Μνημόνιο Συνεργασίας του Χρηματιστηρίου με το ΕΚΠΑ για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης

Μνημόνιο Συνεργασίας του Χρηματιστηρίου με το ΕΚΠΑ για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης

Κύριο στόχο αποτελεί η στήριξη της προσπάθειας των ελληνικών εταιρειών, εισηγμένων και μη, για την μετάβασή τους σε μία πιο βιώσιμη οικονομία.

Η ανάπτυξη των βιώσιμων επενδύσεων, η σωστή τοποθέτηση της ελληνικής αγοράς σε θέματα περιβάλλοντος κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης και η επίτευξη του στόχου μίας πιο βιώσιμης οικονομίας και κοινωνίας μέσα από μία σειρά συνεργασιών δράσεων και πρωτοβουλιών, είναι ο σκοπός του Μνημονίου Συνεργασίας που υπεγράφη πρόσφατα μεταξύ του Χρηματιστηρίου Αθηνών της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.


Βασική επιδίωξη της συνεργασίας των παραπάνω φορέων είναι η διοχέτευση επενδυτικών κεφαλαίων προς αειφόρες δραστηριότητες μέσα από βιώσιμα επενδυτικά προϊόντα που διευκολύνουν την ενσωμάτωση κριτηρίων ESG από επενδυτές, όπως , χρηματιστηριακούς δείκτες βιωσιμότητας και πιστοποιημένα πράσινα ομόλογα.

Κύριο στόχο αποτελεί η στήριξη της προσπάθειας των ελληνικών εταιρειών, εισηγμένων και μη, για την μετάβασή τους σε μία πιο βιώσιμη οικονομία. Στις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη συμφωνηθεί προς αυτή την κατεύθυνση περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

– Εκπόνηση μελέτης από το ΕΚΠΑ με την συνδρομή του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών και σύνταξη ερωτηματολογίου ( ESG Diligence Questionaire) με χρήση δεικτών που καταγράφουν επιδόσεις σε θέματα περιβάλλοντος , κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης, όπου θα αποτυπώνεται η ικανότητα των εταιρειών να δημιουργούν αξία και να διαμορφώνουν αποτελεσματικές στρατηγικές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

– Ανάληψη πρωτοβουλιών και συνδιοργάνωση δράσεων για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και των θεμάτων ESGπρος την επιχειρηματική κοινότητα και την αγορά

– Συνεργασία για τη δυνατότητα πόρων από το αναχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας των φορέων για την ανάληψη πρωτοβουλιών , την ανάπτυξη μηχανισμών και την υλοποίηση δράσεων.

– Αξιοποίηση του ATHEXAcademy και των υποδομών του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την συνδιοργάνωση από τους φορείς ημερίδων, σεμιναρίων, θεματολογίας σχετικής με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τα θέματα ESG.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών παρακολουθεί στενά τις διεθνείς εξελίξεις και τις πρωτοβουλίες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ανταποκρινόμενο άλλωστε σε αυτή την πρόκληση και στην ανάγκη για την ενσωμάτωση θεμάτων ESG στη στρατηγική και τη λειτουργία των ελληνικών επιχειρήσεων , εξέδωσε το 2019 τον Οδηγό Δημοσιοποίησης Πληροφορικών ESG. O Οδηγός αυτός αποτελεί ένα πρακτικό εργαλείο βασισμένο σε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, που βοηθά τις εταιρείες να προσδιορίσουν τα ουσιαστικά θέματα ESG που πρέπει να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται με βάση τις επιπτώσεις των θεμάτων αυτών στη μακροπρόθεσμη απόδοσή τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ