Αποτελέσματα ΕΤΕ: Μείωση για πρώτη φορά στα NPEs

Αποτελέσματα ΕΤΕ: Μείωση για πρώτη φορά στα NPEs
Θετικά αποτελέσματα τριμήνου παρουσίασε και η Εθνική Τράπεζα, για το β’ τρίμηνο, κυρίως χάρις τη μείωση του κόστους χρηματοδότησης. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 10%.  Αναλυτικά τα αποτελέσματα τριμήνου εδώ.

Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση με τα αποτελέσματα β' τριμήνου, ηΕΤΕαξιοποίησε τη ρευστότητα ύψους περίπου €3,6 δισ. από την πώληση της Finansbank για ναεξαλείψει τη χρήση των ομολόγων του Πυλώνα ΙΙ. Η εξάλειψη της χρήσηςτου Πυλώνα ΙΙ & ΙΙΙ συνεπάγεται μείωση του κόστους άντλησης ρευστότητας για την Τράπεζα περίπου κατά €200 εκατ. ετησίως. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ηχρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα μειώθηκε σημαντικά σε €13,2 δισ. τον Αύγουστοαπό €22,8 δισ. στο τέλος του Α' τριμήνου 2016. Ειδικότερα, ηχρηματοδότηση μέσωΕLA μειώθηκε κατά €6 δισ. σε σχέση με το τέλος του Α’ τριμήνου 2016 και διαμορφώθηκε σε €5,0 δισ. Σημειώνεται ότι ηΕΤΕπαραμένει η τράπεζα με τη χαμηλότερη εξάρτηση από τον έκτακτο μηχανισμό ELA στην Ελλάδα.o Η ΕΤΕ έχει δυνατότητα άντλησης επιπλέον ρευστότητας από το Ευρωσύστημα έως και €9,8 δισ.Ο δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις διατηρείται σε ποσοστό της τάξεως του 91% τόσο στην Ελλάδα όσο και σε επίπεδο Ομίλου. Σε ό,τι αφορά τιςκαταθέσεις στην Ελλάδα παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες το Β’ τρίμηνο του 2016, ενώ κατά τον Ιούλιο και Αύγουστο οι εισροές καταθέσεων ανέρχονται σε €300 εκατ.

Όπως τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση, το ύψος τωνΜη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs)μειώνεται για πρώτη φορά. Ειδικότερα, τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώνονται για πρώτη φορά (-€0,9 δισ. σε τριμηνιαία βάση), αντικατοπτρίζοντας τη μειωμένη τάση δημιουργίας νέων επισφαλειών, τις επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις καθώς και τις διαγραφές δανείων.

Ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στην Ελλάδαυποχώρησε σε 47,9% από 49,6% το Α΄ τρίμηνο του 2016, με το ποσοστό κάλυψης από σωρευμένες προβλέψεις να αυξάνεται περαιτέρω σε 55% (+140 μ.β. σε τριμηνιαία βάση), παραμένοντας το υψηλότερο του κλάδου.Η δημιουργία νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στην Ελλάδα υποχώρησε σημαντικά σε μόλις €2 εκατ. έναντι αύξησης ύψους €127 εκατ. το Α΄ τρίμηνο του 2016, κυρίως λόγω της σημαντικής μείωσης των νέων επισφαλειών στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε €81 εκατ. το Β’ τρίμηνο από €249 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο του 2016.

Η δημιουργία νέων δανείων λιανικήςτραπεζικής σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στην Ελλάδα παρέμεινε σε αρνητικά επίπεδα (-€98 εκατ.),κυρίως λόγω της μείωσης επισφαλειών σε δάνεια που έχουν αναδιαρθρωθεί. Ο σχηματισμός νέων καθυστερήσεων σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες λιανικής τραπεζικής, συμπεριλαμβανομένων και των μικρών επιχειρήσεων, ήταν αρνητικός.

Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών μειώθηκε κατά 30 μ.β. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε 34,4% στην Ελλάδα (33,3% σε επίπεδο Ομίλου). Ο δείκτης κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από σωρευμένες προβλέψεις ενισχύθηκε περαιτέρω, ανερχόμενος σε 77% στην Ελλάδα (75% σε επίπεδο Ομίλου), στα υψηλότερα επίπεδα του κλάδου.

Τέλος, το κόστος πιστωτικού κινδύνου (CoR) διαμορφώθηκε σε 197 μ.β. στο Α΄ εξάμηνο του 2016 στην Ελλάδα (189 μ.β. σε επίπεδο Ομίλου).

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της Τράπεζας,τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων στην Ελλάδα ανήλθαν σε €207εκατ. το Β΄ τρίμηνο(+10% σε τριμηνιαία βάση), αντανακλώντας τη βελτίωση των οργανικών εσόδων (+6% σε τριμηνιαία βάση). Το καθαρόεπιτοκιακόπεριθώριο ενισχύθηκε κατά 6 μ.β. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε 274 μ.β. στην Ελλάδα(285 μ.β. σε επίπεδο Ομίλου).

Τα καθαρά έσοδα από τόκους στην Ελλάδα επηρεάζονται θετικά από τη συνεχιζόμενηανατιμολόγησητου κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων (-22μ.β. σε τριμηνιαία βάση), την περαιτέρω αποκλιμάκωση της χρηματοδότησης από το μηχανισμό ELA (-€4,9 δισ. σε τριμηνιαία βάση) και τη μείωση της χρήσης ομολόγων του Πυλώνα II (εξάλειψητηςεξάρτησηςαπό τον Ιούλιο του 2016).

Στην Ελλάδα, οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 3% σε ετήσιαβάσητοΑ΄ εξάμηνο του 2016, συντελώνταςστηβελτίωση τουδείκτη Κόστους προς Οργανικά έσοδα. Οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά 3% σε ετήσια βάση και αναμένεται ναπερισταλούνπεραιτέρω μέσω της υλοποίησης τουσχεδιαζόμενουΠρογράμματοςΕθελουσίας Εξόδου Προσωπικού.

Σε επίπεδο Ομίλου, τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες είναι οριακά θετικά (€3εκατ.) το Α΄ εξάμηνο του 2016, αντανακλώντας τόσο την ανάκαμψη των εγχώριων δραστηριοτήτων, όσο και την κερδοφορία στη ΝΑ Ευρώπη (κέρδη μετά από φόρους ύψους €53εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2016)

Σχετικά με τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας,Λεωνίδας Φραγκιαδάκηςδήλωσε: "Το δεύτερο τρίμηνο της χρονιάς σηματοδοτήθηκεαπό την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του Προγράμματος και την επακόλουθη επαναφορά της κατ' εξαίρεση αποδοχής ελληνικών ομολόγων και Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού ∆ημοσίου ως αποδεκτών ενεχύρων στις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), καθώςκαι από την πώλησητης Finansbank στην QatarNationalBank, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η πώληση ενίσχυσε τη ρευστότητα της ΕΤΕ κατά € 3,6 δισ., τα οποία αξιοποιήθηκαν για τη μείωση της χρηματοδότησης από το μηχανισμό ELAκαι τηνεξάλειψη των ομολόγων Πυλώνα ΙΙ. Ως αποτέλεσμα, η Τράπεζα διατηρεί μακράν τη χαμηλότερη έκθεση ELA στον κλάδο, ανερχόμενη σε μόλις €5 δισ., γεγονός το οποίο υπογραμμίζει το συγκριτικό χρηματοδοτικό πλεονέκτημα της ΕΤΕ ενόψει της ανάκαμψης της εγχώριας οικονομίας.

Οι εξελίξεις αναφορικά με την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου είναι ενθαρρυντικές. Να σημειωθεί ότι, η Τράπεζα μείωσε τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα για πρώτη φορά κατά σχεδόν €1 δισ., αντανακλώντας τις θετικές τάσεις στις επανεισπράξεις, τις επιτυχείς αναδιαρθρώσεις και τις διαγραφές δανείων. Ο δείκτης κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από σωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 77% στην Ελλάδα και σε 75% σε επίπεδο Ομίλου, στα υψηλότερα επίπεδα του κλάδου.

Αναφορικά με τα κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ο Όμιλος σημείωσε οριακά κέρδη κατά το Α’ εξάμηνο του έτους. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν τις θετικές τάσεις σε επίπεδο λειτουργικών αποτελεσμάτωνστην Ελλάδα, με τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων να ανέρχονται σε €478 εκατ. το Α’ εξάμηνο του έτους. Η κερδοφορία στη ΝΑ Ευρώπη ενισχύθηκε περαιτέρω, συνεισφέροντας κέρδη ύψους €53 εκατ. στα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου κατά το Α’ εξάμηνο του 2016, τα διπλάσια σε σχέση με το Α’ εξάμηνο του 2015.

Ο δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων,συμπεριλαμβανομένων των CoCosκαι των συμφωνηθέντων πωλήσεων των ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ και NBGI,ανήλθε σε 22.1%.Η κεφαλαιακή μας θέση θα ενισχυθεί περαιτέρω από την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Τράπεζας".