Μάθετε πώς θα πάρετε επιχειρηματικό δάνειο μεχρι 800.000 ευρώ

Μάθετε πώς θα πάρετε επιχειρηματικό δάνειο μεχρι 800.000 ευρώ
Από 10.000 έως και 800.000 θα κυμαίνεται το ύψος των επιχειρηματικών δανείων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την προώθηση της Δράσεως “Τ.ΕΠΙΧ. - Ταμείο Εγγυοδοσίας”.

Στο πλαίσιο αυτό η Alpha Bank υπέγραψε σύμβαση με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.).
Η Δράση “Τ.ΕΠΙΧ. - Ταμείο Εγγυοδοσίας” απευθύνεται σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ως Κανονισμός ΕΚ 800/2008, Παράρτημα Ι, της Ε.Ε.), όλων των κλάδων της οικονομίας και κάθε σταδίου λειτουργίας, οι οποίες είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες, πληρούν τους Κανόνες της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και υλοποιούν επενδυτικό/ επιχειρηματικό σχέδιο, ανεξαρτήτως της υπαγωγής του ή μη σε καθεστώς κρατικής ενισχύσεως (π.χ. Επενδυτικός Νόμος).
Η Δράση καλύπτει τραπεζικά επενδυτικά δάνεια χρηματοδοτήσεως παγίων, δάνεια επιχειρηματικής αναπτύξεως και κεφάλαια κινήσεως έναντι επιχορηγήσεως.
Αναλόγως του Προγράμματος, το ύψος εκάστου δανείου μπορεί να ανέρχεται από Ευρώ 10.000 έως Ευρώ 800.000, ενώ η διάρκειά του κυμαίνεται από δύο έως δέκα έτη, συμπεριλαμβανόμενης και περιόδου χάριτος καταβολής κεφαλαίου.
Το επιτόκιο εκτοκισμού είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο και συνομολογείται μεταξύ Τραπέζης και δανειολήπτη. Η αποπληρωμή πραγματοποιείται σε μηνιαίες,
τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες χρεολυτικές ή τοκοχρεολυτικές δόσεις, ενώ, σε περίπτωση πρόωρης, μερικής ή ολικής αποπληρωμής, δεν επιβάλλεται ποινή.
Η Δράση ισχύει έως την 1.4.2014 (ενεργοποίηση δανειακών συμβάσεων), εκτός και εάν εξαντληθούν νωρίτερα τα εγγυοδοτικά κεφάλαια του Τ.ΕΠΙ.Χ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ