Αυξημένα κέρδη εμφάνισε η Eurobank

Αυξημένα κέρδη εμφάνισε η Eurobank
Καθαρά κέρδη ύψους €46εκ. το Β΄ τρίμηνο και €106εκ. συνολικά για το Α΄ εξάμηνο

Η τράπεζα εμφάνισε αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκουςκατά 1,3%έναντι του Α΄ τριμήνου, σε €388εκ.,κυρίως λόγω της μείωσης του κόστους χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα. Παράλληλα, το καθαρό περιθώριο επιτοκίου βελτιώθηκε περαιτέρω σε 2,19%, από 2,15% το Α΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους.Αναλυτικά τα αποτελέσματα β' τριμήνου εδώ.

Παράλληλα, σημείωσε αύξηση των εσόδων από προμήθειες κατά 5,1% την ίδια περίοδο, σε €71εκ.

Η Eurobank εμφάνισε μείωση λειτουργικών δαπανών κατά 2,0%σε ετήσια βάση αλλά και αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 5,8% το Β΄ τρίμηνο και κατά 16,6% το Α΄ εξάμηνο.

Στο μέτωπο των κόκκινων δανείων, η τράπεζα καταγράφειμείωση των νέων δανείων σε καθυστέρησηάνω των 90 ημερών κατά €16εκ. για πρώτη φορά.

Τα συνολικά δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ως ποσοστό του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων μειώθηκαν από 34,8% το Α΄ τρίμηνο 2016 σε 34,7% το Β΄ τρίμηνο, ενώ η κάλυψη των δανείων αυτών από προβλέψεις ανήλθε σε 65,0% στο τέλος του Β΄ τριμήνου.

Οι προβλέψεις έναντι πιστωτικών κινδύνων αυξήθηκαν σε €222εκ. το Β΄ τρίμηνο και €398εκ. το Α΄ εξάμηνο 2016 και αντιστοιχούσαν σε 2,0% επί των μέσων χορηγήσεων στο τέλος Ιουνίου

Το β' τρίμηνο καταγράφεται ακόμη αύξηση των καταθέσεων στην Ελλάδα κατά €677εκ. και κατά €1,1δισ. σε επίπεδο ομίλου, αλλά και περαιτέρω μείωση της χρηματοδότησης από τον μηχανισμό ELA κατά €4,6δισ. από το Μάρτιο έως σήμερα.

Τα βασικά εποπτικά κεφάλαια (CET1) ανήλθαν στο 17,0%.

Τέλος, διατήρησε τηνκερδοφορία των διεθνών δραστηριοτήτων, με καθαρά κέρδη €30εκ. το β' τρίμηνο.

Οπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΔΣΝικόλαος Καραμούζης:«Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε τροχιά σταδιακής σταθεροποίησης, η οποία όμως απαιτείται να ενισχυθεί και ναεπιταχυνθεί. Η Ελλάδα δεν αποτελεί πλέον παράγοντα αστάθειας, αλλά το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται μεπολλαπλές αβεβαιότητες. Οι εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα στην Ιταλία απαιτούν μείζονες αποφάσεις σε ευρωπαϊκόεπίπεδο, όπως και η ομαλή πορεία προς την έξοδο της Βρετανίας από την ευρωζώνη, ενώ το προσφυγικό και ησυνεχιζόμενη ανάφλεξη στην άμεση γεωγραφική μας περιφέρεια υπογραμμίζουν τη σημασία της σταθερότητας και τηςευρωπαϊκής συνεργασίας.

Η Ελλάδα έχει ήδη προχωρήσει στις περισσότερες από τις αναγκαίες προσαρμογές. Πλέον ο στόχος είναι νααποτυπωθούν σε ανάκτηση της διεθνούς αξιοπιστίας. Ο τραπεζικός τομέας βρίσκεται σε μια καμπή και η αξιοπιστίααποτελεί κρίσιμη παράμετρο, ώστε να επιστρέψει σταδιακά στις διεθνείς αγορές. Στο πλαίσιο αυτό, η προσήλωση στιςνέες, αυστηρότερες ρυθμιστικές απαιτήσεις για την ποιότητα της εταιρικής διακυβέρνησης αποτελεί προτεραιότητα γιατον όμιλο της Eurobank. Οι ελληνικές τράπεζες, επαρκώς κεφαλαιοποιημένες, έχουν να αντιμετωπίσουν την πρόκλησητων μη εξυπηρετούμενων δανείων, της βελτίωσης της ρευστότητας και της ανάκτησης της καταθετικής τους βάσης, μεπροϋπόθεση την ομαλή πορεία των μακροοικονομικών μεγεθών. Σε ένα θετικό περιβάλλον, το τραπεζικό σύστημα έχειτις προϋποθέσεις για να στηρίξει την ανόρθωση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας, την προσέλκυση διεθνώνεπενδύσεων και την επιστροφή της οικονομίας στην ανάπτυξη.»

Ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας,Φωκίων Καραβίαςυπογράμμισε:«Το δεύτερο διαδοχικό τρίμηνο κερδοφορίας δίνει στη Eurobank τη δυνατότητα να εστιάσει στους στρατηγικούς τηςστόχους. Βασική μας προτεραιότητα αποτελεί η ενεργητική διαχείριση των προβληματικών δανείων, με επιταχυνόμενουςρυθμούς.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντική εξέλιξη σε αυτή μας την προσπάθεια είναι η δημιουργία νέων δανείων σε καθυστέρησηάνω των 90 ημερών, που το προηγούμενο τρίμηνο πέρασε σε αρνητικό έδαφος για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια.

Στον τομέα αυτό θα εντείνουμε περαιτέρω τις προσπάθειες μας, αφιερώνοντας πρόσθετους πόρους, με στόχο τηνσταθερή και ταχεία μείωση του αποθέματος με όλα τα δυνατά μέσα που μας εξασφαλίζει σήμερα το θεσμικό πλαίσιο.

Ηαύξηση των καταθέσεων κατά €1,1 δισ., προερχόμενη κυρίως από την Ελλάδα, αποδεικνύει την δυνατότητα τηςΤράπεζας να ενισχύσει σημαντικά την καταθετική της βάση, εφόσον οι γενικότερες οικονομικές συνθήκες βελτιώνονται.

Συγχρόνως συνεχίζεται η αποκλιμάκωση της χρηματοδότησης από το μηχανισμό ELA ενώ με ταχείς ρυθμούςαποπληρώνονται οι εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου (Πυλώνας ΙΙ).

Τα βασικά εποπτικά κεφάλαια της Eurobank ενισχύθηκαν κατά 50 μονάδες βάσης στο 17% (CET1), ως αποτέλεσμα τηςκερδοφορίας αλλά και της ολοκλήρωσης της πώλησης της ασφαλιστικής θυγατρικής Eurolife, στην οποία διατηρούμεσημαντική συμμετοχή. Τέλος, ιδιαίτερη σημασία για τον Όμιλο έχει η συνεχιζόμενη θετική πορεία των διεθνώνδραστηριοτήτων, για τις οποίες αναμένουμε ότι θα εξακολουθήσουν να έχουν ισχυρή συμβολή στα μεγέθη της Eurobank,καθώς οι χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε έχουν επανέλθει σε ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης με θετικέςμεσοπρόθεσμες προοπτικές.»