Πώς να ρυθμίσετε τις οφειλές της επιχείρηση σας

Πώς να ρυθμίσετε τις οφειλές της επιχείρηση σας
Χιλιάδες επαγγελματίες δυσκολεύονται να ρυθμίσουν τα χρέη τους, αλλά για όλους υπάρχει δίοδος ρύθμισης. Δείτε τις λεπτομέρειες ρύθμισης επαγγελματικού δανείου βάσει του "νόμου Δένδια".

Δικαιούνται ένταξη για ρύθμιση, κατ’ αρχάς, επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής ή επαγγελματίες που είναι εγγεγραμμένοι στο ειδικό επαγγελματικό μητρώο. Επιπρόσθετα, αν είχαν κύκλο εργασιών έως 2,5 εκατ. ευρώ, κατά τη χρήση που έληξε στις 31/12/2013. Ακόμη μία προϋπόθεση είναι στις 30/6/2014 οι οφειλές τους προς την τράπεζα από επαγγελματικά δάνεια να ήταν σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ή ρυθμισμένες. Ακόμη, ενήμερες, αλλά τυχόν οφειλή προς τις Φορολογικές Αρχές ή σε Ταμεία ληξιπρόθεσμη ή ενήμερη λόγω ρύθμισης.

Σημαντικές προϋποθέσεις

Υπάρχουν σημαντικές προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου, οι οποίες είναι οι εξής:
H επιχείρηση να είναι εν λειτουργία. Αυτό σημαίνει να μην υπάρχει λύση ή παύση εργασιών της επιχείρησης.
Ο επαγγελματίας να εξακολουθεί να ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα.
Η επιχείρηση ή ο επαγγελματίας να μην έχει υπαχθεί σε προ-πτωχευτική ή πτωχευτική διαδικασία του πτωχευτικού κώδικα ή του νόμου 3869/2010, ή να έχει παραιτηθεί από αυτές.
Να μην υφίσταται καταδίκη για φοροδιαφυγή.
Να μην υπάρχει λαθρεμπορία.
Να μην κατηγορείται για απάτη σε βάρος του Δημοσίου.

Αν υπάρχουν οφειλές προς το Δημόσιο και σε Ταμεία, θα πρέπει να έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση και να έχουν φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα.

Τα δικαιολογητικά

Αίτηση ρύθμισης του οφειλέτη.
Βεβαίωση που υπογράφεται από τον ίδιο και τους συνοφειλέτες/εγγυητές, με τα εξής στοιχεία.
1. Βεβαίωση συνδρομής των προϋποθέσεων υπαγωγής στον νόμο.
2.Καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων οφειλέτη και συνοφειλετών ή εγγυητών.
3. Περιγραφή των στοιχείων κάθε επιχείρησης.
4. Απεικόνιση τυχόν μεταβιβάσεων ακινήτων μετά την 1/1/2010 από τον οφειλέτη και τους συνοφειλέτες/εγγυητές ή τους συζύγους τους ή τους συγγενείς τους α΄ βαθμού.
5. Παροχή συγκατάθεσης στην τράπεζα να διαβιβάσει τα στοιχεία του στις Φορολογικές Αρχές και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
Σε περίπτωση που η οφειλή προς την τράπεζα στις 30/6/14 ήταν ενήμερη, απαιτείται πιστοποιητικό ληξιπρόθεσμης οφειλής ή βεβαίωσης ρύθμισης κατά την ημερομηνία αυτή από Φορολογική Αρχή ή Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Τα πλεονεκτήματα

Όποιος υπάγεται στη ρύθμιση, έχει τα εξής πλεονεκτήματα: Ρύθμιση ή/και διαγραφή μέρους των οφειλών προς την τράπεζα.Η διαγραφή μπορεί να φθάσει έως 500.000 ευρώ ανά τράπεζα και εξαρτάται από το σύνολο της οφειλής και της καθαρής περιουσίας τόσο του οφειλέτη, όσο και συνοφειλετών ή εγγυητών. Ακόμη, διαγραφή προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών προς τις Φορολογικές Αρχές ή Ταμεία ύψους 20%. Αν έχουμε περιορισμό οφειλής, αυτός ισχύει και για τους συνοφειλέτες και εγγυητές». Να τονιστεί ότι η αίτηση ρύθμισης ισχύει έως τις 3 Μαΐου 2016.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ