Οι τρεις τομείς που θα επενδύει το Ταμείο Συνεπενδύσεων

Οι τρεις τομείς που θα επενδύει το Ταμείο Συνεπενδύσεων
Το Ταμείο Συνεπενδύσεων για τη σύσταση του οποίου υπεγράφη σήμερα η συμφωνία, θα χρηματοδοτεί επιχειρήσεις συμμετέχοντας στα κεφάλαιά τους και όχι μέσω παροχής δανείων.

Η χρηματοδότηση θα παρέχεται μέσω ενδιάμεσων ταμείων συμμετοχών, τα οποία θα επιλέγονται μετά από διαγωνισμό. Το Ταμείο θα επενδύει σε τρεις βασικούς τομείς:

α) στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας,

β) στον τομέα της γενικής επιχειρηματικότητας για επιχειρήσεις σε αρχικά στάδια και

γ) στον τομέα της γενικής επιχειρηματικότητας για επιχειρήσεις σε στάδιο ανάπτυξης.

Σε κλαδικό επίπεδο, θα απευθύνεται σε κάθε είδους επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη όμως έμφαση στους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή τον τουρισμό, την ενέργεια, την αγροδιατροφή, το περιβάλλον, την εφοδιαστική αλυσίδα, τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, την υγεία και φαρμακευτική βιομηχανία, τη δημιουργική και πολιτιστική βιομηχανία, τα υλικά και τις κατασκευές.

Η επενδυτική πλατφόρμα του Ταμείου Συμμετοχών, τη διαχείριση του οποίου θα αναλάβει το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο EIF, θα ξεκινήσει τη λειτουργία της με κεφάλαια 200 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ), 60 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο και επιπλέον κεφάλαια από διεθνή πιστωτικά ιδρύματα και ιδιώτες επενδυτές. Θα υπάρχει επίσης η δυνατότητα να συνεπενδυθούν πόροι από το «Σχέδιο Γιουνκερ» ενώ ουσιαστική εμπλοκή στην επενδυτική πλατφόρμα θα έχει ο νέος δημόσιος αναπτυξιακός φορέας, που θα προκύψει από τη αναβάθμιση του ΕΤΕΑΝ και τη θυγατρική του, το ΤΑΝΕΟ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αρμοδίων παραγόντων με τη χρηματοδοτική συμμετοχή ιδιωτών συνεπενδυτών, τα συνολικά κεφάλαια του νέου Ταμείου αναμένεται να ανέλθουν στο 1 δισ. ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ