Ιδού το νομοσχέδιο για τα αυθαίρετα

Ιδού το νομοσχέδιο για τα αυθαίρετα
Από 20 έως 40 χρόνια θα μπορούν οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων να τα "τακτοποιήσουν", σύμφωνα με το νομοσχέδιο που  παρουσίασε σήμερα  στο υπουργικό συμβούλιο ο Γ. Παπακωνσταντίνου.

Ωστόσο τα πρόστιμα που προβλέπονται δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητα ενώ αλλάζουν τα πάντα στις μεταβιβάσεις όλων των ακινήτων από το 2012

Ποια κτίσματα κατεδαφίζονται

Εξαιρούνται και είναι άμεσα κατεδαφιστέες οι κατασκευές που προκαλούν ανεπανόρθωτη βλάβη στο περιβάλλον. Δηλαδή όσα έχουν χτιστεί μέσα σε δάσος, σε ρέματα, στον αιγιαλό σε αρχαιολογικούς χώρους

Ποια κτίσματα και για πόσο χρόνο νομιμοποιούνται

Αφορά σε κατασκευές που έχουν ανεγερθεί έως 28/4/2010 και σε επιτρεπόμενες χρήσεις

 • Για τα κτίσματα που βρίσκονται ςε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικισμών, η ρύθμιση θα ισχύει για (40) χρόνια.

 • Για τα κτίσματα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών, η ρύθμιση θα ισχύει για(20) χρόνια. Εάν ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός και καθορισμός των χρήσεων γης και των όρων και περιορισμών δόμησης της περιοχήςκαι το διατηρούμενο κτίσμα εντάσσεται σε αυτόν τότε διατηρείται για επιπλέον (20) χρόνια.Μη άρτια και μη οικοδομήσιμα αυθαίρετα

Για αυθαίρετες κατασκευές που έχουν ανεγερθεί σε μη άρτια και συνεπώς μη οικοδομήσιμα οικόπεδα, η διατήρηση επίσης αυξάνεται σε 40 χρόνια υπό την προϋπόθεση:

 • χρήσης, όμορου ή τμήματος όμορου ή οικοπέδου που βρίσκεται στο δήμο της αυθαίρετης κατασκευής, άρτιου και οικοδομήσιμου γηπέδου για τη συμπλήρωση της υπολειπόμενης αρτιότητας ή
 • ειδικού προστίμου ισοδύναμου εμβαδού γης που υπολείπεται ή
 • συνδυασμό των δύο παραπάνω.


Πως υπολογίζεται το πρόστιμο διατήρησης


Για τον υπολογισμό του προστίμου διατήρησης που θα καταβάλλουν όσοι θα ενταχθούν στη ρύθμιση θα λαμβάνονται υπόψη:

 • Η ύπαρξη οικοδομικής άδειας,
 • Η θέση του κτίσματος σε περιοχή εντός ή εκτός σχεδίου,
 • Το είδος του ακινήτου (κύρια και μοναδική κατοικία, άλλη χρήση κ.λ.π),
 • Ο τύπος της πολεοδομικής παράβασης (κατ’επέκταση ή/και καθ’ύψος υπέρβαση δόμησης/κάλυψης, παραβίαση πλάγιων αποστάσεων ή/και οικοδομικής γραμμής),
 • Η αυθαίρετη αλλαγή ως προς την χρήση της οικοδομικής άδειας,
 • Η τιμή ζώνης, βάσει του συστήματος αντικειμενικών αξιών
 • Κάθε άλλο είδος αυθαίρετης κατασκευής (π.χ. πισίνες),
 • Υπό προϋποθέσεις, κοινωνικά κριτήρια.


Ενδεικτικά πρόστιμα:

για 30τμ κατοικίας, σε διάφορες περιπτώσεις:

 • Υπέρβαση δόμησης 30τμ, εντός σχεδίου, με ΤΖ: 1.500€, α’ κατοικία -> 3.375 €
 • ΥΔ 30τμ, εντός σχεδίου, με ΤΖ: 1.500€ (+υπέρβαση ύψους >20%) -> 5.062 €
 • ΥΔ 30τμ, εντός σχεδίου, με ΤΖ: 1.500€ (+υπέρβαση κάλυψης <20%) -> 4.050 €
 • ΥΔ 30τμ, εκτός σχεδίου, με ΤΖ: 500€, (α’ κατοικία) -> 2.250 €


για 100τμ κατοικίας, σε διάφορες περιπτώσεις:

 • Υπέρβαση δόμησης 100τμ, εντός σχεδίου, με ΤΖ: 1.500€, α’ κατοικία -> 11.250 €
 • ΥΔ 100τμ, εντός σχεδίου, με ΤΖ: 1.500€(50τμ κύριοι/50τμ βοηθ.) -> 8.812 €
 • ΥΔ 100τμ, εκτός σχεδίου, με ΤΖ: 500€ (β’ κατοικία) -> 27.000 €
 • 100τμ, εκτός σχεδίου, με ΤΖ: 500€, α’ κατοικία -> 7.500 €
 • 100τμ, εκτός σχεδίου, με ΤΖ: 500€, (α’ κατοικία, χωρίς άδεια -> 22.500 €


για μεγάλα κτίρια (πλην κατοικίας) σε διάφορες περιπτώσεις:


 • Αγροτική μονάδα 1.200τμ, εκτός σχεδίου με Τ.Ζ.: 500€ ->24.000€
 • Βιομηχανία-τουρ. κατάλυμα 1.200τμ, εκτός σχεδίου με Τ.Ζ.: 500€ ->48.000€
 • Βιομηχανία-τουρ. κατάλυμα 4.000τμ, εκτός σχεδίου με Τ.Ζ.: 500€ ->200.000€
 • Βιομηχανία-τουρ. κατάλυμα 120τμ, εντός σχεδίου με Τ.Ζ.: 1.500 ->7.200€
 • Βιομηχανία-τουρ. κατάλυμα 1.200τμ, εντός σχεδίου με Τ.Ζ.: 1.500€ ->108.000€


Προβλέπεται επίσης, κατ’ αποκοπή πρόστιμο για αυθαίρετες κατασκευές μικρότερες από 20τμ:

 • εντός σχεδίου με ΤΖ<2.000€ ->2.000€
 • εντός σχεδίου με ΤΖ≥2.000€ ->3.000€
 • εκτός σχεδίου ->1.500€


Διαδικασία διατήρησης

Με πλήρη ευθύνη του ιδιοκτήτη και του μηχανικού υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη ή το νόμιμο εκπρόσωπό του, στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία ή στο ΚΕΠ μέχρι 31.12.2011, φάκελος με τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Παράβολο υπέρ του ελληνικού δημοσίου (500€, 1000€ ή 2000€, ανάλογα με το μέγεθος και το είδος της αυθαίρετης κατασκευής)
 • Έντυπο υπολογισμού του ειδικού προστίμου
 • Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με τα στοιχεία της αυθαίρετης κατασκευής.


Το έντυπο υπολογισμού θεωρείται από την Πολεοδομική Υπηρεσία προσωρινά (σε περίπτωση εξόφλησης με δόσεις) ή οριστικά (σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης) και με αυτό ο ιδιοκτήτης πληρώνει στις τράπεζες το πρόστιμό του.

Τι αλλάζει στις μεταβιβάσεις όλων των κτιρίων από 1/1/2012


Από 1/1/2012, όλα τα ακίνητα δεν θα μπορούν να μεταβιβάζονται χωρίς την υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και την δήλωση του μηχανικού που θα βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει αυθαίτερη κατασκευή στο ακίνητο και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια. Παράλληλα προβλέπονται ποινές για όλους τους εμπλεκόμενους (δικηγόρους, μεσίτες, υποθηκοφύλακες, συμβολαιογράφους, μηχανικούς) σε περίπτωση ψευδούς δηλώσεως, οι οποίες για τους μηχανικούς φτάνουν έως και αφαίρεση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων

Ι
διαίτερη έμφαση επιδιώκει να δώσει το ΥΠΕΚΑ στην ενδυνάμωση της δυνατότητας κατεδάφισης αυθαίρετων κτισμάτων, που δεν εντάσσονται στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Κατεδαφίσεων η οποία:

Υπάγεται απευθείας στο Γενικό Επιθεωρητή της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ)

Έχει τις εξής αρμοδιότητες :
α) τον εντοπισμό και τον έλεγχο αυθαίρετων επεμβάσεων και κατασκευών
β) την έκδοση και την εκτέλεση πράξεων καθαίρεσης και κατεδάφισης
γ) τη μέριμνα για την ορθή διάθεση των οικοδομικών αποβλήτων (μπάζων) και την αποκατάσταση

Εκτελεί τα πρωτόκολλα κατεδάφισης με δικά της μηχανικά μέσα ή με μέσα ιδιωτικών επιχειρήσεων μετά από σύναψη σχετικών συμβάσεων.

Εάν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις αρνηθούν να συνάψουν συμβάσεις, η ΕΥΕΚΑ ενημερώνει τις οικείες Αστυνομικές Αρχές, οι οποίες και θα αναλαμβάνουν την κίνηση της διαδικασίας μεμονωμένης πολιτικής επιστράτευσης (ν.δ. 17/1974).

Άμεσα κατεδαφιστέα θα είναι όσα αυθαίρετα βρίσκονται μέσα σε δάση, ρέματα, στον αιγιαλό και σε αρχαιολογικούς χώρους.