Ψάχνει την εξυγίανση η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης

Ψάχνει την εξυγίανση η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης

Εντός του τρέχοντος έτους θα υπάρξουν εξελίξεις σχετικά με την εξυγίανση της εταιρείας, αναφέρει η διοίκηση της ΕΒΖ.

Sε ανακοίνωσή της προς το Χρηματιστήριο η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (ΕΒΖ) αναφέρει πως μέχρι σήμερα δεν έχει κατατεθεί συμφωνία εξυγίανσης στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεών της με την Τράπεζα Πειραιώς.

Η ΕΒΖ προσθέτει πως με απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης έχει απαγορευτεί μέχρι και τις 3 Ιανουαρίου 2019 η εφεξής δέσμευση λογαριασμών της εταιρείας και η αναγκαστική εκτέλεση των πιστωτών σε βάρος της.

Αναλυτικά η ΕΒΖ αναφέρει σε ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο τα εξής:

1. Η υφιστάμενη κατάσταση της οικονομικής θέσης της ΕΒΖ ΑΕ αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στη διάρθρωση των ιδίων κεφαλαίων που έχουν καταστεί αρνητικά ως συνέπεια των συνεχώς ζημιογόνων αποτελεσμάτων των τελευταίων 11 ετών, ενώ ζημιογόνα θα είναι και η χρήση που έληξε στις 30.6.2018. Με δεδομένα τα αρνητικά ίδια κεφάλαια και τη ζημιογόνα λειτουργία της, η εταιρία έχει περιέλθει σε θέση αδυναμίας εκπλήρωσης των συμβατικών της υποχρεώσεων. Οι ληξιπρόθεσμες δανειακές και άλλες υποχρεώσεις της ξεπερνούν τα 230 εκατομμύρια ευρώ.

2. Η ΕΒΖ ΑΕ έχει εισέλθει σε διαπραγματεύσεις με τη βασικότερη πιστώτριά της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (η οποία εκπροσωπεί ποσοστό άνω του 70% των συνολικών υποχρεώσεων της εταιρίας) προς κατάρτιση συμφωνίας εξυγίανσης των άρθρων 104 επ. του Ν. 3588/2007, ήτοι προκειμένου να κατατεθεί αίτηση άμεσης συμφωνίας εξυγίανσης (pre-pack).

3. Συμφωνία εξυγίανσης δεν έχει κατατεθεί μέχρι σήμερα. Ωστόσο, ενόψει της επικείμενης κατάθεσης αυτής, στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 εκδόθηκε ύστερα από αίτηση για λήψη προληπτικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 106α παρ.6 του ν.3588/2007, την οποία υπέβαλε η εταιρίας μας με συναίνεση της βασικής πιστώτριας Τράπεζας Πειραιώς, προσωρινή διαταγή της Προέδρου Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης σύμφωνα με την οποία απαγορεύθηκε προσωρινά και μέχρι την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης και σε κάθε περίπτωση έως τέσσερις (4) μήνες από την χορήγηση της προσωρινής διαταγής, ήτοι μέχρι 3-1-2019:

α) η ατομική και συλλογική αναγκαστική εκτέλεση των πιστωτών κατά της ΕΒΖ ΑΕ
β) η λήψη και εκτέλεση οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου εις βάρος της ΕΒΖ ΑΕ
γ) η έκδοση σε βάρος της ΕΒΖ ΑΕ διαταγών πληρωμής
δ) η κήρυξη της ΕΒΖ ΑΕ σε κατάσταση πτώχευσης
ε) η εφεξής δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών της ΕΒΖ ΑΕ.

Η ως άνω αίτηση κατατέθηκε με τη συναίνεση της βασικής πιστώτριας Τράπεζας Πειραιώς.

4. Κατά συνέπεια επίκεινται εντός του τρέχοντος έτους οι εξελίξεις ως προς την κατά τα ανωτέρω επιδιωκόμενη εξυγίανση. Εντωμεταξύ, η εταιρία συνεχίζει τη λειτουργία της.

5. Η δημοσίευση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της ΕΒΖ ΑΕ για την οικονομική χρήση που έληξε στις 30.6.2018 αναμένεται για τα τέλη Νοεμβρίου 2018.

6. Με βάση τα προαναφερόμενα, η εταιρία, δεδομένου ότι δεν έχουν εκλείψει οι λόγοι για άρση της αναστολής, δεν δύναται να στηρίξει οιοδήποτε αίτημα επαναδιαπραγμάτευσης των μετοχών της στην αγορά του ΧΑΑ.

7. Η εταιρία διαθέτει Τμήμα Μετόχων το οποίο θα χειριστεί την επικοινωνία και εξυπηρέτηση των μετόχων της σε περίπτωση διαγραφής. Οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για το σκοπό αυτό στο τηλέφωνο 2310 296.400 (κυρία Ελένη Λογοθέτου). Επίσης θα αναρτώνται πληροφορίες στην ιστοσελίδα της εταιρίας ebz.gr (Επενδυτικές Σχέσεις). Τέλος έχουμε πρόθεση οι μετοχές να παραμείνουν άϋλες και να καταχωρηθούν ως μη εισηγμένες στα ηλεκτρονικά αρχεία του Ελληνικού κεντρικού αποθετηρίου τίτλων ΑΕ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ