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία και την ιδιωτική ζωή των δανειοληπτών (σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών).

2.Να επικοινωνούν με τους δανειολήπτες με τρόπο που δεν συνιστά παρενόχληση, καταναγκασμό ή αθέμιτη επιρροή, και να σέβονται.

3.Να γνωστοποιούν στον δανειολήπτη εγγράφως, σε γλώσσα σαφή και κατανοητή, μετά από οποιαδήποτε μεταβίβαση πίστωσης και πάντα πριν από την πρώτη είσπραξη οφειλών, αλλά και όποτε ζητείται από τον δανειολήπτη, μεταξύ άλλων τα εξής:

  • πληροφορίες σχετικά με τα ποσά που οφείλει ο δανειολήπτης κατά τη στιγμή της γνωστοποίησης, με αναλυτική καταγραφή των ποσών που οφείλονται ως κεφάλαιο, τόκοι, προμήθειες και άλλες επιτρεπόμενες χρεώσεις
  • την ονομασία, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του αγοραστή των πιστώσεων καθώς και των αρμόδιων αρχών στις οποίες ο δανειολήπτης μπορεί να υποβάλει καταγγελία.

4.Να καθιερώσουν διαφανείς, άμεσες και δωρεάν διαδικασίες για τη διαχείριση των καταγγελιών των δανειοληπτών.

5.Να εφαρμόζουν μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, που να διασφαλίζουν:

  • Σεβασμό των δικαιωμάτων των δανειοληπτών.
  • Συμμόρφωση με τους κανόνες για την προστασία των δανειοληπτών και την αντιμετώπισή τους με δίκαιο και επιμελή τρόπο, μεταξύ άλλων με το να λαμβάνεται υπόψη η οικονομική κατάστασή τους, και η ανάγκη παραπομπής τους σε υπηρεσίες παροχής συμβουλών.
  • Καταγραφή και διεκπεραίωση των καταγγελιών των δανειοληπτών.
  • Εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ορίζεται επίσης ρητά ότι στις περιπτώσεις μεταβίβασης απαιτήσεων ή ανάθεσης διαχείρισης, δεν χειροτερεύει η θέση του οφειλέτη και του εγγυητή και δεν επιτρέπεται η μονομερής τροποποίηση της σύμβασης και του επιτοκίου.

Επιπλέον με τις ρυθμίσεις που εισάγονται, παρέχεται η δυνατότητα στους servicers:

  • Να χορηγούν δάνεια σε δανειολήπτες, των οποίων τις πιστώσεις διαχειρίζονται οι ίδιοι ή άλλοι servicers, με αποκλειστικό σκοπό την αναχρηματοδότηση των πιστώσεων ή την αναδιάρθρωση της δανειολήπτριας επιχείρησης.
  • Να διαχειρίζονται τα ακίνητα που αποτελούσαν ασφάλεια για τα δάνεια που διαχειρίζονται και έχουν μεταβιβαστεί στον δικαιούχο της απαίτησης. Δεν επιτρέπεται όμως να αποκτούν με οποιονδήποτε τρόπο (ούτε με πλειστηριασμό) ακίνητα που συνδέονται με τα δάνεια που διαχειρίζονται.

Οι ποινές

Οι ποινές που προβλέπονται για όσους παραβιάζουν τις υποχρεώσεις αυτές περιλαμβάνουν πρόστιμα έως 500.000 ευρώ, υποχρέωση διόρθωσης της παράβασης και φθάνουν μέχρι ανάκληση της άδειας λειτουργίας. Οι ποινές επιβάλλονται από τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς (υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Τράπεζα της Ελλάδος).

Ποιοι είναι οι 23 servisers με στοιχεία από την βάση της Τράπεζας της Ελλάδος

14. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4354/2015, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΕ 118/19.05.2017 (ΜΑΪΟΣ 2022)
Όνομα ΕταιρείαςΔιεύθυνσηΤηλέφωνοFax
1CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ (ΠΡΩΗΝ "AKTUA ΕΛΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ")Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 209-211, 17121 Ν.ΣΜΥΡΝΗΤΗΛ.: (+30) 2130887600FAX: (+30) 2130887780
2DOVALUE GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣΚΥΠΡΟΥ 27 & ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ, 18346 ΜΟΣΧΑΤΟΤΗΛ: (+30) 2104847500FAX: (+30) 2104847995
3ΘΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 25-29, 10675, ΑΘΗΝΑΤΗΛ: (+30) 216 9004060-
4PILLARSTONE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 231, 17673 ΚΑΛΛΙΘΕΑΤΗΛ: (+30) 214 4449339-
5RESOLUTE ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 8, 10557, ΑΘΗΝΑΤΗΛ: (+30) 210 3254147-
6COPERNICUS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ (A.Ε.Δ.Α.Δ.Π.)ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 10, 10671,ΑΘΗΝΑΤΗΛ: (+30) 697 445 5132-
7UCI ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣΑΓΓΕΛΟΥ ΠΥΡΡΗ 5, 11527,ΑΘΗΝΑΤΗΛ: (+30) 210 7491800, 801 5000500FAX: (+30) 210 7759154
8VERALTIS ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ (Α.Ε.Δ.Α.Π.) [ΠΡΩΗΝ B2KAPITAL Α.Ε.Δ.Α.Π.]Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 , 11523 ΑΘΗΝΑΤΗΛ: (+30) 216 200 5000-
9DV01 ASSET MANAGEMENT-ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣΚΑΝΑΡΗ 5, 10671,ΑΘΗΝΑΤΗΛ: (+30) 211 1822936-
10QQUANT MASTER SERVICER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣΛ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 66, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙΤΗΛ: (+30) 216 0002000FAX: (+30) 216 0002090
11SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 1 & ΟΘΩΝΟΣ, 10557, ΑΘΗΝΑΤΗΛ: (+30) 210 3200000FAX: (+30) 210 3235442
12HOIST HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ 1, 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣΤΗΛ: (+30) 210 6842776-
13APS RECOVERY GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 7, 15232, ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΗΛ: (+30) 214 4160030FAX: (+30) 214 4160048
14ΤΣΕΡΒΕΝΤ ΚΡΕΝΤΙΤ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΓΚΡΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ (Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.)ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15, 10564,ΑΘΗΝΑΤΗΛ: (+30) 210 3227787FAX: (+30) 210 3227788
15EOS MATRIX GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣΛΕΩΦΟΡΟΣ Α.ΣΥΓΓΡΟΥ 328-330,5oς ΟΡΟΦΟΣ,17673, ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣΤΗΛ: (+30) 210 9766971FAX: (+30) 210 9766063
16ΕΥΠΡΑΞΙΣ FSI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣΚΑΤΕΧΑΚΗ 40 Α,11525,ΑΘΗΝΑΤΗΛ: (+30) 210 6771257-
17ΜΑΟΥΝΤ ΣΤΡΙΤ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 21,10671,ΑΘΗΝΑΤΗΛ: (+30) 211 0168331FAX: (+30) 210 0101689
18EN ΠI EΪ ΣΕΡΒΙΣΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣΛ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 16 , 11526 ΑΘΗΝΑΤΗΛ: (+30) 211 1901650FAX: (+30) 211 1823702
19INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣΛ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109 -111, 11526,ΑΘΗΝΑΤΗΛ: (+30) 210 3241285FAX: (+30) 210 9294940
20ΠΕΠΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣΠΑΡΝΩΝΟΣ 3,151 25,ΜΑΡΟΥΣΙΤΗΛ: (+30) 210 6142339-
21HIPOGES ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ (Μ.Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.)ΣΥΓΓΡΟΥ 162-166, 17671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣΤΗΛ: (+30) 2103808840-
22FIRSTCAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ (Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.)ΑΓΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ 45,18346 ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣΤΗΛ: (+30) 211 2343869-
23SILVERTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 25,10671 ΑΘΗΝΑΤΗΛ:(+30) 2130992070-

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ