Εκδοση ομολογιακού έως €500 εκατ. από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Εκδοση ομολογιακού έως €500 εκατ. από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου και της δημόσιας προσφοράς των ομολογιών του στο επενδυτικό κοινό θα διαμορφωθεί το προσεχές διάστημα

To Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. κατά τη συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε στις 26.02.2020 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού έως €500.000.00 και τη διάθεση του μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό.

Οι ειδικότεροι όροι του Ομολογιακού Δανείου και της δημόσιας προσφοράς θα περιληφθούν στο Πρόγραμμα Κοινού Ομολογιακού Δανείου και στο Ενημερωτικό Δελτίο που θα εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα τεθούν στη διάθεση του επενδυτικού κοινού.

Μέσω της ανωτέρω έκδοσης η Εταιρεία επιδιώκει να χρηματοδοτήσει την περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου της μέσω υφιστάμενων ή/και νέων επενδύσεων.

Το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου και της δημόσιας προσφοράς των ομολογιών του στο επενδυτικό κοινό θα διαμορφωθεί το προσεχές διάστημα, κατόπιν λήψης των εκ του νόμου απαιτούμενων εγκρίσεων και αναλόγως των συνθηκών που επικρατούν στις χρηματαγορές.

Προϋπόθεση της έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου είναι, μεταξύ άλλων, η τροποποίηση ορισμένων όρων του από 22.03.2018 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €120.000.000 και Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, δυνάμει του οποίου η Εταιρεία εξέδωσε ομολογιακό δάνειο στις 04.04.2018, οι ομολογίες του οποίου είναι διαπραγματεύσιμες στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Προς το σκοπό αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα συγκαλέσει Συνέλευση των Ομολογιούχων του ανωτέρω κοινού ομολογιακού δανείου.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό με επόμενες ανακοινώσεις της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ