Μαΐλλης: Υποχρεωτική δημόσια πρόταση από ΗIG Luxembourg

 Μαΐλλης: Υποχρεωτική δημόσια πρόταση από ΗIG Luxembourg
Σε υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση για τις μετοχές της Μαΐλλης που δεν ελέγχει προχωρά η HIG Luxembοurg, η οποία προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς του 100% των μετοχών μέσω της διαδικασίας του squeeze out.


Η δημόσια πρόταση αγορά στο σύνολο των μετοχών της εταιρίας που δεν κατέχει η HIG. Εν προκειμένω, πρόκειται για 87.355.134 μετοχές ή το 27,05% της εταιρίας. Το προσφερόμενο τίμημα ανέρχεται στα 0,115 ευρώ ανά μετοχή.
Όπως αναφέρει η δημόσια πρόταση το προσφερόμενο τίμημα είναι σύμφωνο µε τα ελάχιστα όρια δικαίου και ευλόγου τιμήματος, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 9, παράγραφος 4 του Νόμου και τα οποία είναι τα κάτωθι:
α) Η μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιµή (ΜΣΧΤ) των Μετοχών, κατά το διάστημα των έξι (6) μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας που ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει ∆ηµόσια Πρόταση, ήτοι 27.06.2014.
β) η υψηλότερη τιµή στην οποία ο Προτείνων ή οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του ή συντονισμένα µε αυτόν απέκτησε Μετοχές της Εταιρίας κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει ∆ηµόσια Πρόταση, ήτοι πριν από την 27.06.2014.
Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, σε συνέχεια του από 27 Ιουνίου 2014 Δελτίου Τύπου, αναφορικά με τη συμφωνία με τους πιστωτές του Ομίλου Μαΐλλη και τον στρατηγικό επενδυτή ΗIG Luxembourg Holdings 46 S.a.r.l., για την αναδιάρθρωση του δανεισμού, κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και μετά από διευκρινίσεις που λάβαμε από τον Στρατηγικό Επενδυτή, παραθέτουμε τις εξής περαιτέρω πληροφορίες:
Μετά τη μεταβίβαση των μετοχών των υφισταμένων δανειστών, στον Στρατηγικό Επενδυτή (ο οποίος έχει υποβάλει Δημόσια Πρόταση, για την απόκτηση των υπολοίπων μετοχών της εταιρίας, που δεν κατέχει σήμερα - παραπέμπουμε στη σχετική ανακοίνωση της Δημόσιας Πρότασης), στο πλαίσιο της Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης, ο Στρατηγικός Επενδυτής –Προτείνων στη σχετική δημόσια πρόταση- συμμετέχει ήδη, στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με ποσοστό 72,95% (παραπέμπουμε στη σχετική ανακοίνωση μεταβολής των ποσοστών της).
Ο Επενδυτής πρόκειται να αποκτήσει το 100% των μετοχών της εταιρίας, ασκώντας το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze-out) των υπολοιπόμενων μετόχων, μετά την απόκτηση τουλάχιστον 90% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου αυτής, μέσω της διαδικασίας της Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης.
Σε περίπτωση μη απόκτησης τουλάχιστον 90% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας, μέσω της διαδικασίας της Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα επισπεύσει τη χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση της εταιρίας, με τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να αποφασιστεί η διενέργεια των απαραίτητων, σύμφωνα με το σχέδιο αναδιάρθρωσης εταιρικών πράξεων (κεφαλαιοποίηση του 100% των μετατρέψιμων ομολόγων, με σημερινή αξία, 96,3εκατ. ευρώ και του 50% των Senior ομολόγων, με σημερινή αξία 69,4εκατ. ευρώ), οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα στον Προτείνοντα, με την ολοκλήρωσή τους, να κατέχει την απαιτούμενη πλειοψηφία, ώστε να προχωρήσει, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 Ν.3371/2005, άμεσα σε διαγραφή των μετοχών της εταιρίας από το Χ.Α.
Η έκδοση του νέου ομολογιακού δανείου, δέκα εκατομμυρίων ευρώ (€10.000.000), για τη χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης της εταιρίας, θα καλυφθεί από τους συμμετέχοντες στην αναδιάρθρωση δανειστές του Ομίλου (Τράπεζες και HIG), κατ' αναλογίαν του ποσοστού τους, στον δανεισμό αυτής.
Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα ενεργειών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν, σημειώνεται ότι, κατά τη Συμφωνία Αναδιάρθρωσης, η κεφαλαιοποίηση δανεισμού, πρόκειται να λάβει χώρα, μετά τη διαγραφή των μετοχών της εταιρίας από το Χ.Α., εκτός εάν απαιτηθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα, η επίσπευση της χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης, πριν από τη διαγραφή των μετοχών από το Χ.Α. Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι, από την ανακοίνωση της Δημόσιας Πρότασης και καθ'όλη τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της, η εταιρία δεν θα προβεί σε καμία εταιρική πράξη που θα έχει επίπτωση στο μετοχικό κεφάλαιο και στα υφιστάμενα δικαιώματα ψήφου της.
Περαιτέρω, σημειώνεται ότι ο Προτείνων έχει ήδη αποκτήσει και κατέχει το 100% των μετατρέψιμων ομολόγων ενώ, το 50% των Senior ομολόγων, θα μεταβιβαστούν στον Προτείνοντα, με βάση τη Συμφωνία Αναδιάρθρωσης, πριν από τη μετατροπή τους σε μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας. Επιπλέον, ο Προτείνων μπορεί, στο μέτρο που δεν θα επηρεάζεται ο σχεδιασμός για τη διαγραφή των μετοχών της από το Χ.Α. και κατά το μέρος που θα επιλέξει, να προβεί στη συμφωνημένη μείωση του συνολικού δανεισμού που θα κατέχει, μέσω διαγραφής, αντί της μεθόδου κεφαλαιοποίησης αυτού».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ