Στήσε τη δική σου δουλειά με επιχορήγηση 60% - Οι προθεσμίες, η διαδικασία

Στήσε τη δική σου δουλειά με επιχορήγηση 60% - Οι προθεσμίες, η διαδικασία
Eως και 10.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανά την ελληνική επικράτεια, φιλοδοξεί να ενισχύσει το υπουργείο Ανάπτυξης μέσα από τη δράση για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων η οποία χρηματοδοτείται με κονδύλια από το ΕΣΠΑ. Τα 465 εκατομμύρια που θα μοιραστούν ως επιχορήγηση, θα πρέπει λογικά να οδηγήσουν σε επενδύσεις ύψους περίπου 900 εκατ. ευρώ αλλά και 4000 νέες εργασίας. Για να γίνουν όλα αυτά, θα πρέπει και οι τράπεζες να ρίξουν χρήμα στην αγορά. Διότι εκτός από την επιχορήγηση που φτάνει στο 60%, υπάρχουν και τα ίδια κεφάλαια του 40% τα οποία με κάποιο τρόπο θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν. Όλες οι χρηστικές λεπτομέρειες που πρέπει να γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος, έχουν ως εξής:
 • Ποιους αφορά: Υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες μέχρι τις 31.12.2011, έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας. Αφορά επίσης και νέες ή υποσύσταση επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των υφιστάμενων.
 • Πόσα χρήματα είναι η επιδότηση: Εξαρτάται από τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία και τα ποσά έχουν ως εξής:
 1. 1.30.000 έως 300.000 ευρώ για τη Θεματική Ενότητα «Μεταποίηση»
 2. 2. 20.000 έως 300.000 ευρώ για τη Θεματική Ενότητα «Τουρισμός»
 3. 3. 20.000 έως 100.000 ευρώ για τη Θεματική Ενότητα «Εμπόριο -Υπηρεσίες»
 • Οι προθεσμίες ολοκλήρωσης της επένδυσης:

Και πάλι οι προθεσμίες εξαρτώνται από τον κλάδο:

(1) δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης για τις Θεματικές Ενότητες «Μεταποίηση» και «Τουρισμός»

(2) δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης για τη Θεματική Ενότητα «Εμπόριο -Υπηρεσίες». Υπάρχει η δυνατότητα τρίμηνης παράτασης ενώ η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει την 30/06/2015.

 • Η διαδικασία αξιολόγησης:

Η αξιολόγηση γίνεται σε δύο στάδια:

 • έλεγχος από τον ΕΦΕΠΑΕ (που επιλέχτηκε ως ο ενδιάμεσος φορέας) τυπικών προϋποθέσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής των προτάσεων
 • αξιολόγηση των προτάσεων με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

α. Τεχνική Κατάσταση Επιχείρησης

β. Οικονομική Κατάσταση Επιχείρησης (μόνο για τις υφιστάμενες)

γ. Κατάσταση Επενδυτικού Σχεδίου

δ. Επιπτώσεις Επενδυτικού Σχεδίου στην κοινωνία και οικονομία

Για τις ανάγκες της εγκριτικής διαδικασίας του προγράμματος, δημιουργούνται 13 Επιτροπές Αξιολόγησης (μία ανά περιφέρεια) οι οποίες είναι 5μελείς. Μετά το τέλος της διαδικασίας αξιολόγησης, εκδίδεται η Απόφαση Ένταξης των έργων στα Ε.Π. του ΕΣΠΑ

Τα διαδικαστικά

Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 25 Φεβρουαρίου ενώ ο κύκλος θα κλείσει στις 25/04/2013. Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να μελετήσουν τον οδηγό του προγράμματος. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρουν στις ιστοσελίδες:

 1. 1)http://www.antagonistikotita.gr
 2. 2)www.espa.gr
 3. 3)www.efepae.gr

Επίσης, πληροφορίες διατίθενται μέσω του ΕΦΕΠΑΕ (τηλ. 210 – 6985210) αλλά και του γραφείου πληροφόρησης ΕΥΔΕΠΑΕ (τηλ 8011136300)

Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική και οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας: www.ependyseis.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ