Μειωμένα τα κέρδη στον ασφαλιστικό κλάδο το 2014

Μειωμένα τα κέρδη στον ασφαλιστικό κλάδο το 2014
«Το 2014 ήταν μια δύσκολη οικονομική χρονιά για την Ελλάδα. Σε αυτό το περιβάλλον η ελληνική ασφαλιστική αγορά επέδειξε αξιοσημείωτη αντοχή με τη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων να διαμορφώνεται στα 4 δισ. ευρώ, σημειώνοντας συγκρατημένη μείωση 1,2% σε σχέση με το 2013» σημειώνει στον πρόλογο της ετήσιας στατιστικής έκθεσης του κλάδου, η γενική διευθύντρια της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος Μαργαρίτα Αντωνάκη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, συνολικά 65 ασφαλιστικές επιχειρήσεις δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα το 2014 σημειώνοντας 4 δισ. ευρώ παραγωγή ασφαλίστρων ενώ πλήρωσαν 2,4 δισ. ευρώ σε αποζημιώσεις.

Από τα 4 δισ. ευρώ, το 1,9 δισ. ευρώ προήλθε από τις ασφάλειες ζωής, που σημειώνουν μία αύξηση της τάξης του 13,3% σε αποπληθωρισμένες τιμές έναντι του 2013.Αντίθετα πτώση σημείωσαν τα ασφάλιστρα που προήλθαν από τις ασφαλίσεις κατά ζημιών, το ποσοστό των οποίων μειώθηκε κατά 10,5% ή 9,4% σε αποπληθωρισμένες τιμές.

Οι σημαντικότεροι σε όγκο ασφαλίστρων κλάδοι- στις ασφαλίσεις κατά ζημιών- είναι αυτοί που έχουν σχέση με την ασφάλιση του αυτοκινήτου και της περιουσίας. Οι δύο κλάδοι σχετικά με την ασφάλιση αυτοκινήτου (αστική ευθύνη και κάλυψη χερσαίων οχημάτων) είναι μειωμένοι κατά 14,1% σε σχέση με το 2013 και συγκεντρώνουν 1,2 δισ. ευρώ.

Οι τρεις κλάδοι σχετικά με την ασφάλιση περιουσίας και ειδικότερα η ασφάλιση για πυρκαγιά και στοιχεία της φύσης, λοιπές ζημιές αγαθών και διάφορες χρηματικές απώλειες συγκεντρώνουν 503 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένοι κατά 8,4% σε σχέση με το 2013.

Οι συνολικές αποζημιώσεις που κατέβαλαν το 2014 οι ασφαλιστικές εταιρίες μειώθηκαν κατά 10,7% και ανήλθαν στα 2,4 δις ευρώ. Από αυτά το 1,5 δισ. ευρώ ήταν οι αποζημιώσεις και οι παροχές για τις ασφαλίσεις ζωής και τα 850 εκατ. ευρώ οι ασφαλίσεις κατά ζημιών.

Τη μερίδα του λέοντος στις αποζημιώσεις έχει ο κλάδος ασφάλισης αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων, καθώς οι εταιρίες πλήρωσαν στους δικαιούχους 567 εκατ. ευρώ.

Τέλος οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατέγραψαν κέρδη προ φόρων ύψους 377 εκατ. ευρώ ενώ τα καθαρά κέρδη μετά τη φορολογία έφτασαν στα 244 εκατ. ευρώ. Παρομοίως τα κέρδη πριν τη φορολογία του 2013 ήταν 548 εκατ. ευρώ ενώ το αποτέλεσμα μετά φόρων έφτασε τα 410 εκατ. ευρώ.

TÔ 2014 ‹Ù·Ó Ì›· ·ÎfiÌ· ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.
™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Â¤‰ÂÈÍ ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË ·ÓÙÔ¯‹
Ì ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙ· 4 ‰ÈÛ. ú,
ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ÓË Ì›ˆÛË (-1,2%) Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2013.