Εγκύκλιος οδηγιών για συμπλήρωση δεδομένων και χρήση του e-ΠΔΕ

Εγκύκλιος οδηγιών για συμπλήρωση δεδομένων και χρήση του e-ΠΔΕ

Αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια

Εγκύκλιο με οδηγίες για τη συμπλήρωση δεδομένων και για τη χρήση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων (ΔΔΕ) του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, (e-ΠΔΕ) εξέδωσε το υπουργείο Οικονομίας, η οποία αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια.

Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο: «στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων αναφορικά με την εκτέλεση, τα στελέχη της ΔΔΕ και οι τεχνικοί που την υποστηρίζουν δεν θα μπορούν να παράσχουν καμία αρωγή σε θέματα τακτοποίησης δεδομένων. Επιπρόσθετα, θα ενεργοποιηθεί έλεγχος που δεν θα επιτρέπει στις πληρωμές να ξεπερνούν το ύψος του ποσού της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής (ΝοΔε), και, επίσης, δεν θα επιτρέπεται στους χρήστες να αλλάξουν δεδομένα που προήλθαν από το ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Επομένως κρίνεται απολύτως απαραίτητο η τακτοποίηση των δεδομένων των έργων να πραγματοποιηθεί με ακρίβεια και εγκαίρως ώστε να μην αποτελέσει εμπόδιο για την επιτάχυνση της υλοποίησης του ΠΔΕ 2019.

Μετά και την ολοκλήρωση του εμπλουτισμού των δεδομένων του, το e-ΠΔΕ αναμένεται να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο που θα υποστηρίξει την καθημερινή εργασία όλων των εμπλεκομένων.

Παρακαλούνται όλοι οι αρμόδιοι φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία κατάρτισης και εκτέλεσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για την αυστηρή τήρηση των οδηγιών και προθεσμιών, έτσι ώστε να συμβάλουν στον αποδοτικό σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση του ΠΔΕ».

Όπως υπενθυμίζεται στην εγκύκλιο, όλες οι διαδικασίες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έχουν μηχανογραφηθεί και εκτελούνται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων (ΔΔΕ) του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το e-ΠΔΕ. Βασική και συνεχή μέριμνα της διεύθυνσης, όπως επισημαίνεται, αποτελεί η ορθή αποτύπωση των στοιχείων των έργων του ΠΔΕ και η προσαρμογή του συστήματος στις εκάστοτε νομοθετικές και θεσμικές απαιτήσεις, με γνώμονα την ενίσχυση της αποδοτικότητας στην εκτέλεση και παρακολούθηση του ΠΔΕ.

«Η παροχή αξιόπιστων δεδομένων για τα έργα του ΠΔΕ είναι καίριας σημασίας για την άρτια παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προγράμματος, την έγκυρη πληροφόρηση όλων των εμπλεκόμενων και την έγκαιρη λήψη διορθωτικών ενεργειών από τις αρμόδιες υπηρεσίες, και σε τελική ανάλυση για την αύξηση της απορρόφησης των διαθέσιμων πόρων και την ενίσχυση της ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας».

Στη φάση του σχεδιασμού και της υλοποίησης των παραμέτρων του Πληροφοριακού Συστήματος, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη δημιουργία κατάλληλων διεπαφών με άλλα Πληροφοριακά Συστήματα (π.χ. ΟΠΣ ΕΣΠΑ, Τράπεζα της Ελλάδας, ΟΠΣ ΔΠ) ούτως ώστε να γίνεται αυτόματα η μετάπτωση των δεδομένων και να αποφεύγεται η εκ νέου εισαγωγή από τους χρήστες δεδομένων στο σύστημα. Σημαντική είναι η πληροφόρηση μέσω της αλληλεπίδρασης με τους χρήστες του e-ΠΔΕ, που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία φιλικότερου περιβάλλοντος και την αύξηση της ικανοποίησης αυτών. Στη φάση του εμπλουτισμού των δεδομένων του συστήματος, βασικές παράμετροι αποτελούν αφενός η παροχή σαφών οδηγιών προς τους χρήστες κι αφετέρου η υπεύθυνη και αξιόπιστη εισαγωγή των δεδομένων στο σύστημα από τους χρήστες.

«Με την εγκύκλιο, και σε συνέχεια των οδηγιών που δόθηκαν με την εγκύκλιο οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2019 και τον προγραμματισμό των δαπανών ΠΔΕ 2020-2022 (αρ. πρωτ. 25853/28.02.2019, ΑΔΑ: Ω80Θ465ΧΙ8-ΦΘΤ), αποκαλούμενη στο εξής «εγκύκλιος ΠΔΕ», αποστέλλονται αναλυτικές οδηγίες με τις απαιτούμενες ενέργειες που αφορούν κάθε οντότητα δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς χρηματοδότησης και εκτέλεσης του ΠΔΕ καλούνται να συμπληρώσουν τα δεδομένα στο e-ΠΔΕ αξιόπιστα και σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Επίσης στο τέλος της εγκυκλίου γίνεται ενημέρωση για κάποιες πρόσθετες εκτυπώσεις με τις οποίες έχει εμπλουτιστεί το σύστημα ενώ για το σημαντικό θέμα της επικαιροποίησης της τομεακής κατανομής των έργων ΠΔΕ θα ακολουθήσει νεότερη ειδική εγκύκλιος».

Αναλυτικότερες πληροφορίες: https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω4Η5465ΧΙ8-Π4Ξ?inline=true

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ