Πλειοψηφία της ΔΕΗ στο ΔΣ του ΔΕΔΔΗΕ μετά τη μεταβίβαση προβλέπει η συμφωνία μετόχων

Πλειοψηφία της ΔΕΗ στο ΔΣ του ΔΕΔΔΗΕ μετά τη μεταβίβαση προβλέπει η συμφωνία μετόχων

Η πώληση αναμένεται να εγκριθεί από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων που έχει προγραμματιστεί στις 19 Οκτωβρίου

Πλειοψηφία της ΔΕΗ στο Διοικητικό Συμβούλιο και τα όργανα διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ, δυνατότητα εισαγωγής των μετοχών του τελευταίου στο Χρηματιστήριο και εφαρμογή του ήδη εγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου για την περίοδο 2028 προβλέπει η Συμφωνία Μετόχων μεταξύ της ΔΕΗ και της Macquarie που αναδείχθηκε προτιμητέος επενδυτής για την πώληση του 49 % των μετοχών του Διαχειριστή.

Η πώληση αναμένεται να εγκριθεί από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων που έχει προγραμματιστεί στις 19 Οκτωβρίου με αντικείμενο αφενός την πώληση των μετοχών του ΔΕΔΔΗΕ και αφετέρου την έγκριση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ.

Όπως προβλέπει η συμφωνία μετόχων:

- Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα απαρτίζεται από 11 μέλη, εκ των οποίων 6 μέλη ορίζονται από τη ΔΕΗ, 4 μέλη διορίζονται από τον Επενδυτή και 1 μέλος από τους εργαζόμενους.

- Οι μέτοχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συσταθούν ειδικές Επιτροπηές για ζητήματα υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος καθώς και για ρυθμιστικά ζητήματα. Επίσης οι μέτοχοι θα συμφωνήσουν πολιτική παροχής κινήτρων (incentive mechanism) για τα ανώτατα στελέχη της Εταιρείας που θα συνδέεται με συγκεκριμένους στόχους.

-Η ΔΕΗ θα διορίζει τον διευθύνοντα σύμβουλο (CEO) και τον υπεύθυνο λειτουργίας (COO) ενώ ο επενδυτής θα διορίζει τον επικεφαλής των οικονομικών υπηρεσιών (COO) με διαδικασία επιλογής από λίστα πέντε υποψηφίων που θα προτείνει διεθνές γραφείο ανεύρεσης προσωπικού.

- Ο Επενδυτής θα έχει δικαιώματα αρνησικυρίας σε αποφάσεις που δεν αφορούν σημαντικά τη λειτουργία της Εταιρείας, ούτε εμποδίζουν τη ΔΕΗ να ελέγχει την Εταιρεία.

- Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης απόφασης επί ζητήματος που απαιτεί σύμφωνη γνώμη και του Επενδυτή και εφόσον δεν επιτευχθεί συμφωνία, το ζήτημα δεν θα υιοθετείται.

-Το μέρισμα θα είναι το μεγαλύτερο μεταξύ του ποσού των 85.000.000 ευρώ και του 95% των καθαρών κερδών για το προηγούμενο έτος.

- Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται η σύμφωνη γνώμη και των δύο μετόχων. Κατ εξαίρεση αν υφίσταται έκτακτο γεγονός που απαιτεί την άμεση χρηματοδότηση της Εταιρείας θα μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατ' εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης να προχωρήσει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ της ΔΕΗ.

-Δεν επιτρέπεται μεταβίβαση των μετοχών για διάστημα τριών ετών. Σε περίπτωση μεταβίβασης μετά την τριετία η ΔΕΗ θα έχει δικαίωμα πρώτης προσφοράς.

-Μετά την πάροδο 5ετίας ο επενδυτής μπορεί να ζητήσει την εισαγωγή των μετοχών του ΔΕΔΔΗΕ σε οργανωμένη αγορά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ