Μυτιληναίος: Στις 15 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση - Τι θα συζητηθεί

 Μυτιληναίος: Στις 15 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση - Τι θα συζητηθεί

H διανομή μερίσματος περιλαμβάνεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης

 

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 22 α Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στον ίδιο τόπο.

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Μυτιληναίος την 15η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αρτέμιδος αρ. 8.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 22 α Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στον ίδιο τόπο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020, των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020, διανομή μερίσματος, δημιουργία ειδικών αποθεματικών και χορήγηση αμοιβών από τα κέρδη της χρήσης.

3. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για τη χρήση 2020. 2

4. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020.

5. Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 01.01.2020 έως 31.12.2020.

6. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

7. Έγκριση πολιτικής καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

8. Ανακοίνωση εκλογής ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους διοικητικού συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

9. Εκλογή νέου μέλους διοικητικού συμβουλίου – ορισμός του ως ανεξάρτητου.

10.Καθορισμός του είδους Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της – Ανάκληση μέλους Επιτροπής Ελέγχου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ