Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στο squeeze-out για την Ευρωπαϊκή Πίστη

 Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στο squeeze-out για την Ευρωπαϊκή Πίστη

Τι αποφάσισε  το Διοικητικό Συμβούλιο 

Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «CFS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», ενέκρινε μεταξύ άλλων η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 962η/31.8.2022 συνεδρίασή του αποφάσισε:

Την έγκριση του αιτήματος της εταιρίας «ALLIANZ SE» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρίας «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006, ως ισχύει.

Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «CFS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 περ. α του άρθρου 8 του ν. 4514/2018, κατόπιν αιτήματος της εταιρίας.

Την επέκταση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «FAST FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ως προς την παροχή των παρεπόμενων επενδυτικών υπηρεσιών της παροχής συμβουλών σε επιχειρήσεις και της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων και χρηματοοικονομικής ανάλυσης επί του χρηματοπιστωτικού μέσου υπ’ αρ. 1 του Τμήματος Γ΄ του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ