«Χαράτσι» για κάθε εργαζόμενο πληρωτέο έως την...Παρασκευή- Οι λεπτομέρειες

«Χαράτσι» για κάθε εργαζόμενο πληρωτέο έως την...Παρασκευή- Οι λεπτομέρειες
 Προσοχή, προσοχή. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα η υποχρέωση απέναντι στο ΙΚΑ είναι διπλή. Εκτός από τις ασφαλιστικές εισφορές του μήνα, θα πρέπει να καταβληθούν και 20 ευρώ για τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Για πρώτη φορά, ενεργοποιείται το ειδικό τέλος υπέρ των παιδικών κατασκηνώσεων. Υπόχρεος είναι ο εργοδότης. Μπορεί να το …αφαιρέσει από τον μισθό του εργαζόμενου; Δείτε τι προβλέπει η νομοθεσία και όλη τη διαδικασία.

Η προθεσμία για την καταβολή του ποσού εκπνέει την επόμενη Παρασκευή. Μέχρι τότε, οι υπόχρεοι εργοδότες πρέπει να πληρώσουν το ποσό των 20 ευρώ ανά εργαζόμενο υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων. Το ποσό των 20 ευρώ, αφορά σε κάθε εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Από το ΙΚΑ, διευκρινίστηκε ότι «η είσπραξη του ανωτέρω ποσού θα αφορά όσους εργαζόμενους απασχολήθηκαν και μισθοδοτήθηκαν κατά τον μήνα Αύγουστο του τρέχοντος έτους (2013) και συνεπώς η είσπραξη της ανωτέρω εισφοράς δεν θα ανατρέξει στα δύο προηγούμενα έτη 2011 και 2012». Άρα, και για τους υπαλλήλους που προσλήφθηκαν μετά την 01/09/2013, δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής του 20άρικου.

ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ: Είναι υποχρέωση του εργοδότη να πληρώσει το ποσό και δεν μπορεί να το αφαιρέσει από τον μισθό του εργαζόμενου.

Οι υπόχρεοι για την καταβολή εργοδότες έχουν ήδη λάβει e-mailμε οδηγίες, σχετικά με το πώς πρέπει να συνταχθεί η ΑΠΔ που θα εμπεριέχει:

• To πλήθος των απασχολουμένων για τους οποίους υφίσταται, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, υποχρέωση καταβολής του ποσού των 20 ευρώ.

• Το συνολικό ποσό που οφείλεται.

• Και ότι το ποσό αυτό, για το τρέχον έτος, θα πρέπει να καταβληθεί χωρίς επιβαρύνσεις μέχρι την 29/11/2013. Μη καταβολή του ποσού ή καταβολή μετά την ανωτέρω προθεσμία θα επιφέρει την εφαρμογή των διατάξεων για τον καταλογισμό και την αναγκαστική είσπραξη με τις προβλεπόμενες επιβαρύνσεις.

Περισσότερες λεπτομέρειες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στη σχετική εγκύκλιο του ΙΚΑ, το πλήρες κείμενο της οποίας έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Διευκρινιστικές οδηγίες για την καταβολή της εργοδοτικής εισφοράς για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) που αποτελεί πόρο του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών του Ο.Α.Ε.Δ.»

Σχετ.: 1. Η υπ’αριθμ. εγκύκλιο 49/13 της Δ/σης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

2. Οι διατάξεις των άρθρων 34 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88/18-4-2013 τ.Α΄) 89 περίπτωση Γ΄ του Ν. 3996/2011 ( ΦΕΚ 170/τ.Α΄/5- 8/2011

3.Οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 23411/2131/30-12-2011 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 29/τ.Β΄/19-1-2012)

Με την εγκύκλιο 49/13 σας είχαμε κοινοποιήσει τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 89 περίπτωση Γ΄ του Ν.3996/2011 και της υπ’ αριθμ. 23411/2131/30-12-2011 Υπουργικής Απόφασης, σχετικά με την εργοδοτική εισφορά για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ) , είχαμε δε αναφέρει ότι όσον αφορά στην καταβολή της εν λόγω εργοδοτικής εισφοράς, θα παρασχεθούν περαιτέρω οδηγίες με νεώτερο έγγραφό μας.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας παραθέτουμε ένα σύντομο ιστορικό.

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με τις διατάξεις του άρθρου 89 περίπτωση Γ΄ του Ν.3996/2011 συστήθηκε στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) «Ειδικός Λογαριασμός Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) » με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια , με σκοπό την οργάνωση και υλοποίηση κατασκηνωτικών προγραμμάτων φιλοξενίας παιδιών χαμηλόμισθων εργαζομένων και ανέργων σε θερινές παιδικές κατασκηνώσεις .

Στη συνέχεια με την υπ’αριθμ. 23411/2131/30-12-2011 Υ.Α. καθορίστηκαν οι διαδικασίες είσπραξης , ελέγχου , διαχείρισης, διάθεσης και δικαιολόγησης των κονδυλίων του Λογαριασμού αυτού.

Πόρος του Λογαριασμού ορίζεται, μεταξύ άλλων, η ετήσια εργοδοτική εισφορά είκοσι (20) ευρώ, ανά εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καταβλητέα από τους εργοδότες οι οποίοι καταβάλλουν εισφορές υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας.

Η εν λόγω εισφορά συνιστά ξεχωριστό λογαριασμό προς διαχωρισμό των λοιπών εισπραττομένων εισφορών υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το οποίο τελευταίο υποχρεούται να αποδίδει άμεσα την εν λόγω καταβαλλόμενη εργοδοτική εισφορά στον Ε.Λ.Π.Κ. προκειμένου να εξασφαλίζεται η υλοποίηση των κατασκηνωτικών προγραμμάτων εκάστου έτους.

Με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88/18-4-2013 τ.Α΄) καταργείται ο Ειδικός Λογαριασμός Κοινωνικής Πολιτικής που συστάθηκε με την ανωτέρω Π.Υ.Σ. και συστήνεται στον ΟΑΕΔ νέος Κλάδος με την επωνυμία «Λογαριασμός Κοινωνικής Πολιτικής».

Στη συνέχεια ο νέος αυτός Κλάδος ενοποιείται με τον Κλάδο με την επωνυμία «Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση » (ΛΑΕΚ) και δημιουργείται ο Ενιαίος Λογαριασμός για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών » ( Ε.Λ.Ε.Κ.Π.) , ενώ οι ενοποιούμενοι κλάδοι παραμένουν απόλυτα διακριτοί υποκείμενοι σε χωριστή παρακολούθηση και με απόλυτη διαχειριστική αυτοτέλεια.

Με τις διατάξεις της παρ. 4γ΄ του άρθρου 34 του Ν.4144/2013 ίδιου άρθρου ορίζεται ,μεταξύ άλλων, ότι τα προβλεπόμενα από την περίπτωση Γ΄ του άρθρου 89 του Ν.3996/2011 όπως εξειδικεύτηκαν στην υπ’αριθμ. 23411/2131/30-12-2011 Υ.Α. έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων αποτελούν πόρο του νεοσυσταθέντος Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.) .

2. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Όπως ανεφέρθη ανωτέρω με την υπ’αριθμ. 23411/2131/30-12-2011 Υ.Α. καθορίστηκαν οι διαδικασίες είσπραξης, ελέγχου, διαχείρισης, διάθεσης και δικαιολόγησης των κονδυλίων του « Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) ».

Ειδικότερα με την παρ.5 της απόφασης αυτής , ορίζεται ότι η εργοδοτική εισφορά 20 ευρώ καταβάλλεται από τον εργοδότη ετησίως για κάθε εργαζόμενο και εισπράττεται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ταυτόχρονα και παράλληλα με τις τακτικές υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας εισφορές μηνός Αυγούστου.

Κατά συνέπεια , με την αναφερόμενη Υ.Α. αλλά και εν συνεχεία με το υπ’αριθμ. Φ421/23680/4464/2-8-2013 διευκρινιστικό έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α. μετά από σχετικό ερώτημά μας, διευκρινίστηκε ότι, η είσπραξη του ανωτέρω ποσού θα αφορά όσους εργαζόμενους απασχολήθηκαν και μισθοδοτήθηκαν κατά το μήνα Αύγουστο του τρέχοντος έτους (2013).

Συνεπώς η είσπραξη της ανωτέρω εισφοράς δεν θα ανατρέξει στα δύο προηγούμενα έτη 2011 και 2012.

Επίσης, η εν λόγω εργοδοτική εισφορά αφορά όσους εργαζόμενους απασχολήθηκαν με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου και μισθοδοτήθηκαν κατά το μήνα Αύγουστο, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της ημερήσιας ή μηνιαίας απασχόλησής τους.

Η εργοδοτική αυτή εισφορά αφορά και τους απασχολούμενους στα οικοδομοτεχνικά έργα.

Στις περιπτώσεις μη καταβολής της εν λόγω εργοδοτικής εισφοράς από τους υπόχρεους εργοδότες, αυτή θα καταλογίζεται και θα εισπράττεται κατά τα ισχύοντα για την είσπραξη των υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εισφορών, στις περιπτώσεις δε εκπρόθεσμης καταβολής της θα επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη ( ετήσιο επιτόκιο αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ).

3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

Οι υπόχρεοι για την καταβολή εργοδότες θα πληροφορηθούν μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, με αποστολή σε αυτούς ηλεκτρονικού μηνύματος στο διαδικτυακό λογαριασμό εισόδου του εργοδότη, για την υποβολή ΑΠΔ που θα εμπεριέχει :

• To πλήθος των απασχολουμένων για τους οποίους υφίσταται, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, υποχρέωση καταβολής του ποσού των 20 ευρώ.

• Το συνολικό ποσό που οφείλεται .

• Και ότι το ποσό αυτό , για το τρέχον έτος, θα πρέπει να καταβληθεί χωρίς επιβαρύνσεις μέχρι την 29/11/2013. Μη καταβολή του ποσού ή καταβολή μετά την ανωτέρω προθεσμία θα επιφέρει την εφαρμογή των διατάξεων για τον καταλογισμό και την αναγκαστική είσπραξη με τις προβλεπόμενες επιβαρύνσεις.

Η είσπραξη της ανωτέρω εργοδοτικής εισφοράς θα λάβει χώρα μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΔΙΑΣ όπως ακριβώς και οι τρέχουσες εισφορές.

Κατόπιν τούτου, οι υπόχρεοι εργοδότες θα πρέπει να καταβάλλουν μέχρι την 29/11/2013 , με ενιαία κίνηση , τόσο τις τρέχουσες εισφορές μισθολογικής περιόδου Οκτωβρίου 2013, όσο και τις εργοδοτικές εισφορές των 20 ευρώ που αντιστοιχούν σε κάθε εργαζόμενο.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ