Ιδού οι 8 εκπτώσεις φόρου που ενεργοποιούνται για πρώτη φορά – Υπολογίστε το κέρδος

Ιδού οι 8 εκπτώσεις φόρου που ενεργοποιούνται για πρώτη φορά – Υπολογίστε το κέρδος

Την απόφαση με τον «τύπο και το περιεχόμενο» του εντύπου Ε1 περιμένει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για να πατήσει το «κουμπί» και να ενεργοποιήσει την πλατφόρμα υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Μια διαδικασία ούτως ή άλλως γεμάτη από πρωτόγνωρα στοιχεία λόγω της πανδημίας. Αλλά και μια δήλωση γεμάτη από καινούργιες φορολογικές εκπτώσεις οι οποίες ψηφίστηκαν πριν μάθουμε τι είναι ο COVID 19 και τώρα έρχεται η ώρα να ενεργοποιηθούν. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο στο νέο Ε1 θα εμφανιστούν για πρώτη φορά καινούργια κωδικοί.

Εκπτώσεις φόρου και ειδικό καθεστώς φορολόγησης για αθλητές, απαλλαγές και ελαφρύνσεις για όσους επισκεύασαν ή αναβάθμισαν ενεργειακά τα ακίνητά τους, μειώσεις για όσους έκαναν δωρεές στο «Σταύρος Νιάρχος» ή για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, απαλλαγές και για τους επενδυτικούς αγγέλους. Είναι μερικές μόνο από τις νέες εκπτώσεις που κάνουν πρεμιέρα ενώ θα έχουμε «ντεμπούτο» και για το ειδικό καθεστώς των συνταξιούχων που θέλησαν ή θα θελήσουν να μεταφέρουν την φορολογική τους έδρα στην Ελλάδα.

  1. Με νέους κωδικούς στον πίνακα 7 του εντύπου Ε1 θα ενεργοποιηθεί στην πράξη η έκπτωση φόρου για τις δαπάνες που αφορούν στη λήψη υπηρεσιών για την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων. Οι κωδικοί παραπέμπουν βεβαίως στην νέα έκπτωση φόρου που για πρώτη φορά θα ενεργοποιηθεί φέτος και η οποία νομοθετήθηκε με το άρθρο 39Β του νόμου 4172: «Οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν για τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, τα οποία δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων, μειώνουν ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο τεσσάρων (4) ετών, σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) του ύψους τους, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις 16.000 ευρώ. Προ ημερών, δημοσιεύτηκε και η σχετική απόφαση με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου. Η πρώτη χρονιά που θα αποτυπωθούν οι σχετικές δαπάνες σε φορολογική δήλωση, θα είναι η φετινή. Μπορείτε να υπολογίσετε την έκπτωση φόρου από τις επισκευές ακινήτου κάνοντας κλικ εδώ
  2. Προστίθενται καινούργιοι κωδικοί στον πίνακα 7 προκειμένου να δηλωθούν τα σχετικά ποσά έκπτωσης για όσους εισέφεραν κεφάλαια σε κεφαλαιουχική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο νεοφυών Επιχειρήσεων. Ουσιαστικά ενεργοποιείται η νέα έκπτωση φόρου που προβλέπει ο νόμος για τους λεγόμενους «επενδυτικούς αγγέλους» (angelinvestors). Ουσιαστικά, με τον νέο κωδικό που θα προστεθεί στον πίνακα 7 του εντύπου Ε1 θα ενεργοποιηθεί το άρθρο 70Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος το οποίο προβλέπει ότι «σε περίπτωση που φορολογούμενος - φυσικό πρόσωπο εισφέρει κεφάλαιο (angel investor) σε κεφαλαιουχική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ποσό ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της εισφοράς του, εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημά του αναλογικά ανά κατηγορία δηλωθέντος εισοδήματος του φορολογικού έτους εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η εισφορά». Πρόσφατα εκδόθηκε και η σχετική υπουργική απόφαση για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του συγκεκριμένου μέτρου. Να σημειωθεί ότι το μέτρο αφορά «εισφορές κεφαλαίων φυσικού προσώπου - επενδυτή, μέχρι του συνολικού ποσού των 300.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος, οι οποίες (εισφορές κεφαλαίων) διενεργούνται σε έως 3, κατά τον μέγιστο αριθμό, διαφορετικές νεοφυείς επιχειρήσεις και μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων 100.000 ευρώ ανά επιχείρηση.
  3. Οι δωρέες που έγιναν προς το Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος για την ενίσχυση της Εθνικής Βιβλιοθήκης και της Λυρικής Σκηνής, εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα βάσει νομοθετικής διάταξης που έχει ψηφιστεί από το 2009. Όπως αναφέρει και ο σχετικός νόμος του 2009 (3785 άρθρο 28), «κατά την περίοδο Διαχείρισης του Κέντρου Πολιτισμού και μετά την παράδοση του Κέντρου Πολιτισμού στο Ελληνικό Δημόσιο, τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στην Ε.Β.Ε. ή στην Ε.Λ.Σ. ή στον Οργανισμό από φορολογούμενους λόγω δωρεάς ή χορηγίας σε οποιοδήποτε από τους φορείς αυτούς θα αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημά τους. Τα παραπάνω ποσά δεν είναι απαραίτητο να κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό του Οργανισμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε τράπεζα που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα και δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος».
  4. «Οι κάθε είδους δωρεές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, χορηγίες, χρηματικές παροχές ή παροχές σε είδος προς την Επιτροπή «Ελλάδα 2021» και υπέρ αυτής, που πραγματοποιούνται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, αναγνωρίζονται φορολογικά ως εκπιπτόμενες δαπάνες αφαιρούμενες του συνολικού εισοδήματός τους, κατά τις διατάξεις των άρθρων 19, 22 και 23 του ν. 4172/2013» αναφέρει η παράγραφος 8 του άρθρου 34 του νόμου 4647/2019. Προκειμένου λοιπόν να λάβουν την έκπτωση φόρου όσοι έκαναν δωρεές μέσα στο 2020 προς την Επιτροπή «Ελλάδα 2021» αναμένεται να προστεθεί ακόμη ένας κωδικός στον σχετικό πίνακα 7 του εντύπου Ε1.
  5. Από φέτος ενεργοποιείται νομοθετική ρύθμιση που έγινε το 2019 και η οποία αφορούσε στους αθλητές.Συγκεκριμένα, στον κώδικα φορολογίας εισοδήματος προστέθηκε στο άρθρο 15 παράγραφος 2α η οποία θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από την 1/1/2020. Προβλέπει ότι η κλίμακα φορολογίας εισοδήματος εφαρμόζεται για το εισόδημα που αποκτούν οι αμειβόμενοι αθλητές και οι προπονητές από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τα τμήματα αμειβόμενων αθλητών ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, και οι εκπαιδευτές των Διαιτητών Ομαδικών Αθλημάτων από τις Ομοσπονδίες, εφόσον τα ποσά τα οποία λαμβάνουν εφάπαξ ή τμηματικά για την υπογραφή του συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση ή τη λύση του συμβολαίου συνεργασίας τους δεν υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ εντός του οικείου φορολογικού έτους. Αν το εισόδημα του προηγούμενου εδαφίου υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, φορολογείται με φορολογικό συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό (22%) και με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Η ρύθμιση αφορά τόσο Έλληνες όσο και ξένους που δραστηριοποιούνται στον χώρο του αθλητισμού γι’ αυτό και θα προστεθούν καινούργιοι κωδικοί στον πίνακα 4Α στον οποία και δηλώνονται τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις.
  6. Από φέτος ενεργοποιείται και ο μειωμένος φορολογικός συντελεστής για όσους ασχολούνται με την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, αγαθών ή ειδών σχετικά με τα ηλεκτρικά οχήματα. Πρόκειται για το άρθρο 71Ζ του φορολογικού νόμου ο οποίο αφορά σε άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της περιφέρειας Πελοποννήσου. Προβλέπει η σχετική νομοθεσία: «Για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα, ο φορολογικός συντελεστής κάθε κλιμακίου της παρ. 1 του άρθρου 29 μειώνεται κατά πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες μόνο στο εισόδημα που αποκτάται από τη δραστηριότητα αυτήν, αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά κέρδη από την παραγωγή αυτήν και έως τη συμπλήρωση πέντε (5) κερδοφόρων φορολογικών ετών». Η διάταξη ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2020 αλλά θα υπάρξουν κωδικοί στο φετινό έντυπο Ε1 επειδή το μέτρο καλύπτει και το φορολογικό έτος που αρχίζει από την 1/1/2020.
  7. Στην φετινή φορολογική δήλωση θα αποτυπωθεί και η νομοθετική αλλαγή που έγινε για τους έχοντες εισόδημα με την μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών. Ο νέος κωδικός στον πίνακα 6 του εντύπου Ε1 αναμένεται να προστεθεί εξαιτίας της αλλαγής που έγινε στον κώδικα φορολογίας εισοδήματος με την προσθήκη του άρθρου 42Α: «Το εισόδημα που προκύπτει κατά την παρ. 4 για έναν εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών, όπως αυτά προσδιορίζονται κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης και ανεξαρτήτως εάν συνεχίζει να ισχύει η εργασιακή σχέση, αποτελεί εισόδημα από υπεραξία, εφόσον μεταβιβαστούν οι μετοχές μετά από τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την απόκτηση των δικαιωμάτων προαίρεσης και υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων»
  8. Νέος κωδικός και εξαιτίας του νέου προνομιακού καθεστώτος φορολόγησης των συνταξιούχων που θα μεταφέρουν τη φορολογική του έδρα στην Ελλάδα. Το άρθρο 5Β του κώδικα φορολογίας εισοδήματος προβλέπει «φυσικό πρόσωπο, δικαιούχος εισοδήματος από σύνταξη, σύμφωνα με το άρθρο 12, που προκύπτει στην αλλοδαπή, το οποίο μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, υπάγεται σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης» (σ.σ φορολόγηση με συντελεστή 7% για το σύνολο του εισοδήματος). Και αυτό το άρθρο έχει πρώτη εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1/1/2020 γι’ αυτό και αναμένεται να προστεθεί καινούργιος κωδικός.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ