Νέο καθεστώς στην προώθηση ασφαλιστηρίων συμβολαίων «unit linked»

Νέο καθεστώς στην προώθηση ασφαλιστηρίων συμβολαίων «unit linked»
Νέο καθεστώς ισχύει στην προώθηση ασφαλιστηρίων συμβολαίων «unit linked» όπως ενημερώνει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με επιστολή της Τραπέζης της Ελλάδος (αρ.πρωτ. 504/10-06-2014), για τη σύναψη «unit linked» ασφαλιστηρίων συμβολαίων ισχύουν τα εξής:

«Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές οι οποίοι προωθούν επενδυτικά προγράμματα (επενδυτικά χαρακτηριστικά- unit linked) απαιτείται να έχουν ειδική πιστοποίηση γνώσεων (επιπέδου Δ) η οποία πιστοποιείται με την αναγραφή στην ταυτότητά τους ότι επιτρέπεται στον συγκεκριμένο ασφαλιστικό διαμεσολαβητή η προώθηση unit linked ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

Στην αντίθετη περίπτωση είναι απαραίτητη η ρητή αναγραφή ότι η εν λόγω προώθηση δεν επιτρέπεται στον συγκεκριμένο ασφαλιστικό διαμεσολαβητή».