Προθεσμία 2 μηνών για διεκδίκηση παρακαταθηκών πριν από το 1989

Προθεσμία 2 μηνών για διεκδίκηση παρακαταθηκών πριν από το 1989
Δύο μήνες προθεσμία θα δοθεί σε όσους διεκδικούν αυτούσιες ή χρηματικές παρακαταθήκες που συστάθηκαν πριν από τον Ιανουάριο του

1989 στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδοση της παρακαταθήκης.
Αν η προθεσμία παρέλθει, οι παρακαταθήκες αυτές θεωρούνται παραγεγραμμένες. Οι μεν χρηματικές παρακαταθήκες θα παραγράφονται υπέρ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, οι δε αυτούσιες θα εκποιούνται υπέρ του Ταμείου. Τις λεπτομέρειες για την αξιοποίηση αυτούσιων και χρηματικών παρακαταθηκών προ του 1989 ρυθμίζει τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Στη συγκεκριμένη διαδικασία παραγραφής δεν θα υπαχθούν οι παρακαταθήκες που προέρχονται από αποζημιώσεις για απαλλοτριώσεις.
Όπως ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας στην επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, με την τροπολογία αντιμετωπίζεται το ζήτημα των παρακαταθηκών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων καθώς από το 1878 έως σήμερα, μόνο μια φορά, το 1984, το Ταμείο προέβη στην κήρυξη ως αζήτητων των αυτούσιων παρακαταθηκών της περιόδου 1878- 1920. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα όλες οι ανεξόφλητες αυτούσιες παρακαταθήκες, από το 1920 έως σήμερα να μην έχουν αξιοποιηθεί. Το ίδιο ισχύει όχι μόνο για τις αυτούσιες αλλά και τις ανεξόφλητες χρηματικές παρακαταθήκες που παραμένουν στο ταμείο από πολλών ετών. Για πρώτη φορά στην ιστορία των 100 ετών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, όπως είπε ο κ. Σταϊκούρας, ανελήφθη από την κυβέρνηση η πρωτοβουλία καταγραφής τους, εκτίμησής τους και αξιοποίησής τους ως αποτέλεσμα της ανάγκης για την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών στη διαχείριση μεγάλου αριθμού παρακαταθηκών που παραμένουν στο Ταμείο ήδη από τις αρχές του αιώνα.
Το πόρισμα επιτροπής που συγκροτήθηκε για το έργο αυτό έδειξε ότι υπάρχουν 36.172 αυτούσιες παρακαταθήκες. Η τροπολογία προβλέπει ότι το Ταμείο Παρακαταθηκών θα δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα του και σε δύο εφημερίδες πρόσκληση για να υποβάλουν αίτηση απόδοσής τους όσοι έχουν αποδεικτικά στοιχεία. Η πρόσκληση θα επαναληφθεί και μετά θα αρχίσει να «τρέχει» η δίμηνη προθεσμία. Η πρόσκληση θα αναρτηθεί και σε όλα τα καταστήματα του Ταμείου.