Τα «κόκκινα» δάνεια του Ιατρικού και τα 8,8 εκ που εισέπραξαν οι διοικούντες

Τα «κόκκινα» δάνεια του Ιατρικού και τα 8,8 εκ που εισέπραξαν οι διοικούντες
Σοβαρότατα χρηματοοικονομικά προβλήματα αντιμετωπίζει

ο όμιλος του Ιατρικού Αθηνών καθώς όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις η εταιρία όχι μόνο δεν πληροί τις ρήτρες του ομολογιακού δανείου ύψους 165,12 εκ Ευρώ αλλά ήδη ληξιπρόθεσμες οφειλές οφειλές δόσεων του συγκεκριμένου ομολογιακού δανείου ύψους 18,427 εκ Ευρώ. Η ρήτρα η οποία έχει παραβιαστεί από το Ιατρικό προβλέπει ότι τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων προς το σύνολο των χρεωστικών τόκων µείον τους πιστωτικούς τόκους να παραµείνει µεγαλύτερος ή ίσος του 1,5 για το έτος 2013 για την εταιρία.
Το εντυπωσιακό βέβαια είναι ότι ενώ η εταιρία αντιμετωπίζει σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα οι αμοιβές ΔΣ και διευθυντικών στελεχών διαμορφώνονται το 2013 στα 5,522 εκ Ευρώ με μείωση μόλις 300 χιλιάδες Ευρώ σε σχέση με το 2012. Επιπλέον στο τέλος του 2012 υπήρχαν υποχρεώσεις σε μέλη της διοίκησης 3,176 εκ Ευρώ ενώ στο τέλος του 2013 οι υποχρεώσεις έχουν μειωθεί στα 816.000 Ευρώ. Αυτό πρακτικά σημαίνει από τον όμιλο προς τα μέλη της διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη εκταμιεύτηκε σε μια χρονιά όπου υπήρξε αδυναμία αποπληρωμής υποχρεώσεων το ποσό των 8,8 εκ Ευρώ περίπου. Επιπλέον εταιρία επιβαρύνθηκε από απομείωση απαίτησης από τη la Vie Assurance στην οποία είχαν συμφέρον οι βασικοί μέτοχοι.
Σημειωτέον ότι ο τζίρος του ομίλου το 2013 ανήλθε σε 142,4 εκ ευρώ από από 229,5 εκ Ευρώ και οι ζημίες σε 38,6 εκ ευρώ από 7,7 εκ Ευρώ περίπου.
ΝΙΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ