Δήμος Αθηναίων: Ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα ένδειας (Όροι και προϋποθέσεις)

Δήμος Αθηναίων: Ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα ένδειας (Όροι και προϋποθέσεις)
Με ανακοίνωσή του, ο Δήμος Αθηναίων γνωστοποιεί ότι από αύριο, Πέμπτη, ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα ένδειας 2015 και θα διαρκέσουν έως 15/3 για την εφάπαξ καταβολή του επιδόματος σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν έντονα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα.

Η περίοδος κατάθεσης των αιτήσεων με τα ακόλουθα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι 15/01/2015 έως και 15/03/2015:

1) Αίτηση στη Λιοσίων 22, στον 2ο όροφο, στο Γενικό Πρωτόκολλο ή στα Σ.Ε.Δ. (Σημεία Εξυπηρέτησης Δημότη) της περιοχής τους ή στην Αγίου Κωνσταντίνου 14, στον 2ο όροφο στο πρωτόκολλο. Να αναγράφονται υποχρεωτικά ο Α.Μ.Κ.Α. και τα δικαιολογητικά που κατατίθενται αριθμημένα.

2) Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και Άδειας διαμονής.

3) Εκκαθαριστικό εφορίας τρέχοντος έτους από αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση οφειλών από τη Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση που δεν μπορεί να λάβει εκκαθαριστικό λόγω οφειλών.

4) Αντίγραφο Ε9 ή Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται πως δεν έχει περιουσιακά στοιχεία στο όνομά του ( παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.2690/1999) επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.

5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (ζητείται και αυτεπάγγελτα ).

6) Αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας ή βιβλιαρίου κοινωνικής ασφάλισης (απορίας).

7) Υπεύθυνη Δήλωση ότι όλα τα στοιχεία που προσκομίζει είναι αληθή, επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.

8) Συμβόλαιο σπιτιού ή απόδειξη ενοικίου και στην περίπτωση που δεν υπάρχουν, λογαριασμός ΔΕΚΟ στο όνομα του αιτούντος ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

Επιμέρους δικαιολογητικά ανά περίπτωση:

1) Κατάσταση ανεργίας: Αντίγραφο κάρτας ανεργίας και στην περίπτωση που επιδοτείται βεβαίωση ως επιδοτούμενος άνεργος.

2) Δικαιούχοι επιδομάτων Πρόνοιας: Αναγνωριστική απόφαση χορήγησης επιδόματος.

3) Προβλήματα Υγείας: Αντίγραφα πρόσφατων ιατρικών γνωματεύσεων από Δημόσιο φορέα.

4) Πιστοποιητικό Οικονομικής Αδυναμίας

Διευκρινίσεις

- Όταν πρόκειται για άτομα που συμβιώνουν στην ίδια οικία, δικαίωμα αίτησης έχει ο ένας εξ΄αυτών.

- Στην αίτηση να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία επικοινωνίας με τον αιτούντα

- Η Υπηρεσία επιφυλάσσεται να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον αυτά κριθούν απαραίτητα από τον κοινωνικό λειτουργό προς επιβεβαίωση και ενίσχυση του αιτήματος του εξυπηρετούμενου.