Έως 31 Αυγούστου οι αιτήσεις για επιδότηση τόκων δανείων ΜμΕ πληττόμενων από την πανδημία

Έως 31 Αυγούστου οι αιτήσεις για επιδότηση τόκων δανείων ΜμΕ πληττόμενων από την πανδημία

Προκειμένου να αξιοποιηθεί από τους λήπτες η δυνατότητα της παράτασης της ενίσχυσης για 5 μήνες, ο λήπτης της ενίσχυσης θα πρέπει να υποβάλλει αίτημα παράτασης της χρηματοδότησης για τους 2 επιπλέον μήνες

Μέχρι 31 Αυγούστου 2020, παραμένει "ανοικτή" η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στη δράση "Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19".

Προκειμένου να αξιοποιηθεί από τους λήπτες η δυνατότητα της παράτασης της ενίσχυσης για 5 μήνες, ο λήπτης της ενίσχυσης θα πρέπει να υποβάλλει αίτημα παράτασης της χρηματοδότησης για τους 2 επιπλέον μήνες.

Αυτά αναφέρονται στο νέο κύκλο συχνών ερωτήσεων - απαντήσεων για τη δράση "Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19" του ΕΠΑνΕΚ, που δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΣΠΑ.

Αναλυτικά:

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

I' Κύκλος

Ερώτηση: Λήπτης αναφέρει πως έχει εγκριθεί το ποσό για την επιδότηση τόκων και επιθυμεί να ενημερωθεί αν θα πρέπει να πληρωθεί εκ των προτέρων το ποσό από την επιχείρηση στην τράπεζα.

Απάντηση: Ο δικαιούχος της ενίσχυσης δεν πραγματοποιεί πληρωμές που αφορούν σε τόκους της περιόδου που καλύπτεται από το πρόγραμμα. Σύμφωνα με το κεφάλαιο 7 της Πρόσκλησης, όπως ισχύει "Καταβολές που πραγματοποιήθηκαν μετά την 01.04.2020 και αφορούν δόσεις καταβλητέες πριν την έγκριση της αίτησης καλύπτονται από την παρούσα υπουργική απόφαση".

Στην περίπτωση αυτή τα ήδη καταβεβλημένα ποσά συμψηφίζονται με λοιπές οφειλές του λήπτη στο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, με ευθύνη του Ιδρύματος. Όσον αφορά τη διαδικασία καταβολής στην τράπεζα του ποσού που αντιστοιχεί στους τόκους σύμφωνα με το κεφάλαιο 11 της Πρόσκλησης, βάσει των επιλέξιμων προς ενίσχυση δανειακών συμβάσεων το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα μεταφέρει στους λογαριασμούς, μέσω των οποίων εξοφλούνται τα επιλέξιμα δάνεια, τα ποσά που αναλογούν στους συμβατικούς τόκους της συγκεκριμένης τοκοφόρου περιόδου και στην αντίστοιχη εισφορά του ν.128/75.

Για ειδικές λεπτομέρειες λειτουργίας της ροής, που περιγράφεται στην Πρόσκληση, πρέπει ο δικαιούχος να απευθυνθεί στην τράπεζα και να ζητήσει σχετική ενημέρωση για τον τρόπο λογισμού των τόκων και της αντίστοιχης ενίσχυσης στο λογαριασμό μέσω του οποίου κινείται το δάνειό του.


Ερώτηση: Λήπτης επιθυμεί ενημέρωση σχετικά με λόγο απόρριψης αίτησης, σχετικά με τρόπο καταβολής των δανείων και σχετικά με το αν πρέπει να κάνει κάτι επιπλέον για τους δυο μήνες της επιπλέον επέκτασης.

Απάντηση: H διαδικασία για την ενημέρωση επί του αποτελέσματος της αξιολόγησης της αίτησης, δηλαδή έγκριση ή απόρριψη είναι η εξής:

Σε κάθε στάδιο o δυνητικός δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να μπει με τους κωδικούς υποβολής της αίτησης, την οποία έχει ήδη υποβάλει στο ΠΣΚΕ {https://www.ependyseis.gr/mis/(S(wcqceg554nj5sh4540gxhv55))/System/Login .aspx?ReturnUrl=%2fmis%2fdefault.aspx} και να ελέγξει σε τι κατάσταση βρίσκεται π.χ. Αξιολόγηση/έγκριση.

Σύμφωνα με το κεφ.9 της Πρόσκλησης βάσει των οριστικοποιημένων από τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα στοιχείων αξιολόγησης ενημερώνεται το ΠΣΚΕ για τη θετική ή την αρνητική αξιολόγηση της κάθε αίτησης.

Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης κατόπιν έκαστος των ληπτών ενημερώνεται με λήψη σχετικού αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού μηνύματος περί έγκρισης της αίτησής του, του ποσού και της ημερομηνίας έγκρισης. Για τις επιχειρήσεις που δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής η ΕΥΔΕ- ΒΕΚ εκδίδει απόφαση απόρριψης, στην οποία αναγράφεται ποιο ή ποια από τα προαναφερόμενα σημεία δεν πληρούνται. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται με ηλεκτρονικό μήνυμα στους αιτούντες.

Σύμφωνα με το σημείο 3 του Κεφαλαίου 6 της 37674/10-04-2020 Πρόσκλησης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, "η δημόσια χρηματοδότηση συνολικά καλύπτει ποσό ίσο με τους συμβατικούς τόκους που δημιουργούνται από 01.04.2020 έως και 30.06.2020 ή από 01.04.2020 έως και 31.08.2020, ήτοι για χρονικό διάστημα 3 ή 5 μηνών, σύμφωνα με τις αντίστοιχες δανειακές / πιστωτικές συμβάσεις".

Ειδικά για τις Συμβάσεις Πίστωσης (με ανοικτούς αλληλόχρεους λογαριασμούς) καλύπτονται οι τόκοι για το χρεωστικό υπόλοιπο σύμφωνα με το τελευταίο - πριν ή κατά την 31.03.2020 - προσωρινό κλείσιμο του αλληλόχρεου λογαριασμού, καθώς και οι τόκοι που προκύπτουν από τη χρήση του υφιστάμενου κατά την 01.04.2020 πιστωτικού ορίου".

Περαιτέρω σύμφωνα με το κεφάλαιο 11 της Πρόσκλησης βάσει των επιλέξιμων προς ενίσχυση δανειακών συμβάσεων το Χρηματοπιστωτικό ‘Ίδρυμα μεταφέρει στους λογαριασμούς, μέσω των οποίων εξοφλούνται τα επιλέξιμα δάνεια, τα ποσά που αναλογούν στους συμβατικούς τόκους της συγκεκριμένης τοκοφόρου περιόδου και στην αντίστοιχη εισφορά του ν.128/75.

Για τις ειδικές λεπτομέρειες λειτουργίας της ροής, που περιγράφεται στην πρόσκληση, θα πρέπει ο λήπτης να απευθυνθεί στην Τράπεζα και να ζητήσει σχετική ενημέρωση για τον τρόπο λογισμού των τόκων και της αντίστοιχης ενίσχυσης στο λογαριασμό μέσω του οποίου κινείται το δάνειό του.

Όσον αφορά την παράταση της ενίσχυσης για 5 μήνες σύμφωνα με το κεφάλαιο 7, ο λήπτης της ενίσχυσης δύναται να υποβάλλει στο ΠΣΚΕ αίτημα παράτασης της χρηματοδότησης για 2 επιπλέον μήνες. Κατά την υποβολή του Αιτήματος Παράτασης ο λήπτης της ενίσχυσης υποχρεούται σωρευτικά:


i. να συμπληρώσει στο ΠΣΚΕ τα σχετικά πεδία του σημείου "ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ"


ii. ii. να επισυνάψει στο ΠΣΚΕ εκ νέου επικαιροποιημένη την υπεύθυνη δήλωση Β του Παραρτήματος VII


iii. iii. να οριστικοποιήσει την αίτηση ώστε αυτή να καταστεί διαθέσιμη προς επεξεργασία σε επόμενο στάδιο.

Ερώτηση: Έχει εγκριθεί η αίτηση για την επιδότηση από 20/05, ωστόσο οι τόκοι συνεχίζουν να μπαίνουν κανονικά. Τι πρέπει να πράξει ο λήπτης;

Απάντηση: Σύμφωνα με το σημείο 3 του Κεφαλαίου 6 της 37674/10-04-2020 Πρόσκλησης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, "Η δημόσια χρηματοδότηση συνολικά καλύπτει ποσό ίσο με τους συμβατικούς τόκους που δημιουργούνται από 01.04.2020 έως και 30.06.2020, ήτοι για χρονικό διάστημα 3 μηνών, σύμφωνα με τις αντίστοιχες δανειακές / πιστωτικές συμβάσεις".

Περαιτέρω σύμφωνα με το κεφάλαιο 11 της πρόσκλησης βάσει των επιλέξιμων προς ενίσχυση δανειακών συμβάσεων το Χρηματοπιστωτικό ‘Ίδρυμα μεταφέρει στους λογαριασμούς, μέσω των οποίων εξοφλούνται τα επιλέξιμα δάνεια, τα ποσά που αναλογούν στους συμβατικούς τόκους της συγκεκριμένης τοκοφόρου περιόδου και στην αντίστοιχη εισφορά του ν.128/75.

Για τις ειδικές λεπτομέρειες λειτουργίας της ροής, που περιγράφεται στην πρόσκληση, πρέπει ο δικαιούχος να απευθυνθεί στην τράπεζα και να ζητήσει σχετική ενημέρωση για τον τρόπο λογισμού των τόκων και της αντίστοιχης ενίσχυσης στο λογαριασμό μέσω του οποίου κινείται το δάνειό του.

Ερώτηση: Λήπτης επιθυμεί ενημέρωση, καθώς ενώ μέχρι 25/6 λάμβανε ενημέρωση για το αίτημα για επιδότηση τόκων, πλέον δεν έχει καμία πληροφόρηση ούτε επικοινωνία με την τράπεζα.

Απάντηση: Επισημαίνεται ότι η διαδικασία για την ενημέρωση επί του αποτελέσματος της αξιολόγησης της αίτησης, δηλαδή έγκριση ή απόρριψη είναι η εξής: Σε κάθε στάδιο ο λήπτης έχει τη δυνατότητα να μπει με τους κωδικούς υποβολής της αίτησής την οποία έχει ήδη υποβάλει στο ΠΣΚΕ {https://www.ependyseis.gr/mis/(S(wcqceg554nj5sh4540gxhv55))/System/Login .aspx?ReturnUrl=%2fmis%2fdefault.aspx} και να ελέγξει την κατάσταση όπου βρίσκεται π.χ. Αξιολόγηση/έγκριση.

Σύμφωνα με το κεφ.9 της Πρόσκλησης βάσει των οριστικοποιημένων από τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα στοιχείων αξιολόγησης ενημερώνεται το ΠΣΚΕ για τη θετική ή την αρνητική αξιολόγηση της κάθε αίτησης. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης κατόπιν έκαστος των ληπτών ενημερώνεται με λήψη σχετικού αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού μηνύματος περί έγκρισης της αίτησής του, του ποσού και της ημερομηνίας έγκρισης.

Για τις επιχειρήσεις που δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής η ΕΥΔΕ- ΒΕΚ εκδίδει απόφαση απόρριψης, στην οποία αναγράφεται ποιο ή ποια από τα προαναφερόμενα σημεία δεν πληρούνται. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται με ηλεκτρονικό μήνυμα στους αιτούντες. Για τους λήπτες που δεν εκδίδεται απόφαση απόρριψης τεκμαίρεται ότι έχουν λάβει εγκριτική απόφαση.

Ήδη η ΕΥΔΕ-ΒΕΚ από τις 02-07-2020 έχει εκδώσει (ΑΔΑ: Ψ24Π46ΜΤΛΡ-ΞΚ8) Απόφαση "Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19".

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση δε μεσολαβεί άλλος φορέας προς ενημέρωση του φορέα που αιτήθηκε την ενίσχυση. Για οποιαδήποτε πληροφόρηση για το δάνειό του, ο δικαιούχος πρέπει να απευθυνθεί στην τράπεζα του.


Ερώτηση: Σύμβουλος επιχειρήσεων θέλει να κάνει ένσταση σε αιτήσεις που έχουν απορριφθεί εδώ και καιρό και έχει περάσει η προθεσμία των 5 ημερών που δίνεται.

Απάντηση: Η διαδικασία των ενστάσεων περιγράφεται στο κεφ. 10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ της 37674/10-04-2020 Υ.Α όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 44417/ 06-05-2020 άρθρο 1 παρ.5. Επισημαίνεται ότι προϋπόθεση για την εφαρμογή των ανωτέρω περιγραφομένων, είναι η έκδοση Απόφασης Απόρριψης από την ΕΥΔΕ-ΒΕΚ. Από την ημερομηνία έκδοσης αυτής, ξεκινά και το χρονικό όριο των πέντε ημερών για την υποβολή ένστασης. Υπενθυμίζεται και πάλι ότι η Απόφαση Απόρριψης κοινοποιείται με ηλεκτρονικό μήνυμα στους λήπτες.

Σημαντικές πληροφορίες:

- Για τη συμπλήρωση της αίτησης στο ΠΣΚΕ είναι αναρτημένο εγχειρίδιο με οδηγίες στην καρτέλα πληροφορίες και τα υποδείγματα των Υπεύθυνων Δηλώσεων σε επεξεργάσιμη μορφή.

- Η Πρόσκληση παραμένει "ανοικτή" για την υποβολή αιτήσεων έως την 31-08-2020 και ώρα 17.00.

- Προκειμένου να αξιοποιηθεί από τους λήπτες η δυνατότητα της παράτασης της ενίσχυσης για 5 μήνες, ο λήπτης της ενίσχυσης θα πρέπει να υποβάλλει στο ΠΣΚΕ αίτημα παράτασης της χρηματοδότησης για τους 2 επιπλέον μήνες

- συμπληρώνοντας στο ΠΣΚΕ τα σχετικά πεδία του σημείου "ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ", επισυνάπτεται εκ νέου επικαιροποιημένη την υπεύθυνη δήλωση Β του Παραρτήματος VII. Οριστικοποιείται η αίτηση, ώστε αυτή να καταστεί διαθέσιμη προς επεξεργασία σε επόμενο στάδιο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ