Πρόστιμο 30.000 ευρώ στην Investment Analysis από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Πρόστιμο 30.000 ευρώ στην Investment Analysis από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Tην επιβολή προστίμου 30.000 ευρώ στην «INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ» αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής

Κεφαλαιαγοράς διότι δεν κατάρτισε τις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της 30.6.2013 με τις κατάλληλες διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες ώστε να είναι σύμφωνες με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα και κανόνες, κατά παράβαση διατάξεων του ν. 3606/2007, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Το Δ.Σ. της Επιτροπής κατά την 684/17.6.2014 συνεδρίασή του αποφάσισε επίσης την επέκταση της άδειας λειτουργίας της VERSAL Α.Ε.Π.Ε.Υ. ώστε να παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίου πελατών της παρ. 1 περ (δ) του άρθρου 4 του ν. 3606/2007, και για το χρηματοπιστωτικό μέσο των χρηματοπιστωτικών συμβάσεων επί διαφορών (contracts for differences).