ΕΤΕ: Στα πολιτικά δικαστήρια η απόφαση για το ΛΕΠΕΤΕ

ΕΤΕ: Στα πολιτικά δικαστήρια η απόφαση για το ΛΕΠΕΤΕ

Η απόφαση δεν προδικάζει το αποτέλεσμα επί της εκκρεμούσης αιτήσεως ακυρώσεως η οποία συζητείται στο ΣτΕ

Στα πολιτικά δικαστήρια θα κριθεί οριστικά το θέμα του ΛΕΠΕΤΕ, ύστερα από την αίτηση αναστολής που υπέβαλε η Εθνική Τράπεζα για την υπουργική απόφαση που επέβαλε στην τράπεζα την καταβολή των συντάξεων του ΛΕΠΕΤΕ.

Η ανακοίνωση της Εθνικής:

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε σήμερα ότι με την υπ' αριθ. 184/2019 απόφαση, η οποία καθαρογράφηκε και μας κοινοποιήθηκε σήμερα, της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ επί της αιτήσεως αναστολής στην υπόθεση ΛΕΠΕΤΕ, απορρίπτεται μεν η αίτηση, όμως για τυπικούς - δικονομικούς λόγους, κυρίως διότι θεωρήθηκε ότι με την αίτηση αναστολής ζητείται ουσιαστικά η αναστολή διατάξεων νόμου κάτι που δεν είναι επιτρεπτό από τους δικονομικούς κανόνες επί αιτήσεων αναστολών στο ΣτΕ.

Η απόφαση δεν προδικάζει το αποτέλεσμα επί της εκκρεμούσης αιτήσεως ακυρώσεως η οποία συζητείται στο ΣτΕ την 02.12.2019.

Περαιτέρω, στο σκεπτικό διατυπώνεται η κρίση ότι οι διατάξεις του άρθ. 24 του ν. 4618/19 έχουν προσωρινό χαρακτήρα, μέχρι την έκδοση αποφάσεων των πολιτικών δικαστηρίων, το οποίο ουσιαστικά μεταθέτει την οριστική επίλυση του θέματος στα πολιτικά δικαστήρια, όπου είναι πολύ ισχυρές, με βάση την υφιστάμενη νομολογία, οι πιθανότητες οριστικής δικαίωσης των θέσεων της ΕΤΕ. Ακόμη, διατυπώνεται η θέση ότι δεν τίθεται ζήτημα βλάβης της ΕΤΕ καθότι ο νομοθέτης δεν επιβάλει σε εκείνη το βάρος κάλυψης ελλειμμάτων, αλλά στο ΕΤΕΑΕΠ.

Εξάλλου από το σκεπτικό της απόφασης προκύπτει ότι για τα έτη 2024 και επέκεινα το ΣτΕ θεωρεί ότι ούτε στις προσβαλλόμενες πράξεις ούτε στις ρυθμίσεις των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου εικοστού τετάρτου του ν. 4618/2019 προβλέπεται η υποχρέωση της ΕΤΕ να καλύπτει η ίδια τη συνταξιοδοτική δαπάνη για τους συνταξιούχους του ΛΕΠΕΤΕ και του ΕΛΕΠ Π.Π. ΕΘΝΑΚ ή η υποχρέωση κάλυψης των ελλειμμάτων του ΕΤΕΑΠ που συνδέονται με τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων και συνταξιούχων των ανωτέρω ειδικών λογαριασμών.

Συνεπώς, από την απόφαση προκύπτει ότι το ΣτΕ θεωρεί, αφενός μεν, ότι η όποια ζημία της Τράπεζας δεν είναι οριστική αλλά εξαρτάται από την τελική κρίση των πολιτικών δικαστηρίων, αφετέρου δε, ο νομοθέτης δεν επιβάλει στην Τράπεζα το βάρος κάλυψης ελλειμμάτων, ούτε την υποχρέωση να καταβάλλει η ίδια τις συνταξιοδοτικές δαπάνες για τους συνταξιούχους των ειδικών λογαριασμών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ