Νέα Επιτροπή Ελέγχου στην Τεχνική Ολυμπιακή

Νέα Επιτροπή Ελέγχου στην Τεχνική Ολυμπιακή
Η εκλογή Επιτροπής Ελέγχου εγκρίθηκε ομόφωνα κατά την α΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Τεχνική

Ολυμπιακή, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα 9η Ιουλίου.

Η νέα Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τους: Αλέξανδρο Παπαϊωάννου του Δημητρίου, ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας, Αικατερίνη Πέρρου του Μιχαήλ, ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας και Μαριάννα Κων/νου Στέγγου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας.

Σημειώνεται πως στη συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι, εκπροσωπούντες 20.971.103 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 63,31% επί συνόλου 33.125.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.