«Πληρώστε 50 ευρώ και θα σας σβήσουμε το χαράτσι από το λογαριασμό της ΔΕΗ»

«Πληρώστε 50 ευρώ και θα σας σβήσουμε το χαράτσι από το λογαριασμό της ΔΕΗ»
Θέλετε να διαγράψετε το χαράτσι των ακινήτων από τον λογαριασμό της ΔΕΗ; Μπορείτε να το πράξετε με μια επίσκεψη στη Δ.Ο.Υ. Βέβαια, για να σας κάνει τη χάρη ο έφορος, θα πρέπει να καταβάλλετε επί τόπου 50 ευρώ. Και μην νομίζετε ότι θα ξεφορτωθείτε το ειδικό τέλος. Το μόνο που θα κερδίσετε είναι το χρέος να μεταφερθεί από το λογαριασμό της ΔΕΗ στην εφορία.

Η…διευκόλυνση, περιγράφεται σε νέα εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών καθώς μέρα με την ημέρα, λήγουν ολοένα και περισσότεροι λογαριασμοί οι οποίοι περιλαμβάνουν ηλεκτρικού ρεύματος οι οποίοι περιλαμβάνουν και την πρώτη δόση από τις πέντε διμηνιαίες δόσεις του ΕΕΤΗΔΕ. Στην εγκύκλιο, περιγράφεται η διαδικασία βάσει της οποίας μπορεί να γίνει η πλήρης απαλλαγή ή ο περιορισμός του ύψους του τέλους. Αναλυτικά, οι οδηγίες, στις ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν:

Ερ: Τι γίνεται αν δικαιούμαι απαλλαγής από το χαράτσι της ΔΕΗ;

Καταρχήν να υπενθυμίσουμε ότι απαλλαγή από το χαράτσι δικαιούνται οι άνεργοι αποκλειστικά για το ακίνητο στο οποίο μένουν. Προϋπόθεση είναι το οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ (προσαυξανόμενο κατά 4000 ευρώ για κάθε παιδί) και η αξία της ακίνητης περιουσίας να μην υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ (προσαυξανόμενο κατά 10.000 ευρώ για κάθε παιδί).

Εφόσον δικαιούστε πλήρη απαλλαγή αλλά για κάποιο λόγο σας έρθει το χαράτσι μέσω της ΔΕΗ, θα ακολουθήσετε την εξής διαδικασία:

  • Θα υποβάλλετε αίτηση διαγραφής του τέλους στην αρµόδια ∆.Ο.Υ.
  • Θα προσκομίσετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Σε περίπτωση που η αίτηση γίνει δεκτή, συντάσσεται απόφαση απαλλαγής, η οποία καταχωρείται αµέσως στο πρόγραµµα του Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. έτους 2012 και δεν απαιτείται η καταβολή κάποιου ποσού Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. από τον υπόχρεο.

Τι γίνεται αν δικαιούμαι καταβολή Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. µε µειωµένο συντελεστή;

Αν ο υπόχρεος δικαιούται την καταβολή Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. µε µειωµένο συντελεστή (αυτό συμβαίνει σε περίπτωση που είναι πολύτεκνος, ανάπηρος κλπ), υποβάλει αίτηση επανεκκαθάρισης του τέλους µε µειωµένο συντελεστή, στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., προσκοµίζοντας και τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά. Η ∆.Ο.Υ., εφόσον κάνει δεκτή την αίτηση προβαίνει σε νέα εκκαθάριση. Στη συνέχεια ο υπόχρεος καταβάλει την τρέχουσα δόση και τις τυχόν ληξιπρόθεσµες, όπως έχουν προκύψει µετά τη νέα εκκαθάριση, καταχωρείται ο αριθµός διπλοτύπου στην εφαρµογή Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. έτους 2012 και το υπόλοιπο ποσό βεβαιώνεται στις δόσεις που υπολείπονται στη ∆.Ο.Υ..

Τι γίνεται αν θέλω να αποκοπεί το ΕΕΤΗ∆Ε, από τον λογαριασµό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος;

Αν ο υπόχρεος επιθυµεί, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο να αποκοπεί το ΕΕΤΗ∆Ε από το λογαριασµό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος, προσέρχεται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., υποβάλει αίτηση, καταβάλει την τρέχουσα και τις τυχόν ληξιπρόθεσµες δόσεις του έτους 2012, καταχωρείται ο αριθµός διπλοτύπου στην εφαρµογή και το υπόλοιπο ποσό βεβαιώνεται στις δόσεις που υπολείπονται στη ∆.Ο.Υ. Αν ο υπόχρεος δηλώνει αδυναµία καταβολής ολοκλήρου του απαιτούµενου ποσού, προκειµένου να αποκοπεί το τέλος από το λογαριασµό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος, απαιτείται η καταβολή ποσού τουλάχιστον 50,00€, ώστε να πραγµατοποιηθεί η βεβαίωση του υπολοίπου ποσού στην αρµόδια ∆.Ο.Υ..