Τι θα ισχύει για τις άδειες εργαζομένων που τα παιδιά τους νοσούν απο κορονοϊό

Τι θα ισχύει για τις άδειες εργαζομένων που τα παιδιά τους νοσούν απο κορονοϊό

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Όλη η υπουργική απόφαση για τον ιδιωτικό τομέα

Διευκρινίσεις για τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών και διευκολύνσεων στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα λόγω νόσησης των τέκνων από τον κορονοϊό περιέχει υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και καλύπτει τις περιπτώσεις νόσησης παιδιών οι οποίες διαγνώστηκαν από τις 24 Ιανουαρίου του 2022.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά όσα ισχύουν, σύμφωνα με την απόφαση, αναφορικά με τους δικαιούχους, τις ημέρες άδειας, την τηλεργασία και τις αποδοχές.
Οι δικαιούχοι

Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου ανεξαρτήτως της προϋπηρεσίας τους, φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι γονείς σε περίπτωση νόσησης από κορoνοιό των τέκνων τους, βρεφών, προνηπίων και νηπίων, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν μέχρι και την Γ’τάξη του Γυμνασίου, καθώς και τέκνων που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυτών καθώς και ατόμων με αναπηρία.

Εξαιρούνται όσοι απασχολούνται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εντός της Γενικής Κυβέρνησης και των επιχειρήσεων
Οι ημέρες αδειών και η τηλεργασία

Οι γονείς εργαζόμενοι δικαιούνται να παρέχουν την εργασία τους εξ αποστάσεως, για χρονικό διάστημα έως 5 εργασίμων ημερών.

Εφόσον η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας δεν είναι εφικτή, είτε λόγω της φύσεως της εργασίας είτε λόγω των ιδιαίτερων αναγκών φροντίδας που μπορεί να συνεπάγεται η νόσηση ενός παιδιού, κατά την κρίση του γονέα, οι γονείς εργαζόμενοι δικαιούνται για το ίδιο χρονικό διάστημα, έως 5 εργασίμων ημερών, να κάνουν χρήση ειδικής άδειας λόγω νόσησης των τέκνων που χορηγείται για τις 4 πρώτες ημέρες απουσίας, ενώ την 5η ημέρα απουσίας δύνανται να κάνουν χρήση οποιασδήποτε άλλης άδειας.

Για την παροχή της εξ αποστάσεως εργασίας ή τη χορήγηση της ειδικής άδειας αρκεί η απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ.

Η άδεια χορηγείται επιπρόσθετα προς άλλες άδειες που αφορούν στην ασθένεια ή στη νοσηλεία τέκνων, αλλά δεν επιτρέπεται να χορηγείται όταν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα έχει χορηγηθεί στον ίδιο γονέα οποιαδήποτε άλλη άδεια.
Παιδί

Η άδεια χορηγείται μόνο στον έναν εκ των δύο γονέων που είναι δικαιούχοι της άδειας αυτής. Αν ο ένας εκ των δύο γονέων δεν εργάζεται, ο έτερος γονέας δεν δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας, εκτός εάν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από κορονοιό ή είναι άτομο με αναπηρία με ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, σύμφωνα με απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ ή λαμβάνει αναπηρικό επίδομα από τον Οργανισμό

Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ή σύνταξη αναπηρίας. Εφόσον ένας εκ των δύο γονέων είναι εκπαιδευτικός, η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά στον άλλο γονέα, ανεξαρτήτως εάν απασχολείται στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, με εξαίρεση την περίπτωση που ο άλλος γονέας απασχολείται σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας.

Η άδεια δεν δύναται να χορηγείται σε περίπτωση που η σύμβαση εργασίας του άλλου γονέα τεθεί σε αναστολή.

Σε περίπτωση διαζυγίου, διάστασης ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, την άδεια λαμβάνει ο γονέας που έχει την επιμέλεια, εκτός εάν συμφωνήσουν διαφορετικά.

Σε περίπτωση νόσησης άλλου τέκνου, η άδεια δύναται αναλόγως να παρατείνεται ή να χορηγείται εκ νέου εφόσον τα διαστήματα δεν είναι συνεχόμενα.

Η άδεια αυτή δεν επιτρέπεται να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.
Άρρωστο αγόρι με θερμόμετρο
Αποδοχές

Οι γονείς εργαζόμενοι, σε περίπτωση χορήγησης της ειδικής άδειας λόγω νόσησης των τέκνων τους λαμβάνουν για τις 3 πρώτες ημέρες από τον εργοδότη τους τις αποδοχές που προβλέπονται για την άδεια ασθενείας καθώς και για την άδεια νόσησης εργαζομένων από κορονοιό δηλ. το 50% των αποδοχών τους.

Για την 4η ημέρα λαμβάνουν ποσό που καλύπτει το 100% των αποδοχών τους και καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισμό. Κατά την 5η ημέρα απουσίας, οι γονείς εργαζόμενοι δύνανται να κάνουν χρήση οποιασδήποτε άλλης άδειας, για την οποία λαμβάνουν τις προβλεπόμενες αποδοχές από τον εργοδότη.

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες καταβάλλουν στους εργαζομένους το σύνολο των αποδοχών που αντιστοιχούν στις ημέρες αυτής της άδειας δηλαδή τόσο της αναλογίας των αποδοχών αυτών που καλύπτονται από τον ίδιο τον εργοδότη όσο και αυτών που καλύπτονται από τον τακτικό προϋπολογισμό και αποδίδουν τις οφειλόμενες για τα ανωτέρω ημερομίσθια, ασφαλιστικές εισφορές και κρατήσεις στους οικείους φορείς. πηγή: newsbeast.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ