Τι θα αλλάξει με την πλήρη άρση των capital controls

Στις αρχές Σεπτεμβρίου  η πλήρης άρση των περιορισμών – Υπό εξέταση το ελληνικό αίτημα – Αισιοδοξία για επιστροφή καταθέσεων στις τράπεζες

Τι θα αλλάξει με την πλήρη άρση των capital controls

Εκτός τραπεζικού συστήματος εξακολουθούν να λιμνάζουν περισσότερα από 25 δις. ευρώ σε χαρτονομίσματα τα οποία είναι παρκαρισμένα εντός αλλά και εκτός Ελλάδας. Η κυβέρνηση έχει ήδη στείλει το σχέδιο για την πλήρη άρση των περιορισμών στην διακίνηση κεφαλαίων στους αρμόδιους εντός και εκτός Ελλάδας και περιμένει το πράσινο φως για να προχωρήσει μέσα στον Σεπτέμβριο. Ποιες αλλαγές θα επιφέρει αυτό στη ζωή μας; Μπορεί να μην επηρεαστεί η καθημερινότητα όσων χρησιμοποιούν μόνο το ATM αλλά χιλιάδες πολίτες που έχουν συναλλαγές με το εξωτερικό θα αισθανθούν απελευθερωμένοι. Ύστερα από τέσσερα και πλέον χρόνια, θα ταξιδεύουμε στο εξωτερικό μεταφέροντας όσα χρήματα θέλουμε ενώ όσοι θέλουν να στείλουν λεφτά στο εξωτερικό είτε για λόγους υγείας είτε για σπουδές δεν θα αντιμετωπίζουν κανένα εμπόδιο

Η Ελλάδα χωρίς τα capital controls θα αποτελέσει ελκυστικό προορισμό καταθέσεων για έναν ακόμη λόγο: οι τράπεζες του εξωτερικού όχι μόνο δεν δίνουν τόκο αλλά χρεώνουν και πολύ υψηλά έξοδα διαχείρισης στους καταθέτες με υπόλοιπα κάτω των 200.000 ευρώ. Ένα ασφαλές τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα χωρίς τα capital controls μπορεί να αποδεχτεί πολύ "φιλόξενο" και λιγότερο δαπανηρό για όσους θελήσουν να επαναπατρίσουν κεφάλαια.

Δείτε τις διατάξεις που αυτή τη στιγμή μας στέκονται εμπόδιο και οι οποίες θα αποτελέσουν παρελθόν μέσα στον Σεπτέμβριο

Αναλήψεις μετρητών στο εξωτερικό έως και 5000 ευρώ

(Από την 1η Οκτωβρίου 2018 επιτρέπονται οι κάθε μορφής αναλήψεις μετρητών από τα ιδρύματα στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των αναλήψεων με χρήση πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών που έχουν εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, έως του ποσού των ευρώ πέντε χιλιάδων (5.000) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα, ανά ημερολογιακό μήνα ανά καταθέτη (Customer ID), ανά πιστωτικό ίδρυμα).

Μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό έως και 10.000 ευρώ

Η μεταφορά κεφαλαίων ή μετρητών στο εξωτερικό, με κάθε τρόπο, απαγορεύεται, περιλαμβανομένης της εντολής μεταφοράς κεφαλαίων σε λογαριασμούς που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν και λειτουργούν στο εξωτερικό, καθώς και της μεταφοράς κεφαλαίων με τη χρήση πιστωτικών, προπληρωμένων και χρεωστικών καρτών για διασυνοριακές πληρωμές. Επιτρέπεται ειδικώς η μεταφορά χαρτονομισμάτων σε ευρώ ή και σε ξένο νόμισμα έως του ποσού των ευρώ δέκα χιλιάδων (10.000) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά φυσικό πρόσωπο και ανά ταξίδι στο εξωτερικό, έως την έκδοση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 17 του παρόντος άρθρου πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Από τον περιορισμό του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού. Επιτρέπεται ειδικώς η αποδοχή και εκτέλεση εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό από πιστωτικά ιδρύματα έως του ποσού των ευρώ τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ανά κωδικό πελάτη (Customer ID) και ανά ημερολογιακό δίμηνο από 1ης Ιουλίου 2018 και εφεξής, μέχρι μηνιαίου ορίου σε ευρώ για το σύνολο των ανωτέρω ιδρυμάτων, το οποίο θα ορίζει και θα κατανέμει ανά πιστωτικό ίδρυμα με απόφασή της η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

Εμβάσματα στο εξωτερικό έως και 4000 ευρώ

Κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η αποδοχή και εκτέλεση εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό από τα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύματα πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσώπων αυτών, καθώς και από ιδρύματα πληρωμών άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. που παρέχουν νομίμως μέσω αντιπροσώπων τους στην Ελλάδα ή μέσω της εταιρείας Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. υπηρεσίες εμβασμάτων (money remittance), έως του ποσού των ευρώ τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ανά φυσικό πρόσωπο/πληρωτή ανά ημερολογιακό δίμηνο από 1ης Ιουλίου 2018 και εφεξής, και μέχρι μηνιαίου ορίου σε ευρώ για το σύνολο των ανωτέρω παροχών Υπηρεσιών Πληρωμών, το οποίο θα ορίζει και θα κατανέμει ανά πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών με απόφαση της η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών. Το όριο ανά πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών, τον ακριβή τρόπο υπολογισμού του οποίου ορίζει με απόφαση της η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, νοείται ως το υπόλοιπο που προκύπτει σε μηνιαία βάση κατόπιν συμψηφισμού των εισερχομένων (προς την Ελλάδα) με τα εξερχόμενα (προς το εξωτερικό) εμβάσματα που έχουν διενεργηθεί μέσω του παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών.

Συναλλαγές επιχειρήσεων στο εξωτερικό άνω των 100.000 ευρώ

Συναλλαγές νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, που δεν υπερβαίνουν τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, η καθεμία, ανά πελάτη, ανά ημέρα, κατόπιν προσκόμισης των σχετικών τιμολογίων και λοιπών παραστατικών και δικαιολογητικών, τα οποία θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση με την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα δηλώνουν ότι τα ως άνω προσκομισθέντα έγγραφα είναι γνήσια και δεν έχουν προσκομισθεί σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα. Οι ως άνω συναλλαγές θα διεκπεραιώνονται απευθείας από το δίκτυο των καταστημάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων, με πίστωση του λογαριασμού του αντισυμβαλλομένου και θα υπολογίζονται εντός του εβδομαδιαίου ορίου που ορίζεται από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών για κάθε πιστωτικό ίδρυμα.

Συναλλαγές φυσικών προσώπων έως και 2000 ευρώ τον μήνα για σοβαρό λόγο

Συναλλαγές φυσικών προσώπων που επιβάλλονται από σοβαρούς λόγους υγείας ή εξαιρετικούς κοινωνικούς λόγους και αφορούν εκτέλεση πληρωμών προς το εξωτερικό ή ανάληψη μετρητών, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στο πιστωτικό ίδρυμα, από τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων. Τα προαναφερόμενα αιτήματα θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση με την οποία τα προαναφερόμενα φυσικά πρόσωπα δηλώνουν ότι τα ως άνω προσκομισθέντα έγγραφα είναι γνήσια και δεν έχουν προσκομισθεί σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα. Το μηνιαίο όριο καθορίζεται σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ ανά φυσικό πρόσωπο (με μία ή περισσότερες συναλλαγές) στο σύνολο των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα. Οι ως άνω συναλλαγές θα διεκπεραιώνονται απευθείας από το δίκτυο των καταστημάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ