Τα χαρακτηριστικά των ανθεκτικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Τα χαρακτηριστικά των ανθεκτικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Όπως προκύπτει από μελέτη της ΕΥ που έγινε για το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, οι μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις είναι αυτές που δείχνουν τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην κρίση

Μέσα στο 2018 αναμένεται να εντατικοποιήσουν οι τράπεζες τη διαδικασία του ξεκαθαρίσματος των κόκκινων δανείων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσής τους, αλλά δεν χρειάζεται οι μικρομεσαίοι να περιμένουν τις εξελίξεις. Αντίθετα πρέπει να αναζητήσουν οι ίδιοι τους τρόπους αντίδρασης κυρίως μέσω των συνεργειών και των συνεργασιών με στόχο τη μεγέθυνσή τους.
Αυτό επισημάνθηκε σε συνέντευξη Τύπου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών όπου παρουσιάστηκαν τα ευρήματα μελέτης: "Tο τοπίο των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Το επιχειρηματικό προφίλ που αντέχει στην κρίση".
Όπως είπε ο Τάσος Ιωσηφίδης, επικεφαλής του τμήματος Χρηματοοικονομικών Συμβούλων της ΕΥ Ελλάδος, αναφορικά με τη μελέτη: "για να στεφθεί με επιτυχία η καθημερινή μάχη που δίνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να αντιμετωπισθούν τόσο ενδογενείς αδυναμίες των ΜμΕ, όσο και προκλήσεις που αφορούν στο ευρύτερο πλαίσιο λειτουργίας της οικονομίας. Ειδικότερα, όσον αφορά στο ζήτημα των μη εξυπηρετούμενων δάνειων, η κύρια πρόκληση έχει να κάνει με την αναγνώριση και υποστήριξη από το χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΜμΕ, που, παρά τον υπέρμετρο‭ ‬δανεισμό ‬τους, έχουν ‭ ‬προοπτικές ‭ επιβίωσης και‭ ‬ανάπτυξης. ‭‬Στο ‭ ‬πλαίσιο ‬αυτό, ιδιαίτερης σημασίας είναι από τη μία η εξειδίκευση και καινοτομία, και από την άλλη το ζήτημα της μεγέθυνσης των ελληνικών ΜμΕ, μέσω συνεργασιών, συγχωνεύσεων και συμπράξεων, που θα υποβοηθήσει ‭‬την ‬απορρόφηση των ‭‬επιμέρους ‬προβλημάτων και ‬θα ‬επιτρέψει την πραγματοποίηση ‬οικονομιών ‬κλίμακας, δημιουργώντας ‬έτσι ‬τις ‬προϋποθέσεις για να μπορέσουν οι ελληνικές ΜμΕ να ανταγωνιστούν στο διεθνές περιβάλλον".

Τα χαρακτηριστικά των ανθεκτικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Όπως προκύπτει από μελέτη της ΕΥ που έγινε για το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, οι μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις είναι αυτές που δείχνουν τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην κρίση. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι επιχειρήσεις αυτές παρουσιάζουν ένα ή και περισσότερα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
►‭ Σχετικό μέγεθος, που δίνει ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα: Οι μεσαίες‬ επιχειρήσεις αύξησαν τα περιθώρια κέρδους έως 35%, ενώ οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις είχαν‭ ‬πτώση‭ 50%. Επίσης, αν και μειώθηκε ο συνολικός‭ ‬αριθμός ‭των μεσαίων επιχειρήσεων, η μοναδιαία προστιθέμενη αξία παρέμεινε σταθερή, ενώ των πολύ μικρών και μικρών μειώθηκε σημαντικά (-12,5%).
►‭ Εξωστρέφεια και εστίαση σε εμπορεύσιμα προϊόντα / υπηρεσίες: Οι ΜμΕ να είναι‬ κυρίως εισαγωγικές, όμως, ειδικά οι μεσαίες, πέτυχαν 40% αύξηση των εξαγωγών τους.
►‭ Έργα σε δραστηριότητες προστιθέμενης αξίας:‬ ‬Η‭ ‬παραγωγικότητα (προστιθέμενη‭ ‬αξία‭ ‬ανά‭ ‬εργαζόμενο)‭ ‬στις‭ ‬μεσαίες‭ ‬επιχειρήσεις‭ ‬είναι‭ ‬περίπου‭ ‬40% μεγαλύτερη από τις μικρές και περίπου 178% μεγαλύτερη από τις πολύ μικρές.
►‭ Έμφαση στη Μεταποίηση, όπου εμφανίζεται τετραπλάσια προστιθέμενη αξία (ανά‬ επιχείρηση) σε σχέση με τις υπηρεσίες.
►‭ Καινοτομία, με τις επιδόσεις στο δείκτη καινοτομίας (European Innovation Scoreboard‬ - EIS) στο 29,6 έναντι 30,6 μέσο όρο στην Ε.Ε.
►‭ Συμμετοχή σε παραγωγικά (Β2Β) δίκτυα και συνεργασίες με μεγαλύτερες‬ επιχειρήσεις:‭ Ειδικά για τις καινοτόμες επιχειρήσεις, αυτό αφορά στο 12,4%, έναντι‬ 10,3% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.
Η μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Φόρουμ Μεσαίων και Μικρών Επιχειρήσεων του ΣΕΒ, με‭ ‬‬το ‬συντονισμό ‭‬του τομέα‭ ‬Βιομηχανίας,‭ Αναπτυξιακών ‭‬Πολιτικών‭ ‬και‭ ‬ Δικτύων του ΣΕΒ ενώ προγραμματίζεται συνέδριο για τις ΜΜΕ για το Φεβρουάριο του 2018.

Δήλωση προέδρου ΣΕΒ

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θόδωρος Φέσσας: "η κρίση‭ έχει ‬αφήσει‭ ‬πολλά‭ ‬ ‭ ‬σημάδια‭ ‬στην‭ ‬ελληνική επιχειρηματικότητα‭, τα ‬οποία‭ ‬νομίζω‭ ‬ότι‭ ‬σιγά‭ ‬‬-‭ ‬σιγά‭ ‬θα‭ ‬γιατρευτούν, έτσι όπως οδηγούμαστε σε μια σταθερότητα μετά το τέλος της τρίτης αξιολόγησης.
Νομίζω‭ ότι‭ οι μεσαίες‭ και ‬μικρές‭ ‬επιχειρήσεις‭ ‬‬σωστά‭ ‬χαρακτηρίζονται‭ η ραχοκοκαλιά της ελληνικής ‭‬οικονομίας. ‬Πολλές από αυτές ‭‬υπέφεραν. Αλλά υπάρχουν δυναμικές, εξωστρεφείς, καινοτόμες επιχειρήσεις στην παραγωγή κυρίως αγαθών και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, οι οποίες κατάφεραν να επιζήσουν και αυτές θα αναδείξουμε σήμερα".
Για το πρόβλημα της χρηματοδότησης ο πρόεδρος σημείωσε ότι ώστε πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ώστε να μπορέσουν οι σωστές επιχειρήσεις να χρηματοδοτηθούν επαρκώς και συμπλήρωσε: "σαφώς,‭ η ‬χρηματοδότηση ‭‬είναι ‬και‭ ‬ακριβή‭ και‭ ‬δύσκολη, ‬ιδίως ‬στους αδύναμους‭ ‬κρίκους‭ της‭ ‬αλυσίδας‭ ‬που είναι οι μικρές και οι‭ ‬μεσαίες επιχειρήσεις.
‭Σε ερώτηςη αν εκτιμά ότι ο συνδικαλιστικός νόμος πρέπει να αλλάξει‬ σε ό,τι αφορά στην προκήρυξη των απεργιών από τα πρωτοβάθμια σωματεία ο κ. Φέσσας ανέφερε:‭ "έχουμε‭ ‬πάρει‭ ‬θέση‭ σε ‬αυτό.‭ ‬Θεωρούμε‭ ότι ‬είναι‭ ‬σωστό‬ να αλλάξει ο εργασιακός νόμος".
Σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με όσα ανέφερε χθες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γίαννης Δραγασάκης στο συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου ότι δεν ευθύνεται μόνο η λειτουργία του δημόσιου τομέα για την κρίση ο κ. Φέσσας είπε: "Δεν μπορούμε, οι επιχειρηματίες, να αποποιηθούμε τις ευθύνες μας αλλά αυτό που χρειάζεται είναι να δούμε τι πλαίσιο μορφοποιεί η Πολιτεία ώστε οι σύννομες, καινοτόμες, πρωτοποριακές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν. Οτι φταίνε και οι επιχειρηματίες δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό".