Ελινόιλ: Εκλογή νέου Δ.Σ. από την Γενική Συνέλευση

Ελινόιλ: Εκλογή νέου Δ.Σ. από την Γενική Συνέλευση

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο είναι πενταετούς διάρκειας

 

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ελινόιλ, η οποία συνήλθε σήμερα 7 Ιουλίου, εξέλεξε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με πενταετή θητεία, δυναμένη να παραταθεί μέχρι την ημερομηνία της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της πενταετίας, ήτοι το αργότερο μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου 2026, τους:

Αληγιζάκη Ιωάννη του Χρήστου
Δρόλλα Λεωνίδα του Παναγιώτη
Καρνέση Ανζελίκ του Σπυρίδωνα
Κυνηγό Χαράλαμπο του Πολυχρόνη
Σαράντη Κωνσταντίνο του Θεοδώρου
Τσούνια Γεώργιο του Βασιλείου
Ψυχογιό Ιωάννη του Γεωργίου

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση καθόρισε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3016/2002 ισχύοντος μέχρι την 17/7/2021, όσο και ιδίως του Ν.4706/2020 όπως ισχύει, τους:

Σαράντη Κωνσταντίνο του Θεοδώρου
Ψυχογιό Ιωάννη του Γεωργίου

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον προσδιορισμό της Επιτροπής Ελέγχου ως ανεξάρτητης επιτροπής αποτελούμενης από τρία μέλη στο σύνολο τους τρίτα ανεξάρτητα πρόσωπα, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 2) τις αμοιβές των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη συμμετοχή τους
στις συνεδριάσεις της όπως προτάθηκαν για τον Πρόεδρο και τα μέλη της καθώς και 3) τη σύνθεση και στελέχωση της επιτροπής ως εξής:
α) Ευάγγελος Λαμπρόπουλος του Γεωργίου, μη μέλος του Δ.Σ (τρίτο, ανεξάρτητο
πρόσωπο), ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
β) Βασίλειος Πατσιούρας του Αχιλλέα , μη μέλος του Δ.Σ (τρίτο, ανεξάρτητο πρόσωπο), ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
γ) Νικόλαος Διαμαντόπουλος του Ηλία, μη μέλος του Δ.Σ (τρίτο, ανεξάρτητο πρόσωπο), ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
Η θητεία της Επιτροπής ορίστηκε να είναι πενταετής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ