Αγορά ομολόγου Tier II της Piraeus Group Finance

Αγορά ομολόγου Tier II της Piraeus Group Finance

Συνολικής αξίας 99.500 από την εταιρεία με την επωνυμία SUTTER

Σε αγορά ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Tier II), ονομαστικού ποσού €100.000, εκδόσεως της θυγατρικής "Piraeus Group Finance PLC", συνολικής αξίας €99.500,00, προέβη την 02.07.2019 η εταιρεία με την επωνυμία "SUTTER INVESTMENTS LIMITED", όπως ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ηςΑπριλίου 2014 και τον ν.3556/2007.

Όπως αναφέρει η τράπεζα, η "SUTTER INVESTMENT SLIMITED" είναι νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό, κατά την έννοια του άρθρου 3 του ανωτέρω Κανονισμού και της απόφασης 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με τον κ. Ευθύμιο Κυριακόπουλο του Πέτρου, Ανώτερο Γενικό Διευθυντή, Chief Risk Officer της Τράπεζας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ