Αφοί Κορδέλλου: Στις 19 Ιουλίου η τακτική Γενική Συνέλευση

Αφοί Κορδέλλου: Στις 19 Ιουλίου η τακτική Γενική Συνέλευση

Ποια είναι τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Για τις 19 Ιουλίου αναβλήθηκε η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Αφοί Κορδέλλου, που συνήλθε σήμερα και στην οποία παρέστησαν 5 μέτοχοι εκπροσωπούντες το 73,48%, ύστερα από αίτημα της μετόχου κ. Ελένης Κορδέλλου εκπροσωπούντος ποσοστό πλέον του ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Υπενθυμίζεται ότι τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα κάτωθι:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2020 (1/1/2020-31/12/2020) μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2020 (1/1/2020-31/12/2020) και λήψη απόφασης διανομής (ή μη διανομής) μερίσματος.

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 (σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν 4548/2018) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.

4. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες για τη χρήση 2020 (1/1/2020-31/12/2020).

5. Προέγκριση καταβολής αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (01/01/2021- 31/12/2021), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

6. Ανακοίνωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και οριστική απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.

7. Καθορισμός είδους, σύνθεσης (αριθμού μελών και ιδιοτήτων) και θητείας Επιτροπής Ελέγχου καθώς και Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου (εφόσον απαιτείται) σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017, όπως ισχύει.

8. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.

9. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 (για τις καταβληθείσες αμοιβές για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020). 10. Έγκριση επικαιροποιημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

11. Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας προς εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

12. Έγκριση της πολιτικής Καταλληλότητας της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

13. Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου. Τα ακόλουθα 11 πρόσθετα θέματα (από 14 έως και 24) σύμφωνα με την από 20.06.2021 Αίτηση της Μετόχου Ελένης Κορδέλλου. Α. Άμεσα Θέματα Διαχείρισης

14. Λόγω των ευεργετικών διατάξεων Covid-19, η εταιρεία μετέφερε τις κεφαλαιακές τραπεζικές υποχρεώσεις του 2020, το 2031. Να μας γίνει γνωστό το ποσό που μεταφέρθηκε καθώς και το ποσό των ετήσιων αποπληρωμών μέχρι το 2031.

15. Να μας δοθούν επαρκείς εξηγήσεις πως η εταιρία θα καλύψει τις υποχρεώσεις της σε κεφάλαιο και τόκους την πενταετία 2021-2025 που με βάση την οικονομική έκθεση του 2021 αναμένεται να ξεπεράσουν τα €13.000.000.

16. Να μας δοθούν επαρκείς εξηγήσεις για την μεγάλη αύξηση του χρόνου πίστωσης των πωλήσεων, ειδικότερα 23% περισσότερο στις μερες 91-180 σε σχέση με το 2019, ενώ οι συνολικές απαιτήσεις αυξήθηκαν 4,9% γεγονός που συνιστά σημαντική απόκλιση από τον στόχο τoυ business plan της μείωσης του χρόνου πίστωσης των πωλήσεων και αύξηση του πιστωτικού κινδύνου.

17. Να μας δοθούν επαρκείς εξηγήσεις για την μεγάλη αύξηση του κονδυλίου "εγγυήσεις για εξασφάλιση προς την τράπεζες" κατά €2.500.000, 36% σε σχέση με το 2019, ενώ οι συνολικές απαιτήσεις αυξήθηκαν μόλις 4,9%. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την μεγάλη αύξηση του χρόνου πίστωσης των πωλήσεων, αυξάνει τον κίνδυνο ρευστότητας της εταιρείας.

18. Η ετήσια έκθεση του 2020 αναφέρει ότι στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης με τις τράπεζες η σύμβαση με την Εθνική Tράπεζα θα υπογραφόταν μέχρι το τέλος του 2020. Μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί. Να μας δοθούν επαρκείς εξηγήσεις καθώς και οι πιθανές επιπτώσεις της μη υπογραφής στις συμβάσεις των υπολοίπων τραπεζών. Καλούμε την γενική συνέλευση να ψηφίσει: "Να μας παραδοθεί η συμφωνία πλαίσιο και οι λοιπές συμβάσεις για μελέτη σε έγκριση από το σώμα εντός του 2021".

19. Να μας ενημέρωσετε εάν οι δανειακές συμβάσεις της εταιρίας είναι εις χείρας των τραπεζών ή έχουν εκχωρηθεί σε εταιρείες διαχείρισης "κόκκινων" δανείων. Εάν ισχύει η 2η περίπτωση, να μας γίνει γνωστό από ποιά εταιρία ανά τράπεζα και από πότε έγινε αυτή η εκχώρηση.

20. Στο πλαίσιο της δανειακής αναδιάρθρωσης που υπέγραψε η εταιρεία έχει αναγνωρίσει ποσό €1.276.016 (ποσοστό 63% του EBITDA του 2020) προς τους βασικούς μετόχους/ εγγυητές των δανείων της που είναι σε εκκρεμότητα από τον 11ο του 2018. Παρά την ικανοποίηση της διοίκησης για τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας δεν έχει γίνει καμία πληρωμή για τα ποσό αυτό ούτε έχει ανακοινωθεί κάποιο πλάνο αποπληρωμών. Επειδή δεν πρέπει να υπάρχει άλλη εισηγμένη εταιρεία σε κανονική λειτουργία με ακίνητες υποχρεώσεις για δύο χρόνια περίπου, καλούμε το ΔΣ να υπογράψει εντός διμήνου δανειακή σύμβαση για τα ποσό αυτό με τους δικαιούχους. Σε αυτό το πλαίσιο θέτουμε στη γενική συνέλευση το ακόλουθο σχέδιο ψηφίσματος:

"Σε συνέχεια της από 31.7.2019 αναδιάρθρωσης των δανείων της εταιρείας, και της αναγνώρισης χρέους από την εταιρία προς τους μετόχους/εγγυητές: Κων/νο Κορδέλλο, Αντώνη Κορδέλλο και Ελένη Κορδέλλου, ποσού €1.273.016 που συμψήφισε η ΑΛΦΑ τράπεζα με δάνειο της εταιρείας που κατήγγειλε τον Νοέμβριο του 2018, και αφού το δάνειο έχει ρυθμιστεί μέσω σύμβασης που έχει υπογράψει η εταιρία με την ΑΛΦΑ τράπεζα στις 26.11.2019, το Δ.Σ καλείται έως 30.9.2021 να καταθέσει πρόταση-ρύθμιση αποπληρωμής του χρέους προς τους ως άνω, με όρους που θα συμφωνηθούν από κοινού. " Β. Θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης

21. Να μας γνωστοποιηθεί το Οργανόγραμμα της Εταιρείας και να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας. Γ. Θέματα Αποδοχών και Αποζημιώσεων Διοίκησης

22. Ποιοί απαρτίζουν την επιτροπή αποδοχών και υποψηφίων;

23. Υπάρχουν παροχές της εταιρείας προς συγγενείς μελών του ΔΣ; Αν ναι τι είδους/ ύψους παροχές είναι αυτές και με ποιες αποφάσεις/ πρακτικά του ΔΣ δόθηκαν.

24. Με ποιό σκεπτικό υπάρχει αύξηση αποδοχών των μελών του ΔΣ σε μια εταιρεία σε αυτή τη θέση; Προτείνω στη γενική συνέλευση οι αποδοχές της διοίκησης και των διευθυντικών στελεχών να παραμείνουν σταθερές για το 2021.

25. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ζήτησε να προταχθεί και να συζητηθεί μόνο το θέμα υπ΄αριθμ. 6 της ημερησίας διάταξης , προκειμένου μετά την οριστικοποίηση της εκλογής των δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των δυο παραιτηθέντων , να επανασυγκροτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε σώμα. Το αίτημα δεν έγινε δεκτό από την μέτοχο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ