Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Πλατύ και Σέρρες από την ΕΒΖ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για Πλατύ και Σέρρες από την ΕΒΖ

Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να υποβάλουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με καταληκτική ημερομηνία την 9η Οκτωβρίου και με αντικείμενο την εκμίσθωση των εργοστασίων και λοιπών εγκαταστάσεών της στο Πλατύ Ημαθίας και στις Σέρρες, για χρονικό διάστημα 28 μηνών, απηύθυνε η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης ΑΕ (ΕΒΖ)

Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να υποβάλουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής και ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών και δύνανται να αφορούν μία ή και αμφότερες τις μονάδες.

Η πρόσκληση απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε μισθωτές, που θα χρησιμοποιήσουν τις μονάδες της ΕΒΖ για παραγωγή, τυποποίηση και αποθήκευση ζάχαρης, αρχής γενομένης από τη φετινή καμπάνια και για χρονικό διάστημα 28 μηνών.

Διευκρινίζεται ότι οι εν δυνάμει ενδιαφερόμενες ενώσεις και κοινοπραξίες, θα πρέπει να υποβάλουν κοινή αίτηση, η οποία θα υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση/κοινοπραξία είτε από κοινό εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.

Η αίτηση, συνοδευόμενη από τα νομιμοποιητικά έγγραφα, κατατίθεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά στην ΕΒΖ ΑΕ, στη διεύθυνση Μητροπόλεως 34, 54110 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 296412, υπόψη κ. Παναγιώτη Καρακώστα, κατά τις ώρες 10:00 - 15:00, ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: [email protected], μέχρι της 9/10, στις 12 το μεσημέρι.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας, οι ενδιαφερόμενοι που υπέβαλαν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα ειδοποιηθούν από την ΕΒΖ ΑΕ για να παραλάβουν πληροφορίες που αφορούν τις προς εκμίσθωση μονάδες, υπογράφοντας για το σκοπό αυτό σχετικό συμφωνητικό εμπιστευτικότητας και δήλωση ότι τα στοιχεία, που προσκόμισαν είναι πλήρη και αληθή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ