Σε διαβούλευση οι προτάσεις της ΕΚΤ για τα προβληματικά δάνεια

Σε διαβούλευση οι προτάσεις της ΕΚΤ για τα προβληματικά δάνεια
Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) τις προτάσεις για τον τρόπο αντιμετώπισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) από τις τράπεζες.

Το έγγραφο με τις βασικές κατευθύνσεις είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της τραπεζικής εποπτείας της ΕΚΤ, με τους πολίτες να δύνανται να υποβάλουν το σχόλιό τους έως τις 15 Νοεμβρίου.

Το κείμενο πραγματεύεται τις βασικές πτυχές που αφορούν τη στρατηγική, τη διαχείριση και το λειτουργικό πλαίσιο, οι οποίες αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχημένη ρύθμιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Παράλληλα, παρέχει συστάσεις προς τις τράπεζες και καθορίζει ορισμένες βέλτιστες πρακτικές, που έχει εντοπίσει η τραπεζική εποπτεία και οι οποίες θααποτελέσουν τις εποπτικές προσδοκίες της ΕΚΤ στο μέλλον.

Το έγγραφο συνιστά στις τράπεζες με υψηλό επίπεδο NPLs, να θεσπίσουν μια σαφή στρατηγική που να είναι ευθυγραμμισμένη με το επιχειρηματικό τους σχέδιο και το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων τους, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση και εν τέλει, τη μείωση του επιπέδου των NPLs τους με αξιόπιστο, εφικτό και έγκαιρο τρόπο.

Η στρατηγική των τραπεζών θα πρέπει να περιλαμβάνει τον καθορισμό ποσοτικών στόχων ανά χαρτοφυλάκιο και ένα αναλυτικό σχέδιο εφαρμογής. H EKT καλεί τις τράπεζες να θεσπίσουν κατάλληλες δομές διαχείρισης και λειτουργίας για να παρέχουν αποτελεσματικές μονάδες διευθέτησης NPLs. Αυτό θα πρέπει να γίνει με τη στενή συνεργασία της διοίκησης των τραπεζών, με τη συγκρότηση ειδικών μονάδων διευθέτησης ΜΕΔ και με τον καθορισμό σαφών πολιτικών που συνδέονται με τις μονάδες αυτές.

Το έγγραφο παρέχει βιώσιμες βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιλογές ρύθμισης οφειλών με σκοπό την επαναφορά του ανοίγματος σε κατάσταση βιώσιμης αποπληρωμής. Επίσης, καθοδηγεί τις τράπεζες ως προς τον τρόπο υπολογισμού της απομείωσης και των διαγραφών, σύμφωνα με διεθνείς συστάσεις. Τέλος, παρουσιάζει τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τις δημοσιοποιήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζουν οι τράπεζες, όταν αποτιμούν ακίνητα που διακρατούνται ως εξασφαλίσεις για NPLs.

Μόλις το κείμενο κατευθύνσεων τεθεί σε εφαρμογή, οι τράπεζες αναμένεται να το εφαρμόσουν αναλογικά και με την προσήκουσα ταχύτητα, σύμφωνα με την έκταση και τη σοβαρότητα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ