Στον Ιβαν Σαββίδη για 30+10 χρόνια το Μακεδονία Παλλάς

Στον Ιβαν Σαββίδη για 30+10 χρόνια το Μακεδονία Παλλάς
Την υπογραφή σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης του ακινήτου που στεγάζει το ξενοδοχείο «Μακεδονία Παλλάς» ανακοίνωσε η διοίκηση του ΙΚΑ ως ιδιοκτήτρια των εγκαταστάσεων. Η συμφωνία προβλέπει καταβολή μηνιαίου μισθώματος και ένα μέρος από τον τζίρο εφόσον αυτός ξεπεράσει ένα συγκεκριμένο επίπεδο.

Η Διάρκεια της Μίσθωσης ορίζεται στα30 έτημε δικαίωμα παράτασης για10 επιπλέον έτη,με μηνιαίο μίσθωμα143.500 € ήτοι ετησίως 1.722.000 €. Πέραν του ανωτέρω μισθώματος η μισθώτρια θα καταβάλλει στον εκμισθωτή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ετησίως εφάπαξ, ποσοστό επί του κύκλου εργασιών, πλέον των πάσης φύσεως εσόδων εκμετάλλευσης. Για το τμήμα του κύκλου εργασιών από τα επ΄τα έως τα 11 εκατομμύρια ευρώ, το τμήμα των εσόδων θα ανέρχεται στα 11 εκατομμύρια ευρώ.

Υπογραμμίζεται ότι η μισθώτρια εταιρεία υποχρεούται να υλοποιήσει επενδυτικό πρόγραμμα ελαχίστου ύψους 5.000.000 € εντός δύο ετών από την έναρξη της μίσθωσης. Πριν την υπογραφή της σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης η μισθώτρια παρέδωσε στο εκμισθωτή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τις εξής προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές:

  • Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσού 2.296.000 €
  • Εγγυητική επιστολή υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος ποσού 1.500.000 €

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ