Πρόστιμα ύψους 594.000 ευρώ μοίρασε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Πρόστιμα ύψους 594.000 ευρώ μοίρασε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Πρόστιμα συνολικού ύψους 594.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εκ των οποίων τα 463.000 ευρώ αφορούν 10 αλλοδαπά νομικά πρόσωπα

Πρόστιμα συνολικού ύψους 594.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εκ των οποίων τα 463.000 ευρώ αφορούν 10 αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, λόγω διενέργειας ανοιχτών πωλήσεων επί μετοχών της Eurobank.

Συγκεκριμένα, επιβάλλονται χρηματικά πρόστιμα ύψους: 109.000 ευρώ στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία TP Lux Holdco Sarl, 64.500 ευρώ στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία Liverpool Limited Partnership, 62.500 ευρώ στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία Duet Global Opportunities Master Fund Limited, 58.000 ευρώ στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία Silver Rock Financial(UK), 44.000 ευρώ στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία Caxton International LTD, 20.000 ευρώ στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία Hederson Global Equit Multi Strategy Master Fund, 64.000 ευρώ στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία Henderson Lutra Fund, 17.500 ευρώ στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία Henderson Strategic Investment Fund, 13.500 ευρώ στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία Lyxor Third Point Fund και 10.000 ευρώ στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία SG Alpha Emergine Europe Fund.

Επίσης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε:
-Την επιβολή προστίμου ύψους 50.000 ευρώ στον Φίλιππο Πετρίδη για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 8, παρ. 1, του ν. 3606/2007, ήτοι για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια.
-Την επιβολή προστίμου 40.000 ευρώ στον Κωνσταντίνο Βαδάλα για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 8, παρ. 1 του ν. 3606/2007, ήτοι για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια.
-Την επιβολή προστίμου 12.000 ευρώ στην «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.», λόγω μη σύμμορφης με τα ΔΠΧΑ κατάρτισης των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεών της για την περίοδο που έληξε στις 30.9.2012.
-Την επιβολή προστίμου 9.000 ευρώ στην «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» για παράβαση διατάξεων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.
-Την επιβολή προστίμου 6.000 ευρώ στην «HSBC BANK PLC» για παράβαση διατάξεων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.
-Την επιβολή προστίμου 5.000 ευρώ στη «CITIBANK EUROPE Plc» για παράβαση διατάξεων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.
-Την επιβολή προστίμου 5.000 ευρώ στην «ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.», για παράβαση διατάξεων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.
-Την επιβολή προστίμου 4.000 ευρώ στην «ATTICA BANK», για παράβαση διατάξεων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτη της.

Τέλος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε:
-Τη διαγραφή των μετοχών της εταιρείας «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της ίδιας της εταιρείας.
-Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας «ORANGE PARTNERS Α.Ε.Π.Ε.Υ.», κατόπιν αιτήματος της ίδιας της εταιρείας.
-Τη μερική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας «GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ως προς την επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίου, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρείας.