Το τελικό σχέδιο για την εργασιακή εφεδρεία

Το τελικό σχέδιο για την εργασιακή εφεδρεία
  Σε «προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα» τίθενται όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα έως την 31/12/2013 έχοντας συμπληρώσει 35 χρόνιας πραγματικής υπηρεσίας και έχοντας συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους. Για όσο διάστημα βρίσκονται στην «προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα» -έως και 24 μήνες- θα λαμβάνουν το 60% του βασικού τους μισθού ενώ ο χρόνος αυτός θα θεωρείται συντάξιμος

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 07/10/2011

Αυτό προβλέπει το προσχέδιο νόμου για την εργασιακή εφεδρεία και την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα που δόθηκε πριν από λίγο στη δημοσιότητα. Με βάση τα όσα προβλέπονται στο σχέδιο νόμου, απολύονται αυτοδικαίως:

 • Πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι
 • Υπάλληλοι των ΟΤΑ 1ου και 2ου βαθμού
 • Υπάλληλοι λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου

Οι οργανικές θέσεις όσων θα απολύονται αυτοδικαίως και όσων θα μπαίνουν σε εφεδρεία ή προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα θα καταργούνται αυτοδικαίως. Από τις διαδικασίες εξαιρούνται:

 • Εκπαιδευτικοί (μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους)
 • Νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό δημόσιων νοσοκομείων
 • Ιατρικό προσωπικό του ΕΣΥ
 • Διπλωματικοί Υπάλληλοι
 • Φύλακες φυλακών και σωφρονιστικοί υπάλληλοι
 • Ένστολο προσωπικό πυροσβεστικού σώματος
 • Υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος έχει ενταχθεί σε εφεδρεία
 • ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

To fpress έγραφε:

Σε επτά διαφορετικές δράσεις οι οποίες, εφόσον υλοποιηθούν, θα οδηγήσουν εκτός δημοσίου 30.000 ανθρώπους κατέληξε το υπουργικό συμβούλιο. Σε καθεστώς εφεδρείας, επιλέχτηκε να μπουν σε πρώτη φάση όσοι βρίσκονται στον προθάλαμο της συνταξιοδότησης.

Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, οι άνθρωποι που θα απομακρυνθούν με αυτή τη διαδικασία δεν θα έχουν αρνητικές συνέπειες όσον αφορά στο ύψος της σύνταξής τους.

Το σχέδιο που ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο διαρθρώνεται σε δύο φάσεις και επτά διαφορετικές αλλά συμπληρωματικές δράσεις:
ΦΑΣΗ Α΄ (2011):

Δράση 1η: Όλοι οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, και σε ΝΠΔΔ και σε ΝΠΙΔ του δημόσιου τομέα, με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι κατά τους επόμενους 12-24 μήνες αποκτούν δικαίωμα εξόδου με πλήρη σύνταξη, τίθενται σε καθεστώς εφεδρείας. Μετά το τέλος της περιόδου εφεδρείας οι εργαζόμενοι συνταξιοδοτούνται με πλήρη σύνταξη, το επίπεδο της οποίας δε θίγεται από το καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας.

Δράση 2η: Οι υπάλληλοι του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ με σχέση δημοσίου δικαίου, οι οποίοι κατά τους επόμενους 12-24 μήνες αποκτούν δικαίωμα εξόδου με πλήρη σύνταξη, τίθενται σε προσυνταξιοδοτικό καθεστώς, αφού προηγουμένως τερματιστεί η υπαλληλική σχέση τους με κατάργηση των οργανικών θέσεων που κατέχουν. Μετά την ολοκλήρωση της προσυνταξιοδοτικής περιόδου, οι παραπάνω υπάλληλοι λαμβάνουν πλήρη σύνταξη, το επίπεδο της οποίας δεν θίγεται από τη περίοδο του προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος.


Από τις ανωτέρω δύο δράσεις εκτιμάται ότι μπορεί να συγκεντρωθεί αριθμός 18-20.000 εργαζομένων.


Δράση 3η: Οι εργαζόμενοι στους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα που καταργούνται, και μέρος των εργαζομένων των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ των φορέων που απορροφώνται, συγχωνεύονται ή περιορίζονται, τίθενται σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας. Η διαδικασία τελεί υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Οι εργαζόμενοι που διαθέτουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις, επαναπροσλαμβάνονται το ταχύτερο δυνατόν με βάση τα όσα προβλέπονται στο σχετικό ΠΔ. Θα δημιουργηθούν ειδικά προγράμματα επανακατάρτισης, στο πλαίσιο του ΟΑΕΔ, για όσους εργαζόμενους παραμείνουν στο καθεστώς εφεδρείας. Από τη δράση αυτή εκτιμάται ότι μπορεί να συγκεντρωθεί αριθμός περίπου 1.000 εργαζομένων.


Δράση 4η: Τερματισμός του προνομιακού καθεστώτος που έχει δοθεί σε δημοσίους υπαλλήλους και λοιπούς εργαζομένους που έχουν ήδη δικαίωμα πλήρους σύνταξης να παραμείνουν στην ενεργό υπηρεσία, παρατείνοντας το ηλικιακό όριο υποχρεωτικής αποχώρησης (δε θα ενταχθούν σε εφεδρεία αλλά σε άμεση συνταξιοδότηση).


Δράση 5η: Προβλέπεται ταχεία διαδικασία εντοπισμού υπηρεσιακών μονάδων φορέων της κεντρικής κυβέρνησης που δεν έχουν λόγο ύπαρξης ή διαθέτουν πολύ μεγάλο ποσοστό πλεονάζοντος προσωπικού. Η αξιολόγηση θα γίνει υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ, με νομοθετημένα αντικειμενικά κριτήρια που εφαρμόζονται αυτόματα. Από το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές τις υπηρεσιακές μονάδες, θα ζητηθεί να αποδεχθεί μετάθεση σε άλλες υπηρεσίες ή, αλλιώς, να ενταχθεί σε καθεστώς εφεδρείας λόγω κατάργησης της οργανικής θέσης του.


Δράση 6η: Συνεχίζεται με εντατικό ρυθμό η αναδιάρθρωση ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ που καταργούνται ή συγχωνεύονται. Για τους εργαζόμενους στους φορείς αυτούς θα ισχύσουν τα προβλεπόμενα στη δράση 3.
Από τις δράσεις 5 και 6 εκτιμάται ότι μπορεί να συγκεντρωθεί αριθμός περίπου 6-7.000 εργαζομένων.


ΦΑΣΗ Β' (2012-13):

Δράση 7η : Οργανώνεται διαδικασία αξιολόγησης της διάρθρωσης, των αρμοδιοτήτων και του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών, στο πλαίσιο των ευρημάτων της πρόσφατης μελέτης του ΟΟΣΑ για την ελληνική δημόσια διοίκηση, με στόχο τη μείωση των υφιστάμενων υπηρεσιακών μονάδων (όχι των θέσεων του υπηρετούντος προσωπικού) κατά περίπου 30%. Η αξιολόγηση θα γίνει με αξιοποίηση της Τεχνικής Βοήθειας της Ε.Ε., με τη συμμετοχή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων και του ΟΟΣΑ. Ειδικά ως προς την αξιολόγηση του προσωπικού, η διαδικασία τελεί υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Το πλεονάζον προσωπικό που θα προκύψει και δεν θα είναι δυνατόν να απορροφηθεί παραγωγικά σε άλλες θέσεις στο δημόσιο τομέα, θα ενταχθεί σε καθεστώς εφεδρείας και σε προγράμματα επανακατάρτισης και εναλλακτικής κοινωνικής απασχόλησης.