Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμα συνολικού ύψους 197.500 ευρώ - Σε ποιες εταιρείες επιβλήθηκαν

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμα συνολικού ύψους 197.500 ευρώ - Σε ποιες εταιρείες επιβλήθηκαν

Σε ποιες εταιρείες επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 197.500 ευρώ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά σημερινή του συνεδρίασή του επέβαλε πρόστιμα ύψους 197.500 ευρώ.

Συγκεκριμένα αποφάσισε:

- Την επιβολή προστίμου 150.000 ευρώ στον Ιωάννη Έξαρχο, καθώς παρείχε, τόσο o ίδιος, όσο και η εταιρεία FERRYHILL CAPITAL PARTNERS (της οποίας είναι μοναδικός μέτοχος και νόμιμος εκπρόσωπος), κατ' επάγγελμα την επενδυτική υπηρεσία της λήψης και διαβίβασης εντολών επί μεριδίων Α/Κ καθώς και της διαχείρισης επενδυτικού χαρτοφυλακίου χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Παράλληλα επιβλήθηκε πρόστιμο 40.000 ευρώ στον κ. Δημήτριο Αραβανή καθώς παρείχε κατ' επάγγελμα την επενδυτική υπηρεσία της λήψης και διαβίβασης εντολών επί μεριδίων Α/Κ, χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

- Την επιβολή προστίμου 4.500 ευρώ σε τρία φυσικά πρόσωπα, λόγω εκπρόθεσμης αναγγελίας της μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής τους επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Συγκεκριμένα επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ σε έκαστο εκ των κ.κ. Αικατερίνη Π. Σαράντη, Γρηγόριο Π. Σαράντη και κ. Κυριάκο Π. Σαράντη.

- Την επιβολή προστίμου 3.000 ευρώ στην εταιρεία INTRAKAT, καθώς οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της για τη χρήση 2016 δεν είχαν καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ, παράβαση την οποία διόρθωσε στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017.

Επιπλέον, ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού της δελτίου της PREMIA για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή για διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών έως 100.000 άυλων, κοινών, ανώνυμων ομολογιών της με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως 100.000.000 ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ