Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας: Eνίσχυση ανέργων για την ίδρυση νέας επιχείρησης

 Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας: Eνίσχυση ανέργων για την ίδρυση νέας επιχείρησης

Προϋπόθεση για την ενίσχυση των ενδιαφερόμενων είναι η οργάνωση της δραστηριότητάς τους σε αυτοτελείς επαγγελματικούς χώρους

 

Νέα δράση χρηματοδότησης για την ενίσχυση ανέργων, οι οποίοι σκοπεύουν να ιδρύσουν νέα επιχείρηση ή να γίνουν αυτοαπασχολούμενοι υλοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση που δημοσιεύτηκε, θα ενισχυθούν επιχειρηματικά σχέδια κατ' αποκοπή επιχορηγούμενου ποσού ύψους 14.800 ευρώ. Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών για αυτοαπασχόληση και ίδρυση πολύ μικρών επιχειρήσεων ενώ η υποστήριξη θα αφορά αποκλειστικά στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στους τομείς αυτούς περιλαμβάνονται ο αγροδιατροφικός τομέας, ο τουρισμός, τα υλικά και οι κατασκευές, η ένδυση και η κλωστοϋφαντουργία, οι τεχνολογίες πληροφορικής, επικοινωνιών, ενέργειας και περιβάλλοντος καθώς και οι μεταφορές και η εφοδιαστική αλυσίδα.

Προϋπόθεση για την ενίσχυση των ενδιαφερόμενων είναι η οργάνωση της δραστηριότητάς τους σε αυτοτελείς επαγγελματικούς χώρους. Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού) και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα). Η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ πραγματοποιείται μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis) κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης. Το Έντυπο Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης, όπως και όλα τα συνοδευτικά έντυπα της πρόσκλησης και τις λεπτομέρειες της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρουν στους δικτυακούς τόπους www.pepkm.gr , www.efepae.gr, www.espa.gr , www.ependyseis.gr και www.kepa-anem.gr.

Τη σχετική απόφαση υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας ενώ η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης άρχισε και θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2021. Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 2.960.000 ευρώ και οι πόροι προέρχονται από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Τη δράση θα υλοποιήσει το ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ