ΟΤΕ: Διανομή μερίσματος 0,68 ευρώ ανά μετοχή

ΟΤΕ: Διανομή μερίσματος 0,68 ευρώ ανά μετοχή

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος θα είναι η Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021

 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η 69η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΤΕ Α.Ε. (ή Εταιρεία), μέσω τηλεδιάσκεψης, με συμμετοχή μετόχων που εκπροσωπούσαν το 82,8% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και οι Μέτοχοι ενέκριναν κατά πλειοψηφία τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΟΤΕ Α.Ε. της χρήσης 2020 (1/1/2020- 31/12/2020) (Εταιρικές και Ενοποιημένες), που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Επίσης αποφάσισαν τη διανομή μερίσματος 0,68 ευρώ ανά μετοχή .

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος θα είναι η Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 και ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) θα είναι η Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021. Ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος θα είναι η Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021.

Κατά πλειοψηφία, οι Μέτοχοι αποφάσισαν επίσης:

- Την έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2020 και την απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν.4548/2018.

- Το διορισμό Ελεγκτικής Εταιρείας ‶ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ″ για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της ΟΤΕ Α.Ε. της χρήσης 2021, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

- Τον οριστικό καθορισμό των αποζημιώσεων και εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις εργασίες αυτού και των Επιτροπών του κατά τη χρήση 2020, τον καθορισμό των αποζημιώσεων και εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του κατά τη χρήση 2021 καθώς και την καταβολή αυτών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2022.

- Την έγκριση των μεταβλητών αμοιβών των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020.

- Την έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.

- Τη χορήγηση ειδικής άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 97 παρ.3, 99 παρ. 1,2 και 100 παρ.2 του Ν.4548/2018, για τη συνέχιση, κατά την περίοδο από 31/12/2021 έως 31/12/2022, της ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της ΟΤΕ Α.Ε. και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους.

- Την έγκριση της ακύρωσης 3.469.500 ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018, που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό €9.818.685,00 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας.

Την έγκριση της «Πολιτικής Καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου», σύμφωνα με τον Ν.4706/2020 και την υπ’ αριθμ. 60/18.09.2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

- Την χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 και το άρθρο 14 του Καταστατικού, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

- Η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η θητεία των οποίων θα ταυτίζεται με τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης, λόγω λήξης της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου εκλέχθηκε νέο δεκαμελές
Διοικητικό Συμβούλιο για τριετή θητεία.

Κατόπιν τούτου και μετά τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα την ίδια μέρα, η
σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:
1. κ. Μιχάλης Τσαμάζ, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
2. κ. Eelco Blok, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος
3. κ. Χαράλαμπος Μαζαράκης, Εκτελεστικό μέλος
4. κ. Robert Hauber, Μη εκτελεστικό μέλος
5. κα. Kyra Orth, Μη εκτελεστικό μέλος
6. κα. Dominique Leroy, Μη εκτελεστικό μέλος
7. κ. Michael Wilkens, Μη εκτελεστικό μέλος
8. κα. Catherine de Dorlodot, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος
9. κ. Δημήτρης Γεωργούτσος, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος
10. κ. Γρηγόριος Ζαριφόπουλος, Μη εκτελεστικό μέλος

Στη σύνθεση του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχουν για πρώτη φορά η κυρία Catherine de
Dorlodot και ο κ. Γρηγόριος Ζαριφόπουλος.

Η θητεία των ως άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του
έτους 2024.

Επίσης, κατόπιν της παραπάνω απόφασης των Μετόχων για το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη σύνθεση
αυτής και τη θητεία των μελών της, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και
η Επιτροπή συγκροτήθηκε σε σώμα την ίδια μέρα, ως εξής: κ. Eelco Blok, (Πρόεδρος - Ανεξάρτητο μη
εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.), κ. Δημήτρης Γεωργούτσος (Μέλος - Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του
Δ.Σ.) και κα Catherine de Dorlodot (Μέλος - Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.).

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης θα δημοσιευθούν
εντός πέντε (5) ημερών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ