Ελινόιλ: Μείωση 25% στον κύκλο εργασιών το 2020

 Ελινόιλ: Μείωση 25% στον κύκλο εργασιών το 2020

Τα ενοποιημένα προ φόρων κέρδη του Ομίλου (EBT) ανήλθαν στα € 2,4 εκατ. έναντι 4,3 εκατ. του 2019,

 

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου Ελινόιλ για την χρήση 2020 ανήλθε σε €1.459,67 εκατ. έναντι €1.950,16 εκατ. το 2019 καταγράφοντας μείωση 25%, σύμφωνα με ανακοίνωσή του.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου για το 2020 ανήλθαν σε € 51,05 εκατ. έναντι € 49,9 εκατ. το 2019 και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν σε € 13,9 εκατ. έναντι € 18,3 εκατ. το 2019. Αντίστοιχα τα ενοποιημένα προ φόρων κέρδη του Ομίλου (EBT) ανήλθαν στα € 2,4 εκατ. έναντι 4,3 εκατ. του 2019, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε κέρδη €1,6 εκατ. έναντι €3,3 εκατ.

Όσον αφορά στη μητρική εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., το 2020 τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 11,8 εκατ. έναντι 15,3 εκατ., τα κέρδη προ φόρων σε €2 εκατ. έναντι €3,4 εκατ. το 2019 και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) σε €1,36 εκατ. έναντι €2,7 εκατ.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, τα θετικά αποτελέσματα του 2020 είναι η επιβεβαίωση του στρατηγικού σχεδιασμού της ΕΛΙΝΟΙΛ που προέβλεπε την επιλεκτική ανάπτυξη στην εσωτερική αγορά, έλεγχο και μείωση των παρεχόμενων πιστώσεων και επέκταση δραστηριοτήτων στη διεθνή αγορά. Η υλοποίηση του πλάνου αυτού είχε ως επιπλέον αποτέλεσμα τη διατήρηση των μεριδίων αγοράς και την ισχυρή κερδοφορία σε μία πρωτόγνωρη και δύσκολη περίοδο. Η ΕΛΙΝΟΙΛ το 2020 ενίσχυσε το δίκτυο των πρατηρίων της, αύξησε περαιτέρω τη διεισδυτικότητα στην αγορά των διαφοροποιημένων προϊόντων Crystal, προϊόντων υψηλής ποιότητας, διατήρησε την κορυφαία θέση που κατέχει στην εξυπηρέτηση της βιομηχανίας και αξιοποίησε την πολύ καλή σεζόν στο πετρέλαιο θέρμανσης, χάρη στο εκτεταμένο δίκτυο πρατηρίων «ελίν» και την κατάλληλα διαμορφωμένη οργανωτική δομή της. Παράλληλα, με το πρόγραμμα πιστότητας «ελίν up επιβράβευση», προσέλκυσε ένα ευρύ φάσμα νέων πελατών, ενισχύοντας την πιστότητά τους στο brand «ελίν».

Επιπροσθέτως, στην αγορά ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, η ΕΛΙΝΟΙΛ μέσω των προϊόντων «ελίν electricon» και «ελίν aerion» αντίστοιχα, ανέπτυξε ένα σημαντικό δίκτυο πωλήσεων, καλύπτοντας τις ανάγκες των πελατών της και ενδυναμώνοντας τη σχέση της με αυτούς.

Πέραν όμως των επιχειρηματικών δράσεων, βασική προτεραιότητα της ΕΛΙΝΟΙΛ το 2020 αποτέλεσε η διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας του προσωπικού της. Ακολουθώντας πολύ αυστηρά πρωτόκολλα και αναλαμβάνοντας μία σειρά δράσεων, όπως τακτικά τεστ σε όλο το προσωπικό, θερμομετρήσεις, μετατροπές των εργασιακών χώρων προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες αποστάσεις, πέτυχε να διασφαλίσει στους ανθρώπους της έναν απόλυτα ασφαλή εργασιακό χώρο.

Σε επίπεδο Ομίλου, το 2020 οι περισσότερες θυγατρικές παρουσίασαν θετική πορεία. Η ελίν Τεχνική διατήρησε τη θετική της πορεία και εδραιώνει πλέον σταθερά την παρουσία της σε μεγάλα έργα. Η ελίν Ναυτική συνέχισε να είναι κερδοφόρος χάρη στην άρτια οργάνωση και την εκμετάλλευση των επωφελών συνεργασιών στον χώρο των ναυλώσεων, ενώ η ελίν Σταθμοί παρουσίασε ζημίες. Η συνδεδεμένη με την ΕΛΙΝΟΙΛ ελίν Verd διένυσε μια εξαιρετική περίοδο και συνεισέφερε θετικά στα αποτελέσματα του Ομίλου.

Το 2021 σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πανδημίας και τη σταδιακή επάνοδο στην κανονικότητα. Η επιτάχυνση των εμβολιασμών αποτελεί την κρίσιμη παράμετρο για την προοδευτική εξασθένηση της πανδημίας και την επαναδραστηριοποίηση της οικονομίας. Η ανάκαμψη της ζήτησης προβλέπεται στα μέσα του β΄ τριμήνου και αναμένεται να ισχυροποιηθεί από το β΄ εξάμηνο. Βασικός στρατηγικός στόχος της ΕΛΙΝΟΙΛ το 2021 είναι να ενδυναμώσει τη θέση της στην σημερινή αγορά των συμβατικών καυσίμων, ενώ συγχρόνως, θα προχωρά στην υλοποίηση του ενεργειακού της μετασχηματισμού σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχει ξεκινήσει πριν από μία διετία. Καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσει η πορεία του τουρισμού καθώς η ΕΛΙΝΟΙΛ έχει πολύ ισχυρή παρουσία στη νησιωτική Ελλάδα.
ΗΕΛΙΝΟΙΛ θα εστιάσει στην περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου πρατηρίων «ελίν», προσθέτοντας νέα ενεργειακά σημεία που θα καλύπτουν τις ανάγκες του καταναλωτή σε κάθε παραδοσιακή και σύγχρονη μορφή ενέργειας.

Στην διεθνή αγορά, με το άνοιγμα των συνόρων και την επανεκκίνηση των μετακινήσεων, η ΕΛΙΝΟΙΛ ,αξιοποιώντας την αποδοχή που έχει στις διεθνείς αγορές, θα αναπτύξει τις πωλήσεις σε όλο το φάσμα των ενεργειακών προϊόντων που εμπορεύεται.
Στο πλαίσιο της ενεργειακής μετεξέλιξης, η ΕΛΙΝΟΙΛ θα ενδυναμώσει τη θέση της στις αγορές του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου, αφενός μεν με την υλοποίηση του πλάνου για την είσοδο της στην αγορά του LNG και CNG μέσω της «BLUE FUEL», της νέας εταιρίας που ίδρυσε από κοινού με την εταιρία «BLUE GRID», αφετέρου δε, θα ξεκινήσει την υλοποίηση του σχεδιασμού της για την είσοδο στην ηλεκτροκίνηση, μέσω του δικτύου των πρατηρίων της. Ενέργεια που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στην επόμενη τριετία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ