Περισσότερες οι κερδοφόρες βιομηχανίες της Αττικής το 2013

Περισσότερες οι κερδοφόρες βιομηχανίες της Αττικής το 2013
Βελτιωμένα λειτουργικά αποτελέσματα, παρά την κάμψη των πωλήσεών τους, κατέγραψαν το 2013 περίπου οι έξι στις δέκα βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις της Αττικής. Οι κερδοφόρες υπερτερούν αριθμητικά των ζημιογόνων και ανέρχονται σε 55,1% του συνολικού αριθμού (59,8% αν ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα προ φόρων).

Ωστόσο, οι ζημιές των ζημιογόνων είναι δύο φορές μεγαλύτερες από τα κέρδη των κερδοφόρων. Σε σύγκριση με το 2012, οι ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους μειώθηκαν κατά 17% (κατά 36% οι ζημιές προ φόρων), αλλά παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα.
Η εξέλιξη των συνολικών αποτελεσμάτων των βιομηχανιών της περιοχής το 2013 επηρεάζεται καίρια από την καταγραφή σημαντικών ζημιών της κερδοφόρου το 2012 μεγαλύτερης ελληνικής βιομηχανίας επεξεργασίας αργού πετρελαίου και την παράλληλη καταγραφή σημαντικών κερδών της ζημιογόνου το 2012 μεγαλύτερης ελληνικής βιομηχανίας παραγωγής αμυντικού υλικού.
Ωστόσο, σχεδόν οι έξι στις δέκα βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις της περιοχής, είτε ήταν τελικώς κερδοφόρες είτε κατέγραψαν ζημιές, βελτίωσαν τα λειτουργικά τους αποτελέσματα, αν και τα συνολικά αντίστοιχα αποτελέσματα επιδεινώθηκαν.
Όπως αναφέρει το www.inr.gr, τα διαθέσιμα στοιχεία για 1.425 μεταποιητικές επιχειρήσεις της Αττικής που συνεχίζουν τη λειτουργία τους και έχουν γνωστοποιήσει τα οικονομικά τους αποτελέσματα, καταδεικνύουν τα οξύτατα χρηματοοικονομικά προβλήματα που συνεχίζει να αντιμετωπίζει η ελληνική βιομηχανία.
Ζημιογόνες, με συνολικές ζημιές 811,7 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα αποτελέσματά τους μετά την πρόβλεψη για φόρους, είναι οι 640 από τις 1.425 επιχειρήσεις, δηλαδή το 44,9% του συνόλου. Κερδοφόρες, με συνολικά κέρδη 266,9 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα αποτελέσματά τους μετά την πρόβλεψη για φόρους, είναι οι υπόλοιπες 785 επιχειρήσεις, δηλαδή το 55,1% του συνόλου.
Οι 1.425 αυτές βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, είτε έχουν και άλλες παραγωγικές μονάδες σε άλλη περιοχή της χώρας είτε όχι, διαθέτουν τις μεγαλύτερες ή τις αναλογικά μεγαλύτερες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους στην Αττική. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδα παραγωγής στην Αττική, αλλά οφείλουν σε άλλη μονάδα τους σε διαφορετική περιοχή της χώρας το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους.
Οι 1.425 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, τμήμα των οποίων αναπτύσσει και εμπορικές δραστηριότητες, πραγματοποίησαν συνολικές πωλήσεις αξίας 18,12 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 5% σε ποσοστό και κατά 989,7 εκατ. ευρώ σε αξία, σε σύγκριση με το 2012. Κατέγραψαν μειωμένα κατά 8% μεικτά κέρδη, ύψους 2,465 δισ. ευρώ (-200,8 εκατ. ευρώ), με υποχώρηση του μεικτού περιθωρίου κατά μισή εκατοστιαία μονάδα περίπου (13,6% από 14%). Τα συνολικά κέρδη τους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 17% (578 εκατ. ευρώ, από 699,5 εκατ. ευρώ), ενώ τα αντίστοιχα αποτελέσματά τους προ φόρων και τόκων (EBIT) μειώθηκαν κατά 61% (60,8 εκατ. ευρώ, από 156 εκατ. ευρώ). Το συνολικό περιθώριο EBITDA συμπιέστηκε κατά μισή εκατοστιαία μονάδα (3,2% από 3,7%), ενώ το αντίστοιχο περιθώριο EBIT επιδεινώθηκε επίσης κατά μισή εκατοστιαία μονάδα (0,3% από 0,8%), αν και οι αποσβέσεις μειώθηκαν κατά 4,8% (-26,3 εκατ. ευρώ).
Οι 1.425 εταιρείες εμφανίζουν, ως σύνολο, ζημιές προ φόρων 488,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 359,6 εκατ. ευρώ το 2012 (-36% ή -128,8 εκατ. ευρώ). Μετά την πρόβλεψη για φόρους το τελικό αποτέλεσμα είναι ζημιές 544,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 464,9 εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένες κατά 17% σε ποσοστό ή κατά 79,9 εκατ. ευρώ περίπου. Αν εξαιρεθούν η εταιρεία πετρελαίου (επιδείνωση κερδών κατά 391,1 εκατ. ευρώ) και η εταιρεία αμυντικού υλικού (βελτίωση κερδών κατά 79,5 εκατ. ευρώ), τα τελικά αποτελέσματα των οποίων οφείλονται σε μεγάλο βαθμό σε έκτακτους παράγοντες, προκύπτουν μείωση των πωλήσεων κατά 1%, βελτίωση των μεικτών κερδών κατά 4% και των EBITDA κατά 17%, μείωση των ζημιών προ φόρων κατά 67% και των τελικών ζημιών κατά 47%.
Η ποσοστιαία απόδοση του μέσου ενεργητικού των 1.425 επιχειρήσεων σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων υποχώρησε το 2013 σε 2,9%, από 3,5% το 2012. Συγχρόνως, βελτίωση των τελικών αποτελεσμάτων, είτε με αύξηση κερδών είτε με μείωση ζημιών και αντιστροφή τελικών αποτελεσμάτων σε κέρδη από ζημιές, παρουσιάζει το 60,6% των εταιρειών (864), κυρίως λόγω μειωμένων ζημιών. Ακόμη, βελτίωση των κερδών/ζημιών προ φόρων παρουσιάζει το 63,8% των εταιρειών (909). Μολονότι η βελτίωση αυτή οφείλεται και στη μείωση των αποσβέσεων, λόγω της σχετικής νομοθετικής αλλαγής, καλύτερα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) εμφανίζει σχεδόν το 60% των εταιρειών (819 ή 57,5%).
Ακόμη, βελτιωμένη αποδοτικότητα των κεφαλαίων, σύμφωνα με τα καθαρά κέρδη/ζημιές μετά τους φόρους, παρουσιάζει το 59,2% των εταιρειών (843). Παράλληλα, αύξηση του συνόλου ενεργητικού κατέγραψε μόνο το 43,2% (616), σε αντίθεση με το 56,8% (809), όπου σημειώθηκε μείωση του συνόλου ενεργητικού. Συγχρόνως, λόγω της επενδυτικής άπνοιας μειώθηκε το πάγιο ενεργητικό της πλειονότητας των επιχειρήσεων (925 ή 64,9%). Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις των 1.425 εταιρειών (9,80 δισ. ευρώ) μειώθηκαν οριακά (-43,9 εκατ. ευρώ), ενώ οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις τους αυξήθηκαν κατά 18% (+574,6 εκατ. ευρώ), γεγονός που φαινομενικά βελτιώνει την κεφαλαιακή τους ευστάθεια. Ωστόσο, λόγω των νέων ζημιών κατεγράφη μείωση των ιδίων κεφαλαίων (6,20 δισ. ευρώ) κατά 8%, εξέλιξη που οδήγησε σε επιδείνωση του λόγου των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια (31,3%, από 34,1% το 2012). Ο συνολικός δείκτης γενικής ρευστότητας εμφανίζεται οριακά βελτιωμένος, στα όρια της μονάδας. Ικανοποιητικότερη είναι η χρηματοοικονομική διάρθρωση λιγότερων από τις μισές εταιρείες (48%). Συγχρόνως, περίπου 500 επιχειρήσεις (35% του συνόλου) εμφανίζουν πολύ χαμηλή ρευστότητα, γεγονός που θέτει σε αμφιβολία την ικανότητά τους να ανταποκριθούν σε συμβατικές, απαιτητές εντός του 2014 βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους. Για τον λόγο αυτό, η αδρανοποίηση ή αποχώρηση περισσότερων βιομηχανικών και βιοτεχνικών εταιρειών της περιοχής από την αγορά μοιάζει πιθανή.
Τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία των 1.425 επιχειρήσεων (πάγια, αποθέματα, απαιτήσεις, διαθέσιμα) στις 31.12.2013 ήταν ύψους 19,8 δισ. ευρώ, οριακά μειωμένα (-42,9 εκατ. ευρώ). Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το www.inr.gr: - 561 επιχειρήσεις (39,4% του συνόλου), οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη ύψους 210,5 εκατ. ευρώ έναντι 193,8 εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένα κατά 16,7 εκατ. ευρώ. - 138 επιχειρήσεις (9,7%), οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012 με κέρδη 118,1 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 ζημιές ύψους 317 εκατ. ευρώ, με συνολικές απώλειες της τάξεως των 435,1 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της αντιστροφής αποτελεσμάτων της μεγαλύτερης ελληνικής βιομηχανίας παραγώγων πετρελαίου. - 502 επιχειρήσεις (35,2%), οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 494,7 εκατ. ευρώ περίπου έναντι 584,2 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένες κατά 89,5 εκατ. ευρώ περίπου. - 224 επιχειρήσεις (15,7%), οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012 με ζημιές 192,7 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 κέρδη της τάξεως των 56,4 εκατ. ευρώ, με συνολική ωφέλεια 249,1 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της καταγραφής κερδών από τη ζημιογόνο κρατική βιομηχανία αμυντικού υλικού.
Συνολικά, από τις 1.425 επιχειρήσεις, αύξηση πωλήσεων πέτυχαν οι 647 (45,4%), καθώς οι υπόλοιπες 778 (54,6%) είδαν τις πωλήσεις τους να μειώνονται. Βελτίωση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιτεύχθηκε από το 48,1% των επιχειρήσεων (686 από τις 1.425). Μειωμένα ίδια κεφάλαια κατέγραψαν 736 επιχειρήσεις (51,65%), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 689 (48,35%) που τα αύξησαν. Καθώς η πορεία ανάκαμψης των λειτουργικών περιθωρίων συνεχίζεται και στην Αττική με αργούς ρυθμούς, λόγω της μείωσης του όγκου παραγωγής, της συνακόλουθης επιβράδυνσης της αύξησης της παραγωγικότητας και της χρηματοοικονομικής εξασθένησης σειράς εταιρειών του μεταποιητικού τομέα της περιοχής, βελτίωσαν τα μεικτά κέρδη 746 επιχειρήσεις (52,35% του συνόλου) και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 819 (57,5%). Συγχρόνως, βελτίωσαν τους συντελεστές του μεικτού κέρδους 807 (56,6%) και του λειτουργικού κέρδους (EBITDA) 790 (55,4%).
Ωστόσο, όπως συνέβη στις περισσότερες ελληνικές βιομηχανίες, οι υψηλές χρηματοοικονομικές δαπάνες εξουδετέρωσαν ή περιόρισαν δραστικά τα οφέλη που επέφεραν οι λειτουργικές βελτιώσεις. Προφανώς, ο περιορισμός του υψηλού χρηματοοικονομικού και ενεργειακού κόστους και η εξασφάλιση νέων χρηματοδοτικών πόρων, σε συνδυασμό με τις αναγκαίες αναδιαρθρώσεις των δανειακών κεφαλαίων, αναδεικνύονται σε ζωτικούς παράγοντες για την αποτροπή ενδεχόμενης μεγαλύτερης αποβιομηχάνισης της Αττικής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ